Dec 162009
 
 16. December 2009

Predkladateľ : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Novelou zákona by sa mali skvalitniť podmienky poskytovania sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú na ne odkázané. Novelou by sa malo uľahčiť a zjednodušiť poskytovanie a zabezpečovanie služieb územnou a regionálnou samosprávou a poskytovateľmi.

Cieľom je vytvoriť lepšie podmienky na zabezpečenie práva klienta na dostupnosť sociálnej služby, na výber sociálnej služby a aj jej poskytovateľa .

Navrhované zmeny:
- doplniť spôsob výpočtu finančného príspevku na prevádzku neverejných poskytovateľov,
- zmeniť podmienky na poskytovanie sociálnej služby a vykonávanie vzdelávacích programov pre subjekty, ktoré tieto činnosti budú vykonávať so ziskom,
- nelegálny poskytovateľa: prijať opatrenia na zamedzenie nelegálnej činnosti a ochrániť práva klientov,
- článok III.- zákon o pomoci v hmotnej núdzi: na účely posúdenia hmotnej núdze považovať za príjem štipendium študenta v doktorandskom štipendijnom programe v dennej forme,
- upraviť posudzovanie majetku (majetkom by sa nemalo považovať vlastníctvo jedného osobného motorového vozidla),
- zmena v zákone o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,
- vianočný príspevok sa nepovažuje za príjem na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu,
- ustanovuje sa, na základe akého dokladu je možné tieto peňažné príspevky poskytnúť,
- navrhuje spresniť podmienky poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov v prípade, ak je fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytovaná sociálna služba v zariadení sociálnych služieb,
- navrhuje sa určiť postup pri krátení peňažného príspevku na osobnú asistenciu,
- navrhuje spresniť aj podmienky plnenia povinnosti vrátiť pomernú časť poskytnutého peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla.

Zdroj: www.rokovania.sk