máj 162011
 
 16. mája 2011

(stanovisko PAS)

Podnikateľská aliancia Slovenska hodnotí vládou schválenú verziu novely Zákonníka práce ako nedostatočnú. Napriek tomu, že sa mení až 140 ustanovení tohto zákona, predmetná novela nemá potenciál zaviesť do pracovného práva takú úroveň flexibility, aká v ňom bola pred rokom 2007. Z tohto dôvodu vyzýva PAS poslancov Národnej rady SR, aby sa pri rokovaní o novej podobe Zákonníka práce sústredili predovšetkým na úpravu troch kľúčových bodov, ktorými sú: náklady spojené s prepúšťaním pracovníkov, dĺžka nadčasovej práce a pozícia zástupcov zamestnancov pri manažérskom rozhodovaní v podnikoch.

Výpovedná doba v trvaní 5 mesiacov síce mierne zníži dnešné náklady na prepúšťanie služobne starších zamestnancov, no v porovnaní so stavom pred rokom 2007, kedy mali takíto zamestnanci nárok na tri mesačné platy, budú zamestnávatelia nútení platiť o dve tretiny viac. Pri prepúšťaní služobne starších zamestnancov budú podniky musieť naďalej znášať zvýšené neproduktívne náklady na vyplácanie odstupného, pričom by sa tieto peniaze dali využiť efektívnejšie na rozvoj podnikania a perspektívnu tvorbu nových pracovných miest. Vo väčšine krajín OECD je dnes doba výpovednej lehoty a odstupného kratšia ako na Slovensku. Novelou navrhnuté odstupňovanie trvania výpovednej doby síce pozíciu SR voči iným krajinám OECD mierne zlepší, ale zďaleka nedosiahne úroveň krajín ako USA, Nový Zéland, Veľká Británia, Austrália, ktoré sú charakteristické nízkou ochranou zamestnancov pri prepúšťaní, ale aj nízkou úrovňou nezamestnanosti. Slovensko má pritom vlastnú pozitívnu skúsenosť ako flexibilný zákonník práce podnecuje rast zamestnanosti a ekonomiky. Z uvedených dôvodov požaduje PAS skrátenie povinného trvania výpovednej doby z navrhovaných piatich mesiacov na maximálne tri mesiace s možnosťou dohadovania dlhšej výpovednej doby v kolektívnom vyjednávaní alebo priamo medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Do novely sa nedostala pôvodne zvažovaná myšlienka rozšírenia dobrovoľnej nadčasovej práce, čo by zlepšilo schopnosť podnikov vyrovnávať sa s nárazovými zákazkami a umožnilo zamestnancom dosiahnuť nadštandardný príjem.  Súčasné obmedzenie nadčasov navyše komplikuje výkon niektorých povolaní, napríklad v zdravotníctve. Možnosť rozšírenia limitu nadčasovej práce po dobrovoľnej dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom zníži transakčné náklady v podnikoch, ktorým dnes nepostačuje zákonom stanovený rozsah nadčasovej práce a tak sú nútené obchádzať Zákonník práce cez dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, spoluprácou so živnostníkmi alebo formou mimoriadnych odmien. Z uvedených dôvodov požaduje PAS zrušenie obmedzenia dobrovoľnej nadčasovej práce, ktorej rozsah navrhuje dohadovať na podnikovej úrovni medzi zamestnancom a zamestnávateľom, prípadne v kolektívnom vyjednávaní.

Závažným nedostatkom predkladanej novely  Zákonníka práce je fakt, že nerieši obmedzenie manažérskych kompetencií, ktoré získali zástupcovia zamestnancov v roku 2007. Ide o 16 ustanovení Zákonníka práce, kedy je platnosť manažérskeho rozhodnutia vedenia spoločnosti podmienená dohodou so zástupcami zamestnancov. Ide napríklad o vydávanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času,  či normovanie práce. Vzhľadom na to, že predstavitelia zástupcov zamestnancov nenesú zodpovednosť za manažérske rozhodnutia voči akcionárom, neinvestujú vlastné peniaze do fungovania a rozvoja podniku a neznášajú podnikateľské riziko, požaduje PAS, aby sa v novej podobe Zákonníka práce nahradila povinnosť dohodnúť sa povinnosťou prerokovať predmetné rozhodnutia so zástupcami zamestnancov. Odstránila by sa tým súčasná nesystémová nerovnováha medzi absentujúcou zodpovednosťou zástupcov zamestnancov za výsledky podniku a ich nadštandardnou právomocou tento výsledok ovplyvňovať.

V čase, keď Slovensko zaznamenáva druhú najvyššiu nezamestnanosť v Európskej únii, je pre rast zamestnanosti a hospodárstva mimoriadne dôležité prijať flexibilný pracovný kódex, ktorý zníži neproduktívne náklady podnikov, dá ľuďom viac možností dobrovoľne pracovať a zarobiť  viac a zverí rozhodovacie právomoci do rúk tých, ktorí pracovné miesta vytvárajú a za svoje rozhodnutia nesú zodpovednosť. PAS verí, že poslanci Národnej rady SR sú si vedomí tejto skutočnosti a zohľadnia uvedené tri zásadné pripomienky PAS pri predkladaní poslaneckých pozmeňujúcich návrhov k novele Zákonníka práce a následne pri hlasovaní o definitívnej podobe pracovného kódexu na nasledujúce obdobie.

apr 182007
 
 18. apríla 2007

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) vníma Zákonník práce ako jeden z najdôležitejších zákonov ovplyvňujúcich kvalitu podnikateľského prostredia. PAS v rámci svojej analýzy identifikovala v prvotnej verzii novely Zákonníka práce (ZP) 176 zmien, z ktorých 46 by malo, v prípade schválenia, závažné negatívne dopady na podnikanie. Hoci v súčasnej verzii novely ZP sú niektoré problematické body vypustené, stále sa v nej nachádza viacero ustanovení, ktoré predstavujú riziko pre podnikateľské prostredie na Slovensku.

PAS naďalej trvá na tom, aby boli z novely ZP vypustené ustanovenia, ktoré:
• komplikujú proces prepúšťania (bod 55 novely)
• komplikujú reťazenie pracovných pomerov na dobu určitú (bod 26)
• zvyšujú riadiace právomoci zástupcov zamestnancov (napr. body 65, 97, 137)
• zvyšujú administratívne zaťaženie podnikateľov (napr. bod 37)

PAS touto cestou vyzýva poslancov Národnej rady SR o zohľadnenie predkladaných pripomienok PAS pri rokovaní o novele Zákonníka práce. Prijatie novely v jej súčasnej podobe bude mať negatívny vplyv na konkurencieschopnosť podnikateľských subjektov i celej ekonomiky a v konečnom dôsledku neprinesie prospech ani zamestnancom, ochranou ktorých argumentujú predstavitelia vlády.

Pripomienky PAS k novele Zákonníka práce

Dopady novely Zákonníka práce na náklady podnikov a medzinárodné porovnanie vybraných ustanovení Zákonníka práce (výsledky prieskumu)

Medzinárodné porovnanie vybraných ustanovení pracovného práva (vo formáte .xls)

jan 012002
 
 1. januára 2002

Prvým veľkým projektom Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) sa stala novelizácia Zákonníka práce (ZP). Tento projekt sa spustil v rámci nepravidelnej aktivity PAS pomenovanej Vypracovanie vlastných návrhov legislatívnych predpisov a návrh zmien inštitucionálneho zabezpečenia.

PAS si vybrala tento projekt na základe požiadavky vlastných účastníkov. Od 1. apríla 2002 mal na Slovensku začať platiť nový ZP schválený už v roku 2001. Podniky združené v PAS označili tento predpis ako najväčšie aktuálne nebezpečenstvo ohrozujúce kvalitu podnikateľského prostredia.

Cieľom projektu bolo úspešne ovplyvniť presadenie zmien vedúcich k prijatiu takého ZP, ktorý by prispel ku kvalitnejšiemu podnikateľskému prostrediu na Slovensku. PAS si dala za úlohu presadzovať také zmeny, ktoré by viedli odloženiu účinnosti nového ZP na čas potrebný buď na jeho komplexné prepracovanie alebo na odstránenie najzávažnejších nedostatkov a následné úplné prepracovanie pracovného kódexu.

Aktivita sa začala realizovať 1. januára 2002 a jej skončenie je plánované na 30. apríla 2002. Už dnes možno konštatovať, že cieľ sa podarilo naplniť, lebo PAS úspešne ovplyvnila proces, ktorý viedol k zmenám. Najviditeľnejším výsledkom, o ktorý sa okrem PAS pričinili aj iné inštitúcie, bola novelizácia ZP v polovici marca, ktorá priniesla odstránenie niektorých najzávažnejších nedostatkov. Druhým dôležitým výsledkom bolo rozprúdenie širokej diskusie o pracovnom kódexe, ktoré vyústilo do všeobecne uznávaného záveru, že ZP nie je dobrý predpis. ZP sa bude musieť napriek niektorým úpravám opäť novelizovať, pričom je veľká šanca, že bude široko prepracovaný. PAS bude mať možnosť ovplyvniť tento proces, lebo schopnosť ovplyvňovať tento proces si overila už pri čiastkovej novele ZP, ktorú schválila Národná rada SR v marci 2002.

Názov projektu

Novelizácia ZP v sekcii PAS Vypracovanie vlastných návrhov legislatívnych predpisov a návrhov zmien inštitucionálneho zabezpečenia.

Cieľ projektu

Úspešne ovplyvniť presadenie zmien vedúcich k prijatiu takého ZP, ktorý prispeje ku kvalitnejšiemu podnikateľskému prostrediu na Slovensku.

Trvanie projektu

1. január 2002 až 30. apríl 2002.

Aktivity projektu

 • definovanie problému a potreby jeho riešenia
 • identifikovanie hlavných nedostatkov nového ZP
 • vypracovanie prvej verzie vlastného návrhu na zmenu ZP
 • vydanie zásadného stanoviska PAS
 • vypracovanie definitívnej verzie vlastného návrhu na zmenu ZP
 • rokovania o zmene ZP
 • účasť v pracovnej skupine podpredsedu vlády SR za zmenu ZP
 • vypracovanie medzinárodného porovnania
 • analýza dopadu účinnosti nového ZP na podnikateľské subjekty
 • prezentovanie čiastkových výstupov cez vlastnú internetovú stránku
 • mediálne pokrytie projektu.

Výstupy projektu

 • výsledky dotazníkového prieskumu o hlavných problémoch medzi účastníkmi PAS
 • analýza nedostatkov nového ZP
 • návrhy na zmenu ZP
 • stanoviská k ZP
 • analýza medzinárodných skúseností s riešením problematických ustanovení pracovnoprávnych vzťahov
 • analýza dopadov ZP na domáce podniky
 • spoločný návrh pracovnej skupiny podpredsedu vlády SR za zmenu ZP
 • vystúpenia realizátora a účastníkov PAS v médiách
 • tlačová konferencia.

Najdôležitejšie udalosti v projekte

1. január – PAS spustila projekt, rokovania s účastníkmi PAS, s vládou SR a ďalšími dôležitými inštitúciami.

17. január – PAS vstúpila do pracovnej komisie podpredsedu vlády SR Ivana Mikloša, ktorá sa začala zaoberať novelizáciou ZP. Na nasledujúcich zasadaniach komisie predkladala vlastné návrhy.

24. január – PAS spustila práce vedúce k definovaniu najzávažnejších nedostatkov nového ZP, ktorý mal začať platiť od 1. apríla 2002, a práce vedúce k príprave vlastného návrhu na úpravu ZP.

1. február – Na základe dotazníka zaslaného účastníkom PAS identifikovala PAS hlavné nedostatky nového ZP …viac

8. február – Na základe prvých podkladov od účastníkov a spolupracovníkov PAS, vrátane právnych expertov vydala PAS prvú (pracovnú) verziu vlastného návrhu na novelizáciu ZP.

12. február – PAS vydala zásadné stanovisko, ktoré zaslala predstaviteľom vlády SR, Národnej rady SR, Konfederácie odborových zväzov SR a ďalších inštitúcií. Vzhľadom na nutnosť komplexného prehodnotenia PAS navrhla odloženie účinnosti nového ZP a dôslednú prípravu novely …viac

21. február – Na základe komplexne spracovaných podkladov od účastníkov a spolupracovníkov PAS, vrátane právnych expertov vydala PAS druhú (definitívnu) verziu vlastného návrhu na novelizáciu ZP. PAS oznámila, že bude túto verziu presadzovať v prípade, že sa nepodarí odložiť účinnosť nového ZP od 1. apríla 2002.

8. marec – PAS informovala 40 poslancov Národnej rady SR o nutnosti odložiť účinnosť nového ZP, v prípade nedosiahnutia tohto cieľa im predložila vlastný návrh na odstránenie najzávažnejších nedostatkov. V oboch prípadoch upozorňovala na nutnosť dlhodobej komplexnej novelizácie ZP.

14. marec – PAS vyhodnotila výsledky dotazníkového prieskumu medzi slovenskými podnikateľskými subjektmi. Dospela k záveru, že v oslovených podnikoch hrozí po uplatnení nového ZP zvýšenie ročných nákladov v priemere o 1 % a zníženie zamestnanosti o 3 %. PAS vyhodnotila výsledky medzinárodného prieskumu. Jeho výsledkom bolo zistenie, že slovenský ZP je strnulejší ako pracovnoprávne predpisy vyspelých krajín OECD.

14. marec – O výsledkoch oboch prieskumov informovali verejnosť predstavitelia PAS na tlačovej konferencii v Bratislave, pričom navrhovali odloženie účinnosti nového ZP, prípadne odstránenie najzávažnejších nedostatkov. V oboch prípadoch upozorňovali na nutnosť dlhodobej komplexnej novelizácie ZP …viac

15. marec – PAS písomne informovala o záveroch oboch prieskumov predstaviteľov vlády SR, Národnej rady SR, Konfederácie odborových zväzov SR a ďalších významných slovenských inštitúcií. Napriek odmietavému postoju politikov opäť žiadala odloženie účinnosti nového ZP alebo aspoň odstránenie najzávažnejších nedostatkov.

20. marec – Národná rada SR schválila čiastkovú novelizáciu ZP. V šiestich bodoch čiastočne alebo úplne rešpektovala návrhy PAS na odstránenie najzávažnejších nedostatkov. Hlavným prínosom je zachovanie v platnosti dohôd o pracovnej činnosti, možnosti zamestnávateľa počas troch mesiacov opäť utvoriť zrušené pracovné miesto a možnosti zamestnanca pracovať v týždni až 58 hodín …viac

22. marec – PAS vydala stanovisko, podľa ktorého považuje novelizáciu ZP za nedostatočnú. Hoci sa odstránilo niekoľko závažných nedostatkov, v úprave ZP bude treba pokračovať …viac

1. apríl – nový Zákonník práce v zmysle novely z 20. marca nadobudol účinnosť

2. apríl – PAS informovala členov vlády SR, poslancov Národnej rady SR, predstaviteľov odborov, podnikateľských združení a ďalších dôležitých inštitúcií o nepriaznivých dopadoch nového ZP, ktorý začal platiť 1. apríla 2002, na podnikateľské prostredie na Slovensku. Aj po čiastočnej marcovej novelizácii, ktorá odstraňuje niektoré závažné nedostatky, je podľa PAS nutná komplexná novelizácia ZP.

30. apríl – PAS skončila a vyhodnotila projekt.