Aug 252014
 
 25. August 2014

Takmer štvrtina poslaneckých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je zverejnená priamo v deň 2. čítania v NR SR a ďalšia štvrtina len 1 deň pred druhým čítaním.

V aktuálnom volebnom období predložili poslanci Národnej rady SR v rámci rozpravy k prerokúvaným návrhom zákonov 517 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Ich znenia sú zverejňované na internetovej stránke národnej rady. Problémom je, že až 48 % z nich bolo predložených priamo v deň druhého čítania alebo jeden pracovný deň pred druhým čítaním, t.j. maximálne deň pre schválením zákona v parlamente. To prakticky v takmer polovici prípadov znemožňuje verejnú kontrolu a pripomienkovanie poslaneckých pozmeňujúcich návrhov a rozširuje priestor na presadzovanie parciálnych záujmov jednotlivcov alebo vybraných skupín. Len 9 % poslaneckých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov bolo zverejnených 6 a viac pracovných dní pred druhým čítaním.

Priemerná doba zverejnenia pozmeňujúcich návrhov v sledovanom období od apríla 2012 do júla 2014 bolo 2,02 pracovného dňa. Relatívne najdisciplinovanejší boli poslanci, ktorí sa do parlamentu dostali na kandidátke strany Sloboda a solidarita[1], ktorí zverejňovali svoje pozmeňujúce návrhy v priemere 2,31 pracovného dňa pred druhým čítaním. Priemerná doba zverejnenia pozmeňujúcich návrhov poslancov ostatných politických strán bola kratšia – približne dva dni, s výnimkou strany MOST-HÍD, ktorej poslanci zverejňovali svoje pozmeňujúce návrhy v priemere len 1,21 pracovného dňa pred druhým čítaním.

Z hľadiska počtu predložených poslaneckých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov boli najaktívnejší poslanci, ktorí vo voľbách kandidovali za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Od začiatku volebného obdobia preložili spolu 142 návrhov. Poslanci sa stranu SMER-SD predložili 137 návrhov. Z väčším odstupom nasledujú strany SaS (84), KDH (70), SDKÚ-DS (60)  a MOST-HÍD (24).

Ak podelíme celkový počet predložených poslaneckých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k počtu mandátov jednotlivých strán a hnutí v národnej rade, zistíme, že z hľadiska predkladania zmien a doplnkov k zákonom v druhom čítaní má najaktívnejších poslancov hnutie OĽaNO (8,88 pozmeňovacích návrhov na 1 poslanca), za ktorým nasledujú strany SaS (7,64) , SDKÚ-DS (5,45), KDH (4,38), MOST-HÍD (1,85). Strana SMER-SD (1,65 pozmeňovacích návrhov na 1 poslanca) je v tomto ukazovateli na poslednom mieste vzhľadom na vysoký – nadpolovičný – počet mandátov v parlamente.

Cieľom tejto krátkej analýzy nie je spochybniť právo poslancov NR SR predkladať k prerokúvaným zákonom pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Systém, kedy poslanecký pozmeňujúci návrh môže bez verejnej diskusie zo dňa na deň zásadným spôsobom zmeniť výsledky niekoľkomesačnej prípravy zákona, však nepovažujeme za dobrý.

Za účelom zvýšenia verejnej kontroly, umožnenia verejnosti oboznámiť sa a diskutovať o predkladaných poslaneckých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a s cieľom obmedziť možnosti netransparentného vplyvu jednotlivcov a parciálnych skupín na výsledné znenie legislatívy navrhujeme zavedenie povinnej, minimálne týždňovej lehoty na zverejnenie poslaneckých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov pred druhým čítaním v NR SR. Za optimálny stav by sme považovali, ak by predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich poslaneckých návrhov evidoval Portál právnych predpisov, ktorý sleduje celý priebeh legislatívneho procesu a ktorý by užívateľov v prípade ich záujmu automaticky elektronicky informoval o všetkých zmenách počas celého procesu schvaľovania vybranej legislatívy.

Viac verejnej kontroly by mohlo obmedziť také neštandardné prípady, akým bolo napr. schvaľovanie daňových licencií pre právnické osoby v závere minulého roka, kedy zámer zaviesť daňové licencie najprv ministerstvo financií oficiálne predstavilo verejnosti a vzápätí s odstupom niekoľkých dní licencie uzákonili poslanci NR SR bez verejnej diskusie cez poslanecký pozmeňujúci návrh.

Prílohy:

[1] V našej analýze sme nezohľadňovali neskoršie prestupy poslancov medzi stranami, resp. ich vystúpenia zo strán. Aktivity poslancov v oblasti predkladania vlastných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov sme pripisovali politickým stranám/hnutiam, na kandidátke ktorých sa títo poslanci dostali vo voľbách v roku 2012 do NR SR.

Jún 022014
 
 2. Jún 2014

V prvom štvrťroku 2014 boli hodnotené tri opatrenia schválené v Národnej rade SR v sledovanom období. Všetky tri získali pozitívny rating, čo znamená, že podľa podnikateľov sú skôr prínosom pre ďalšie podnikanie na Slovensku.

Najvyšší rating získala novela zákona o ochrane osobných údajov, ktorá zjednodušila a uľahčila niektoré požiadavky pri plnení povinností v rámci procesu spracúvania osobných údajov fyzických osôb zo strany podnikateľov. Okrem iného zrušila povinnosť prevádzkovateľa vypracovať bezpečnostnú smernicu a znížila pokuty za nedodržanie zákona.

Ako druhý v poradí skončil v hodnotení zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ktorý bol prijatý s cieľom podrobnejšie upraviť informačné povinnosti predávajúceho a rozšíriť formálne požiadavky na zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Podrobnejšie sa upravil aj postup pri uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Zákon predlžuje lehotu na odstúpenie od zmluvy zo 7 na 14 dní. Zároveň sa sprísnil telefonický a podomový predaj.

Tretím opatrením bola novela zákona o správe daní, ktorou sa zaviedol inštitút záväzného stanoviska k uplatňovaniu daňových predpisov. Novela ďalej zmenila pravidlá týkajúce sa zverejňovania informácii o daňových subjektoch porušujúcich zákon alebo neplniacich si daňovú povinnosť.

Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 1. štvrťrok 2014 Miera súhlasu Koeficient dôležitosti Rating
[-3;3] (%) [-300;300]
1. Novela zákona o ochrane osobných údajov 1,18 50 % 58,46
2. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku 0,82 30 % 24,89
3. Novela zákona o správe daní (daňového poriadku) 0,46 39 % 18,05

 

Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív

Podnikatelia každý štvrťrok hodnotia, aký vplyv na podnikateľské prostredie majú vybrané zákony, o ktorých v danom období hlasovali poslanci Národnej rady SR. Vybrané zákony a opatrenia sú hodnotené dvoma ukazovateľmi. Prvým je miera súhlasu podnikateľov s daným zákonom. Druhým je koeficient dôležitosti daného zákona pre podnikateľské prostredie alebo pre chod ekonomiky. Výsledným ukazovateľom je rating, ktorý je súčinom miery súhlasu a koeficientu dôležitosti a kvantifikuje prínos k zlepšeniu, resp. k zhoršeniu podnikateľského prostredia.

Feb 192014
 
 19. Február 2014

Vo štvrtom štvrťroku hodnotili podnikatelia šesť vybraných zákonov s vplyvom na podnikateľské prostredie. Pozitívne hodnotenie získala novela zákona o správnych poplatkoch, ktorá upravuje zavedenie možnosti platby správnych poplatkov platobnou kartou a zrušenie kolkových známok. Obmedzenie zjednodušenia účtovného výkazníctva iba na malé podniky viedlo k mierne negatívnemu hodnoteniu novely zákona o účtovníctve, keďže aj stredné podniky očakávajú odbúravanie byrokracie súvisiacej s týmto typom výkazov. Rovnako mierne negatívne hodnotenie získala novela zákona o sociálnom poistení, ktorá na jednej strane zjednodušuje registráciu SZČO na jednotlivé typy poistenia no zároveň vytvára odvodovú úľavu pre dlhodobo nezamestnaných, kde hrozí, že títo zamestnanci nebudú dočasne poistení. Negatívne bolo hodnotené aj zavedenie elektronického výkazu v rámci novely zákona o DPH, čo prinesie podnikateľom novú administratívnu povinnosť. Výrazne negatívne vnímajú podnikatelia zavedenie daňových licencií a to i napriek zníženiu sadzby korporátnej dane z 23 % na 22 %. Najhoršie hodnotenie v závere minulého roka získala novela zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorá zaviedla extenziu vyšších kolektívnych zmlúv aj na zamestnávateľov, ktorí nie sú účastní odvetvových kolektívnych vyjednávaní.

Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 4. štvrťrok 2013 Miera súhlasu Koeficient dôležitosti Rating
[-3;3] (%) [-300;300]
1. Novela zákona o správnych poplatkoch 1,10 35% 38,40
2. Novela zákona o účtovníctve -0,17 42% -7,05
3. Novela zákona o sociálnom poistení -0,26 31% -8,04
4. Novela zákona o DPH -0,31 55% -16,94
5. Novela zákona o dani z príjmov  -0,68 55% -37,31
6. Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní -1,58 40% -62,39

 

Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív

Podnikatelia každý štvrťrok hodnotia, aký vplyv na podnikateľské prostredie majú vybrané zákony, o ktorých v danom období hlasovali poslanci Národnej rady SR. Vybrané zákony a opatrenia sú hodnotené dvoma ukazovateľmi. Prvým je miera súhlasu podnikateľov s daným zákonom. Druhým je koeficient dôležitosti daného zákona pre podnikateľské prostredie alebo pre chod ekonomiky. Výsledným ukazovateľom je rating, ktorý je súčinom miery súhlasu a koeficientu dôležitosti a kvantifikuje prínos k zlepšeniu, resp. k zhoršeniu podnikateľského prostredia.

Dec 012013
 
 1. December 2013

V treťom štvrťroku hodnotili podnikatelia dva vybrané zákony s vplyvom na podnikateľské prostredie. Obom udelili kladný rating, čo znamená, že schválené predpisy majú pozitívny vplyv na podnikanie. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), ktorým sa zavádza elektronická komunikácia so všetkými orgánmi verejnej moci, je momentálne najlepšie hodnoteným zákonom od začiatku aktuálneho volebného obdobia. Zámerom zákona je ustanoviť všeobecnú právnu úpravu spôsobu výkonu verejnej moci v elektronickej podobe vrátane súvisiacich právnych inštitútov a tým umožniť realizáciu elektronických služieb orgánov verejnej moci jednotným spôsobom. Druhým pozitívne hodnoteným opatrením je novela zákona o nelegálnej práci a inšpekcii práce, ktorá zvyšuje pokuty za nelegálne zamestnávanie s cieľom podporiť zamestnanosť zabezpečovanú formou pracovnoprávnych vzťahov, zlepšiť dodržiavanie pracovných podmienok a podmienok zamestnávania v súlade s pracovnoprávnymi predpismi.

Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 3. štvrťrok 2013 Miera súhlasu Koeficient dôležitosti Rating
[-3;3] (%) [-300;300]
1. Návrh zákona o e-Governmente 1,34 51% 68,54
2. Novela zákona o nelegálnej práci a inšpekcii práce 0,40 33% 12,33

 

Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív

 

Aug 282013
 
 28. August 2013

V druhom štvrťroku hodnotili podnikatelia dva vybrané zákony s vplyvom na podnikateľské prostredie. Obom udelili záporný rating, čo znamená, že schválené predpisy prispejú skôr k zhoršeniu podmienok na podnikanie. Negatívnejšie hodnotenie získala novela zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií, ktorá sprísňuje a spresňuje definíciu významnej investície a ktorá oberá mestá a obce o možnosť vyjadriť sa k významným investíciám, ktoré sa majú realizovať na ich území. Menej negatívne hodnotili podnikatelia druhú fázu reformy ESO, ktorej obsahom je zrušenie dezintegrovanej špecializovanej miestnej štátnej správy a vytvorenie jednotnej sústavy miestnych orgánov štátnej správy. Rezervovanosť hodnotenia podnikateľov vyplývala najmä z toho, že v tejto fáze dochádza len k zmene štruktúry a názvov vybraných úradov, no praktické výhody v podobe zjednodušenia procesov budú zrejme predmetom až ďalších noviel.

Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 2. štvrťrok 2013 Miera súhlasu Koeficient dôležitosti Rating
[-3;3] (%) [-300;300]
1. Návrh zákona o organizácii miestnej štátnej správy (II. etapa reformy ESO) -0,10 42% -4,13
2. Novela zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií -0,62 34% -21,17

 

Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív