nov 042009
 
 4. novembra 2009

Predkladateľ: Ministerstvo hospodárstva SR

V dôsledku hospodárskej krízy ekonomika SR klesla v prvom polroku 2009 o 5,5%, čo predstavuje výrazný prepad oproti prvému polroku 2008, kedy bol zaznamenaný rast 8,6%. Vláda sa zamerala hlavne na plnenie opatrení, ktoré sú zamerané na zvýšenie agregátneho dopytu, zároveň aj na oživenie spotreby či výroby. Týmito opatreniami sú predovšetkým myslené fondy EÚ a rýchlosť ich čerpania, či uskutočnenie PPP projektov.

Zrealizované boli také významné opatrenia, ktoré boli zamerané na zvýšenie základného imania oboch, štátom vlastnených bánk (z dôvodu prístupu podnikateľov k disponibilným finančným zdrojom). Hlavná úloha vlády SR je zameraná na realizáciu opatrení v oblasti zamestnanosti a aktívnej politiky trhu práce. Práve do tejto oblasti bola smerovaná najväčšia časť vyčlenených finančných zdrojov na proti krízové opatrenia.

Zdroj: www.rokovania.sk