dec 162009
 
 16. decembra 2009

Predkladateľ: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií

Potreba úpravy sadzieb mýta pre vozidlá vykonávajúce prepravu osôb a taktiež výška mýta, zníženie sadzieb mýta zabráni zvyšovaniu cestovného.
– Vozidlá kategórie M1, ani keď majú hmotnosť nad 3,5 tony (napr. obytné prívesy) v súčasnosti nepodliehajú spoplatneniu
– Zvýhodňujú sa ekologické vozidlá, preto bolo zníženie sadzieb rôznorodé:
o EURO 0, I, II zníženie 40 %
o EURO III zníženie 46 %
o EURO IV, V, EEV zníženie 67,6 %

Zdroj: www.rokovania.sk