apr 062006
 
 6. apríla 2006

Pred nadchádzajúcimi predčasnými parlamentnými voľbami Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) pripravila WISH LIST 2006 (ďalej len WL), v ktorom definuje svoje priority na ďalšie zlepšovanie podnikateľského prostredia. WL obsahuje 11 bodov, prostredníctvom ktorých sa PAS vyjadruje k makroekonomickej politike, vzťahom medzi SR a EÚ, poznatkovej ekonomike, súdnictvu, administratívnemu zaťaženiu podnikania, daňovej a odvodovej politike, školstvu, zdravotníctvu a podpore rozvoja neformálnych pravidiel v ekonomike.

PAS je presvedčená, že občania sa vo voľbách rozhodnú tým správnejšie, čím kvalitnejšie informácie budú mať k dispozícii. PAS vyzýva všetky politické subjekty, aby verejne deklarovali svoj postoj k témam WL a očakáva, že sa témy WL premietnu do volebných programov politických strán a neskôr v programovom vyhlásení budúcej vlády.

PAS je presvedčená, že napĺňanie bodov WL prispeje k zlepšovaniu podnikateľského prostredia a intenzívnejšiemu hospodárskemu rastu, čo sa v konečnom dôsledku prejaví v rýchlejšom zlepšovaní životnej úrovne obyvateľov SR.

WISH LIST 2006 Podnikateľskej aliancie Slovenska:

1. Zvyšovať makroekonomickú stabilitu; odstrániť schodkové hospodárenie štátu; vytvoriť podmienky na prijatie eura v plánovanom termíne v roku 2009.

2. Presadzovať nevyhnutné reformy v EÚ vychádzajúc z filozofie reforiem realizovaných v SR v oblastiach daňovej a pracovnej legislatívy, sociálneho a dôchodkového zabezpečenia; podporovať urýchlené uvoľnenie cezhraničného pohybu pracovných síl a služieb a znižovanie ochrany vnútorných trhov.

3. Podporovať rozvoj poznatkovej ekonomiky s osobitným dôrazom na zlepšenie ochrany duševného vlastníctva.

4. Zvýšiť transparentnosť pri prideľovaní prostriedkov z fondov EÚ; zjednodušiť schvaľovanie a výkazníctvo projektov; vyhodnocovať dopady projektov financovaných z fondov EÚ na kvalitu života občanov Slovenska a zverejňovať zrozumiteľné informácie o efektívnosti použitia prostriedkov z fondov EÚ.

5. Zvyšovať stabilitu a jednoznačnosť právnych predpisov (najmä v daňovej oblasti); posilniť vymožiteľnosť práva; výrazne skrátiť dĺžku súdnych konaní.

6. Poskytovať verejnosti zrozumiteľné informácie o verejných výdavkoch a činnosti verejných inštitúcií; kontrolu efektívnosti štátnych inštitúcií podriadiť subjektu mimo exekutívy; rozšíriť kompetencie vlády SR v oblasti kontroly samospráv.

7. Zjednodušiť a elektronizovať komunikáciu s úradmi; skrátiť reakčné doby úradov; smerovať k pružnému, rýchlemu a efektívnemu výkonu štátnej správy.

8. Zotrvať pri zreformovanom daňovom systéme; znížiť a zjednodušiť odvodové zaťaženie; posilňovať princíp súkromného (komerčného) poistenia v rámci sociálneho systému; zverejňovať všetkých príjemcov sociálnej pomoci na internete.

9. Pokračovať v reforme zdravotníctva s cieľom vybudovať udržateľný, efektívny a transparentný systém; rozdeliť diagnózy do kategórií plne hradených štátom, čiastočne hradených štátom a priamo hradených občanom so zohľadnením veku pacientov.

10. V školskom systéme vo väčšej miere aplikovať metódy výučby používané v krajinách úspešných v medzinárodných porovnaniach (vrátane učebníc a pomôcok); zvýšiť dôraz na výučbu cudzích jazykov; posilniť konkurenciu medzi vysokými školami na národnej a medzinárodnej úrovni; legalizovať postavenie externých študentov.

11. Rozvíjať aktivity zamerané na uplatňovanie etických princípov a potláčanie korupcie v spoločnosti; boj proti korupcii posilniť aj privatizáciou štátnych podnikov.

 

Prezentácia z tlačovej konferencie