Feb 192014
 
 19. Február 2014

Vo štvrtom štvrťroku hodnotili podnikatelia šesť vybraných zákonov s vplyvom na podnikateľské prostredie. Pozitívne hodnotenie získala novela zákona o správnych poplatkoch, ktorá upravuje zavedenie možnosti platby správnych poplatkov platobnou kartou a zrušenie kolkových známok. Obmedzenie zjednodušenia účtovného výkazníctva iba na malé podniky viedlo k mierne negatívnemu hodnoteniu novely zákona o účtovníctve, keďže aj stredné podniky očakávajú odbúravanie byrokracie súvisiacej s týmto typom výkazov. Rovnako mierne negatívne hodnotenie získala novela zákona o sociálnom poistení, ktorá na jednej strane zjednodušuje registráciu SZČO na jednotlivé typy poistenia no zároveň vytvára odvodovú úľavu pre dlhodobo nezamestnaných, kde hrozí, že títo zamestnanci nebudú dočasne poistení. Negatívne bolo hodnotené aj zavedenie elektronického výkazu v rámci novely zákona o DPH, čo prinesie podnikateľom novú administratívnu povinnosť. Výrazne negatívne vnímajú podnikatelia zavedenie daňových licencií a to i napriek zníženiu sadzby korporátnej dane z 23 % na 22 %. Najhoršie hodnotenie v závere minulého roka získala novela zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorá zaviedla extenziu vyšších kolektívnych zmlúv aj na zamestnávateľov, ktorí nie sú účastní odvetvových kolektívnych vyjednávaní.

Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 4. štvrťrok 2013 Miera súhlasu Koeficient dôležitosti Rating
[-3;3] (%) [-300;300]
1. Novela zákona o správnych poplatkoch 1,10 35% 38,40
2. Novela zákona o účtovníctve -0,17 42% -7,05
3. Novela zákona o sociálnom poistení -0,26 31% -8,04
4. Novela zákona o DPH -0,31 55% -16,94
5. Novela zákona o dani z príjmov  -0,68 55% -37,31
6. Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní -1,58 40% -62,39

 

Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív

Podnikatelia každý štvrťrok hodnotia, aký vplyv na podnikateľské prostredie majú vybrané zákony, o ktorých v danom období hlasovali poslanci Národnej rady SR. Vybrané zákony a opatrenia sú hodnotené dvoma ukazovateľmi. Prvým je miera súhlasu podnikateľov s daným zákonom. Druhým je koeficient dôležitosti daného zákona pre podnikateľské prostredie alebo pre chod ekonomiky. Výsledným ukazovateľom je rating, ktorý je súčinom miery súhlasu a koeficientu dôležitosti a kvantifikuje prínos k zlepšeniu, resp. k zhoršeniu podnikateľského prostredia.

Dec 012013
 
 1. December 2013

V treťom štvrťroku hodnotili podnikatelia dva vybrané zákony s vplyvom na podnikateľské prostredie. Obom udelili kladný rating, čo znamená, že schválené predpisy majú pozitívny vplyv na podnikanie. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), ktorým sa zavádza elektronická komunikácia so všetkými orgánmi verejnej moci, je momentálne najlepšie hodnoteným zákonom od začiatku aktuálneho volebného obdobia. Zámerom zákona je ustanoviť všeobecnú právnu úpravu spôsobu výkonu verejnej moci v elektronickej podobe vrátane súvisiacich právnych inštitútov a tým umožniť realizáciu elektronických služieb orgánov verejnej moci jednotným spôsobom. Druhým pozitívne hodnoteným opatrením je novela zákona o nelegálnej práci a inšpekcii práce, ktorá zvyšuje pokuty za nelegálne zamestnávanie s cieľom podporiť zamestnanosť zabezpečovanú formou pracovnoprávnych vzťahov, zlepšiť dodržiavanie pracovných podmienok a podmienok zamestnávania v súlade s pracovnoprávnymi predpismi.

Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 3. štvrťrok 2013 Miera súhlasu Koeficient dôležitosti Rating
[-3;3] (%) [-300;300]
1. Návrh zákona o e-Governmente 1,34 51% 68,54
2. Novela zákona o nelegálnej práci a inšpekcii práce 0,40 33% 12,33

 

Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív

 

Aug 282013
 
 28. August 2013

V druhom štvrťroku hodnotili podnikatelia dva vybrané zákony s vplyvom na podnikateľské prostredie. Obom udelili záporný rating, čo znamená, že schválené predpisy prispejú skôr k zhoršeniu podmienok na podnikanie. Negatívnejšie hodnotenie získala novela zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií, ktorá sprísňuje a spresňuje definíciu významnej investície a ktorá oberá mestá a obce o možnosť vyjadriť sa k významným investíciám, ktoré sa majú realizovať na ich území. Menej negatívne hodnotili podnikatelia druhú fázu reformy ESO, ktorej obsahom je zrušenie dezintegrovanej špecializovanej miestnej štátnej správy a vytvorenie jednotnej sústavy miestnych orgánov štátnej správy. Rezervovanosť hodnotenia podnikateľov vyplývala najmä z toho, že v tejto fáze dochádza len k zmene štruktúry a názvov vybraných úradov, no praktické výhody v podobe zjednodušenia procesov budú zrejme predmetom až ďalších noviel.

Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 2. štvrťrok 2013 Miera súhlasu Koeficient dôležitosti Rating
[-3;3] (%) [-300;300]
1. Návrh zákona o organizácii miestnej štátnej správy (II. etapa reformy ESO) -0,10 42% -4,13
2. Novela zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií -0,62 34% -21,17

 

Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív

 

Jan 182013
 
 18. Január 2013

 

Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 4. štvrťrok 2012 Miera súhlasu Koeficient dôležitosti Rating
[-3;3] (%) [-300;300]
1. Novela zákona o štátnej správe (reforma ESO) 0,37 34% 12,80
2. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti -0,38 34% -13,01
3. Štátny rozpočet na rok 2013 -0,89 45% -39,97
4. Novela Zákonníka práce -2,08 61% -126,69
5. Novela zákona o dani z príjmov -2,14 66% -141,17

 

Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív