okt 192005
 
 19. októbra 2005

V Indexe podnikateľského prostredia podnikatelia opakovane, niekoľko rokov, identifikujú funkčnosť súdnictva a vymáhateľnosť práva ako najhorší prvok v podnikateľskom prostredí na Slovensku. Z tohto dôvodu sa PAS rozhodla, že prispeje k riešeniu tohto problému vlastnou analýzou a návrhmi na zlepšenie. Cieľom vykonanej analýzy bolo načrtnúť myšlienky a možné modely, ktoré by mohli napomôcť zvýšeniu efektivity súdneho konania. Zámerom projektu nebolo poukázať komplexne na všetky nedostatky spojené so zlou funkčnosťou súdnictva a vymáhateľnosťou práva, ale len na vybrané problémy, na ktoré upozorňujú podnikatelia a s ktorými sa stretáva v každodennej praxi autor štúdie.

Kľúčovými zákonmi, na ktoré sa PAS v rámci projektu zamerala, boli Občiansky súdny poriadok (zákon č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov) a konkurzný zákon, ktorého rekodifikácia prebiehala počas roka 2004 (zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii).

Zvláštne poďakovanie patrí spoločnostiam:
• Castor & Pollux, a.s., Bratislava
• Ceram Čab, a.s., Nové Sady
• COOP Jednota Slovensko, SD, Bratislava
• Hornex, a.s., Bratislava
• Intech, s.r.o., Bratislava
• PosAm, s.r.o., Bratislava
• Republiková únia zamestnávateľov
• Siemens, s.r.o., Bratislava
• Slovak Telecom, a.s., Bratislava
• Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom
• Wyeth Whitehall Export Ges.m.b.H. Bratislava,

ktoré svojou priamou podporou umožnili realizáciu tohto projektu.

Štúdia – Zlepšenie funkčnosti súdnictva a vymáhateľnosti práva (vo formáte .pdf)
Tlačová správa (vo formáte .pdf)