mar 232011
 
 23. marca 2011

Predkladateľ: 1.podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Novela zákona zavádza novú skutkovú podstatu priestupku, určuje výšku pokuty v blokovom konaní ako aj v správnom konaní za toto porušenie a znižuje výšku pokút v blokovom konaní o takmer 58% a o 51% pri prejednávaní priestupku obvodným úradom dopravy za všetky doterajšie priestupky okrem priestupku keď vodič nezadá údaje alebo zadá neúplné alebo klamlivé údaje do palubnej jednotky alebo ich nesprístupní správcovi výberu mýta alebo ním poverenej osoby.

Zdroj: www.rokovania.sk