apr 182007
 
 18. apríla 2007

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) vníma Zákonník práce ako jeden z najdôležitejších zákonov ovplyvňujúcich kvalitu podnikateľského prostredia. PAS v rámci svojej analýzy identifikovala v prvotnej verzii novely Zákonníka práce (ZP) 176 zmien, z ktorých 46 by malo, v prípade schválenia, závažné negatívne dopady na podnikanie. Hoci v súčasnej verzii novely ZP sú niektoré problematické body vypustené, stále sa v nej nachádza viacero ustanovení, ktoré predstavujú riziko pre podnikateľské prostredie na Slovensku.

PAS naďalej trvá na tom, aby boli z novely ZP vypustené ustanovenia, ktoré:
• komplikujú proces prepúšťania (bod 55 novely)
• komplikujú reťazenie pracovných pomerov na dobu určitú (bod 26)
• zvyšujú riadiace právomoci zástupcov zamestnancov (napr. body 65, 97, 137)
• zvyšujú administratívne zaťaženie podnikateľov (napr. bod 37)

PAS touto cestou vyzýva poslancov Národnej rady SR o zohľadnenie predkladaných pripomienok PAS pri rokovaní o novele Zákonníka práce. Prijatie novely v jej súčasnej podobe bude mať negatívny vplyv na konkurencieschopnosť podnikateľských subjektov i celej ekonomiky a v konečnom dôsledku neprinesie prospech ani zamestnancom, ochranou ktorých argumentujú predstavitelia vlády.

Pripomienky PAS k novele Zákonníka práce

Dopady novely Zákonníka práce na náklady podnikov a medzinárodné porovnanie vybraných ustanovení Zákonníka práce (výsledky prieskumu)

Medzinárodné porovnanie vybraných ustanovení pracovného práva (vo formáte .xls)