Adresár oprávnených osôb na zápis do registra partnerov verejného sektora

 

Oprávnené osoby sú podľa novely Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora notári, advokáti, banky, audítori a daňoví poradcovia. Sú jediní, ktorí môžu spoločnosť do registra vedeného Ministerstvom spravodlivosti zaregistrovať. Do tohto registra sa musí od 1.2.2017 zaregistrovať každý podnikateľský subjekt, ktorý prijíma finančné prostriedky z verejného sektora.

Nie všetci, ktorí sa oprávnenou osobou môžu stať, však ňou aj chcú byť. Podnikateľská aliancia Slovenska sa preto rozhodla vytvoriť zoznam oprávnených osôb, ktoré takúto službu reálne ponúkajú. Chce tým vyjsť v ústrety podnikateľom, aby nemuseli hľadať v adresároch a oslovovať množstvo subjektov, kým natrafia na toho, kto službu skutočne poskytuje. Oprávnené osoby sa musia do adresára prihlásiť a zaplatiť symbolický príspevok na jeho administráciu. Pre členov PAS je zaradenie do zoznamu a zverejnenie bezplatné.

Zoznam oprávnených osôb, ktoré vykonávajú zápis do registra partnerov verejného sektora (kliknutím na región si pozriete zoznam oprávnených osôb v regióne, kliknutím na názov firmy v zozname si zobrazíte kontaktné údaje):

Západné Slovensko             Severné Slovensko          Stredné a južné Slovensko   
                   Východné Slovensko                        Bratislava   
 
Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners, Košice
 
Ing. Iveta Chodelková, daňový poradca, Žilina
 
JUDr. Mgr. Jozef Pacalaj, advokát, Banská Bystrica
 
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, Žilina
 
AUDANA AUDIT, Prešov
 
alianciaadvokatov ak, Bratislava
 
KPMG Slovensko Advisory, Bratislava 
 
Advokátska kancelária Lucia Karkesová, Bratislava
 
Advokátska kancelária Marônek & Partners, Bratislava
 
JAKUBEK & PARTNERS, advokátska kancelária, Bratislava 
 
Mgr. Karol Haťapka, advokát, Bratislava
 
Advokátska kancelária ATLAS, Bratislava
 
Beňo & partners advokátska kancelária, Poprad
 
Advokáti C|H|Z Košice a Bratislava
 
P M LEGAL, Banská Bystrica
 
MALICH advokátska kancelária, Bratislava  
 
Advokátska kancelária JUDr. Miroslava Čapková, Trenčín
 
JUDr. Blanka Gondová, advokát, Banská Bystrica
 
JUDr. Radoslav Soták, advokát, Michalovce, Humenné, Vranov nad Topľou, Trebišov
 
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková, Partizánske
 
Monika MARTONOVÁ, advokátka, Bratislava
 
IN FORO – AYRUMYAN advokátska kancelária s.r.o. 
 
A | K | J | K s. r. o. advokátska kancelária, Trenčín
 
Kto to je oprávnená osoba v zmysle tohto zákona?
 
Je to subjekt ustanovený zákonom, ktorý pre partnerov verejného sektora vykonáva činnosti v registračnom konaní a ktorý spoluzodpovedá za správnosť údajov zapísaných v registri a ich pravidelnú aktualizáciu. V registri môže mať partner verejného sektora zapísanú vždy len jednu oprávnenú osobu. Jedna oprávnená osoba však môže vykonávať činnosti pre viacerých partnerov verejného sektora.
Jedine oprávnená osoba je aktívne legitimovaná na komunikáciu s registrujúcim orgánom. Oprávnená osoba koná za partnera verejného sektora. Podania, ktoré neurobila oprávnená osoba registrujúci orgán odmietne.
Oprávnenou osobou môže byť advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Advokátom treba rozumieť aj právnickú osobu poskytujúcu právne služby podľa predpisov o advokácii.
Oprávnenou osobou nemôže byť ten, u koho sú dané dôvody vylúčenia. 
Ministerstvo spravodlivosti SR