aug 172011
 
 17. augusta 2011

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny, podpredseda vlády a minister financií

Analýza dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému je dopracovaná o konkrétne návrhy na zmenu dôchodkového systému, t. j. priebežne financovaného dôchodkového systému, systému starobného dôchodkového sporenia, ako aj osobitného dôchodkového systému silových rezortov. Zároveň sa upravila aj kapitola týkajúca sa samotného osobitného dôchodkového systému silových rezortov.

Cieľom analýzy je popísať súčasný stav dôchodkového systému, identifikovať jeho problémy a navrhnúť možné riešenia. Na predmetnú analýzu budú nadväzovať legislatívne návrhy riešenia načrtnutých problémov.

Zdroj: http://www.rokovanie.sk/