Sep 142011
 
 14. September 2011

Predkladateľ: ministerka spravodlivosti

Účelom predkladaného materiálu je poskytnúť prehľad o opatreniach, ktoré plánuje Ministerstvo spravodlivosti s cieľom vybudovať dôveryhodnú a efektívnu justíciu, ktorá by podstatnou mierou napomáhala zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku  a podporovala konkurencieschopnosť Slovenskej republiky.

Predkladaný materiál nezakladá vplyvy na rozpočet verejnej správy a sociálne vplyv spôsobom a v rozsahu, ktorý je uvedený v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona nebude mať vplyvy na podnikateľské prostredie, ani vplyvy na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.

I. Realizované zmeny zabezpečujúce zlepšenie vymožiteľnosti práva

a) Otvorenosť justície

1. Otvorenie súdnictva a prokuratúry verejnej kontrole
2. Hodnotenie práce sudcov

b) Efektívnosť justície

3. Zavedenie elektronickej verzie Obchodného vestníka
4. Zmeny v konkurze a reštrukturalizácií
5. Občiansky súdny poriadok

II. Realizované zmeny zvyšujúce transparentnosť

1. Povinné zverejňovanie zmlúv
2. Verejné obstarávanie
- Zníženie rozsahu výnimiek zo zákona iba na ekonomicky zdôvodniteľné situácie
- Zvýšenie transparentnosti obstarávacích procesov prostredníctvom max. zverejňovania
- Zavedenie efektívnych nástrojov na dosiahnutie dostatočnej miery konkurencie medzi uchádzačmi
- Znižovanie administratívnej záťaže uchádzačov a obmedzenie možnosti ich vyraďovania zo súťaží z formálnych dôvodov
- Povinné zdôvodňovanie špecifikovaných požiadaviek v zadávacej dokumentácii
- Zvýšenie efektívnosti kontrolných mechanizmov

III. Opatrenie, ktorých realizácia sa predpokladá v rokoch 2011-2014

1. Exekučný poriadok
2. Lepšie využitie elektronického výpisu z obchodného registra
3. Register diskvalifikovaných osôb
4. Štátne akciové spoločnosti

IV. Iné kroky napomáhajúce zlepšeniu hospodárenia s verejnými financiami

1. Uhradenie všetkých dlhov rezortu (vyše 18 mil. eur) a dosiahnutie úspory finančných prostriedkov

V. Projekty reformy justície

1. Projekt Elektronizácie súdnictva
- elektronický súdny spis
- rýchle elektronické doručovanie písomností
- nahrávanie pojednávaní
- prepis hovoreného slova
2. Projekt Elektronickej zbierky zákonov

Zdroj: http://www.rokovanie.sk/