okt 142008
 
 14. októbra 2008

Gordon Brown: „…in this new world a nation cannot be first in prosperity if you are second in education.“

Cieľom projektu „Profesie 2010-2020“ bolo identifikovať profesie, ktoré budú v dekáde 2010-2020 najvýraznejšie žiadané trhom práce a pre Slovensko kľúčové. Projekt realizovala organizácia Uni2010 na základe zadania PAS v rámci iniciatívy „Prepájenie vzdelávania s potrebami trhu práce“.

Projekt „Profesie 2010-2020“ sa realizoval v dvoch hlavných fázach – po individuálnych stretnutiach s takmer 50 osobnosťami hospodárskeho a spoločenského života, malo takmer 60 respondentov (50% prekrytie) možnosť kvantifikovať navrhované profesie a koncept, ktorý vyplynul z prvej časti.

V rámci projektu bolo identifikovaných 18 profesií v rámci troch kategórií – špecialisti, „princíp plášťa kocky“ a „full service“. „Aktivátor-stratég“ je podľa respondentov považovaná za najdôležitejšiu profesiu. Medzi najvýraznejšie hodnotené profesie takisto patrili „obchodník-vzťahovák“, „profesionálny remeselník“, „procesár-superstár“ a „analytik-trendovač“.

Všetky identifikované profesie dosiahli skóre od 210% do 88% percent. Pre porovnanie 100% prestavuje fiktívnu profesiu, ktorej by respondenti priradili odpoveď „kľúčová profesia, odborník v tejto oblasti bude vždy potrebný a nevyhnutný“.

Jedným z kľúčových zistení prieskumu bolo definovanie potrieb zamestnávateľov a znalostnej spoločnosti v podobe T-modelu. Ten predstavuje dôležitosť rozvoja kľúčových kompetencií (horizontálna časť písmena T) a špecializácie jednotlivca v oblasti v ktorej je prirodzene dobrý (vertikálna časť). Z tohto pohľadu slúžia identifikované profesie (aj) ako inšpirácia pre mladých ľudí pri hľadaní odpovede na otázku „čím budem?“ a nereprezentujú jediné profesie, ktoré zaručia úspešné pôsobenie resp. odporúčané kariérne smerovanie.

Radi by sme sa touto cestou poďakovali respondentom prieskumu za podnetné názory a námahu, ktorú do projektu vložili. Veríme, že „Profesie 2010-2020“ odštartujú iniciatívy, ktorých cieľom je užšie prepojenie školstva na požiadavky praxe a týmto spôsobom dodajú impulz k vytvoreniu prostredia, ktoré umožňuje vytvárať produkty a služby s vysokou pridanou hodnotou.

Podrobné výsledky a informácie o projekte

Projekt pre PAS vypracovala:
 

júl 152007
 
 15. júla 2007

Systém sociálneho zabezpečenia sa v súčasnosti skladá z približne 70 rozličných sociálnych platieb. Na niektoré dávky stráca občan nárok vtedy, keď jeho príjem spolu s príjmom osôb, ktoré sa s ním posudzujú, dosiahne istú úroveň (napríklad minimálnu mzdu, životné minimum rodiny), výška iných dávok sa postupne znižuje s rastúcim príjmom rodiny (napríklad o 75 % príjmov rodiny), kým na niektoré dávky majú rodiny nárok bez ohľadu na príjem.

Táto koncepcia vyplácania štátnych dávok a príspevkov spôsobuje, že niektorým osobám sa neoplatí pracovať alebo zvyšovať si kvalifikáciu. Spolu s dávkami by dostali len o pár korún viac, ktoré vôbec neodrážajú ich vykonanú prácu, prípadne by dostali ešte menej, ako keby vôbec nepracovali.

Analýza PAS sa zamerala na zmapovanie vplyvu sociálneho systému na motiváciu pracovať v 10 typoch rodín. Pri každej rodine uvádza výšku sociálnych dávok, na ktoré má rodina nárok a tiež rentabilitu práce zarábajúcich osôb, ktorá vyjadruje o koľko percent z hrubej mzdy si rodina prilepšila oproti tomu keby ani jeden živiteľ nepracoval (čiže rodina by poberala len sociálne dávky).

Problémy súčasného systému

• problém 1 – Skoky v celkovej výške dávok

Mnoho dôležitých dávok patrí do kategórie, kde výška dávky klesne na nulu odrazu po presiahnutí stanoveného príjmu. Pokiaľ hrubé príjmy rodiny prekročia hranicu na vyplácanie dávky, rodina právo na túto dávku stratí a jej celkové príjmy môžu klesnúť aj o niekoľko tisíc korún. Tento problém demotivuje zamestnať sa za hrubú mzdu, ktorá je „blízko“ nad hranicou nároku na dávku. Najväčší skok v celkových príjmoch rodiny nastáva, keď hrubé príjmy prekročia životné minimum danej rodiny. Pre rodinu s dvomi rodičmi a dvomi deťmi, ktoré navštevujú strednú školu, je to pokles až o 4 223 Sk, pokiaľ jeden rodič nepracuje a druhý si zvýši hrubú mzdu z 13 389 Sk na 13 390 Sk.

• problém 2 – Nízka rentabilita práce pre bezdetné rodiny s malými príjmami

Ak má rodina také hrubé príjmy, že má nárok na dávku v hmotnej núdzi, za každú zarobenú korunu jej klesne výška dávky o 75 halierov (ak zarábajúca osoba neplatí odvody) alebo o 78 halierov (ak platí odvody). Z hrubej mzdy tak rodina skutočne dostane len 25 %, respektíve 22 %.

Keď žije jednotlivec sám, bez detí a vykonáva aktivačné práce, ak nezarobí ani korunu, dostane od štátu 5 090 Sk. Ak pracuje na dohodu a zarobí životné minimum, teda 5 130 Sk, stratí právo na všetky dávky. Potom sú jeho celkové príjmy sú 5 130 Sk. Naproti tomu, keby nepracoval, pohorší si len o 40 Sk. Z jeho hrubej mzdy je to len o 0,8 %.

• problém 3 – Nízka motivácia pre rodiny s deťmi zarábať od polovice minimálnej mzdy po priemernú mzdu

Ak aspoň jeden rodič zarobí polovicu minimálnej mzdy, rodina dostane za každé dieťa 555 Sk. To znamená, že ak je príjem každého živiteľa menší ako polovica minimálnej mzdy, rodina nedostáva žiadne bonusy. V dôsledku veľkých skokov a vysokého zdaňovania začne rentabilita práce klesať od príjmu na úrovni polovice minimálnej mzdy. Rastúcu tendenciu získa, až keď rodina prestane byť v hmotnej núdzi. Vyplácanie daňového bonusu bolo myslené dobre, malo motivovať ľudí zarábať aspoň polovicu minimálnej mzdy. Nízko kvalifikovaných ľudí, ktorí majú deti, však motivuje zarábať práve polovicu minimálnej mzdy.

• problém 4 – Komplikovanosť systému

Len hlavné dávky, ktoré majú najväčší vplyv na celkové príjmy rodiny, sa delia do štyroch kategórií podľa pravidiel nároku a vyplácania. Mnoho dávok je na seba naviazaných – nárok na jednu je podmienený neuplatnením nároku na inú; výška dávky sa určuje ako minimum z iných dávok; niektoré dávky závisia od čistej mzdy, iné od hrubej.

Súčasný systém je taký komplikovaný, že bežný človek sa v ňom len ťažko zorientuje. Pokiaľ je dlhodobo nezamestnaný alebo zamestnaný za nízku mzdu a žije prevažne z dávok, len s veľkými problémami vie zistiť, či a koľko sa mu najviac oplatí zarábať. Nemá tak motiváciu zvýšiť si príjem, keďže nemá istotu, čo mu táto zmena prinesie.

Dôsledky

Súčasný systém trpí dvomi najvážnejšími nedostatkami: a) motivuje ľudí zarábať len v niektorých príjmových skupinách, b) viac motivuje zvýšiť si príjem ľudí, ktorí majú už teraz vysoký príjem, ako ľudí s nízkym príjmom, čím sa prehlbujú rozdiely medzi bohatými a chudobnými.

Prvý problém spôsobuje, že ľudia s nízkou kvalifikáciou, ktorí navyše tvoria väčšinu dlhodobo nezamestnaných, majú veľmi malú motiváciu zvýšiť si príjem, prípadne sa vôbec zamestnať. Osoby, ktoré už sú zamestnané, súčasný systém motivuje zvýšiť si príjem len za istých podmienok, len v niektorých príjmových skupinách a len o istý interval. Tieto bariéry pri zamestnávaní a pohybe na trhu práce znižujú jeho likviditu, a bránia tak v rýchlejšom zlepšovaní podnikateľského prostredia.

Druhý problém ukazuje, že systém sociálneho zabezpečenia je z hľadiska znižovania nezamestnanosti nastavený presne opačne, ako by mal byť. Rodiny, ktoré majú právo na dávku v hmotnej núdzi, majú príliš veľké marginálne zdanenie oproti rodinám, ktoré majú príjem omnoho väčší. Rodiny, ktoré majú príjem „blízko“ za hranicou práva na dávku v hmotnej núdzi, majú zase veľmi nízku rentabilitu práce. Teda rodina, ktorej príjmy sú omnoho vyššie ako hranica straty nároku na dávku v hmotnej núdzi, má väčšiu motiváciu zvýšiť si príjem ako rodina, ktorá na túto dávku nárok má.

Návrh riešenia

Aby bolo možné efektívne a výrazne znižovať dlhodobú nezamestnanosť, treba zmeniť systém sociálneho zabezpečenia tak, aby motivoval zamestnať sa práve ľudí s nízkou kvalifikáciou. Nevyhnutným predpokladom na zmeny v sociálnom systéme je permanentné monitorovanie nízkopríjmových a nezamestnaných poberateľov sociálnych dávok, aby bolo možné upravovať parametre sociálneho systému a nastavovať motivačné prvky pre najpočetnejšie skupiny poberateľov dávok. Tento monitoring by mal byť v kompetencii Sociálnej poisťovne a mal by byť verejne dostupný. Následne by sa dal skúmať vplyv zmien v sociálnom systéme na zamestnanosť a aktivity jednotlivcov smerujúce k zvyšovaniu kvalifikácie a vlastných príjmov. Sociálny systém musí byť dostatočne flexibilný na to, aby vedel stimulovať najpočetnejšie marginalizované skupiny vstúpiť na trh práce pri zohľadnení rozpočtových možností Sociálnej poisťovne. K sprehľadneniu sociálnych dávok by prispelo vytvorenie jednoduchej softvérovej aplikácie – kalkulačky, prostredníctvom ktorej by si záujemcovia mohli jednoducho zistiť alebo overiť, na ktoré dávky majú nárok.

Plné znenie publikácie (v .pdf)

apr 182007
 
 18. apríla 2007

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) vníma Zákonník práce ako jeden z najdôležitejších zákonov ovplyvňujúcich kvalitu podnikateľského prostredia. PAS v rámci svojej analýzy identifikovala v prvotnej verzii novely Zákonníka práce (ZP) 176 zmien, z ktorých 46 by malo, v prípade schválenia, závažné negatívne dopady na podnikanie. Hoci v súčasnej verzii novely ZP sú niektoré problematické body vypustené, stále sa v nej nachádza viacero ustanovení, ktoré predstavujú riziko pre podnikateľské prostredie na Slovensku.

PAS naďalej trvá na tom, aby boli z novely ZP vypustené ustanovenia, ktoré:
• komplikujú proces prepúšťania (bod 55 novely)
• komplikujú reťazenie pracovných pomerov na dobu určitú (bod 26)
• zvyšujú riadiace právomoci zástupcov zamestnancov (napr. body 65, 97, 137)
• zvyšujú administratívne zaťaženie podnikateľov (napr. bod 37)

PAS touto cestou vyzýva poslancov Národnej rady SR o zohľadnenie predkladaných pripomienok PAS pri rokovaní o novele Zákonníka práce. Prijatie novely v jej súčasnej podobe bude mať negatívny vplyv na konkurencieschopnosť podnikateľských subjektov i celej ekonomiky a v konečnom dôsledku neprinesie prospech ani zamestnancom, ochranou ktorých argumentujú predstavitelia vlády.

Pripomienky PAS k novele Zákonníka práce

Dopady novely Zákonníka práce na náklady podnikov a medzinárodné porovnanie vybraných ustanovení Zákonníka práce (výsledky prieskumu)

Medzinárodné porovnanie vybraných ustanovení pracovného práva (vo formáte .xls)

jan 012002
 
 1. januára 2002

Prvým veľkým projektom Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) sa stala novelizácia Zákonníka práce (ZP). Tento projekt sa spustil v rámci nepravidelnej aktivity PAS pomenovanej Vypracovanie vlastných návrhov legislatívnych predpisov a návrh zmien inštitucionálneho zabezpečenia.

PAS si vybrala tento projekt na základe požiadavky vlastných účastníkov. Od 1. apríla 2002 mal na Slovensku začať platiť nový ZP schválený už v roku 2001. Podniky združené v PAS označili tento predpis ako najväčšie aktuálne nebezpečenstvo ohrozujúce kvalitu podnikateľského prostredia.

Cieľom projektu bolo úspešne ovplyvniť presadenie zmien vedúcich k prijatiu takého ZP, ktorý by prispel ku kvalitnejšiemu podnikateľskému prostrediu na Slovensku. PAS si dala za úlohu presadzovať také zmeny, ktoré by viedli odloženiu účinnosti nového ZP na čas potrebný buď na jeho komplexné prepracovanie alebo na odstránenie najzávažnejších nedostatkov a následné úplné prepracovanie pracovného kódexu.

Aktivita sa začala realizovať 1. januára 2002 a jej skončenie je plánované na 30. apríla 2002. Už dnes možno konštatovať, že cieľ sa podarilo naplniť, lebo PAS úspešne ovplyvnila proces, ktorý viedol k zmenám. Najviditeľnejším výsledkom, o ktorý sa okrem PAS pričinili aj iné inštitúcie, bola novelizácia ZP v polovici marca, ktorá priniesla odstránenie niektorých najzávažnejších nedostatkov. Druhým dôležitým výsledkom bolo rozprúdenie širokej diskusie o pracovnom kódexe, ktoré vyústilo do všeobecne uznávaného záveru, že ZP nie je dobrý predpis. ZP sa bude musieť napriek niektorým úpravám opäť novelizovať, pričom je veľká šanca, že bude široko prepracovaný. PAS bude mať možnosť ovplyvniť tento proces, lebo schopnosť ovplyvňovať tento proces si overila už pri čiastkovej novele ZP, ktorú schválila Národná rada SR v marci 2002.

Názov projektu

Novelizácia ZP v sekcii PAS Vypracovanie vlastných návrhov legislatívnych predpisov a návrhov zmien inštitucionálneho zabezpečenia.

Cieľ projektu

Úspešne ovplyvniť presadenie zmien vedúcich k prijatiu takého ZP, ktorý prispeje ku kvalitnejšiemu podnikateľskému prostrediu na Slovensku.

Trvanie projektu

1. január 2002 až 30. apríl 2002.

Aktivity projektu

 • definovanie problému a potreby jeho riešenia
 • identifikovanie hlavných nedostatkov nového ZP
 • vypracovanie prvej verzie vlastného návrhu na zmenu ZP
 • vydanie zásadného stanoviska PAS
 • vypracovanie definitívnej verzie vlastného návrhu na zmenu ZP
 • rokovania o zmene ZP
 • účasť v pracovnej skupine podpredsedu vlády SR za zmenu ZP
 • vypracovanie medzinárodného porovnania
 • analýza dopadu účinnosti nového ZP na podnikateľské subjekty
 • prezentovanie čiastkových výstupov cez vlastnú internetovú stránku
 • mediálne pokrytie projektu.

Výstupy projektu

 • výsledky dotazníkového prieskumu o hlavných problémoch medzi účastníkmi PAS
 • analýza nedostatkov nového ZP
 • návrhy na zmenu ZP
 • stanoviská k ZP
 • analýza medzinárodných skúseností s riešením problematických ustanovení pracovnoprávnych vzťahov
 • analýza dopadov ZP na domáce podniky
 • spoločný návrh pracovnej skupiny podpredsedu vlády SR za zmenu ZP
 • vystúpenia realizátora a účastníkov PAS v médiách
 • tlačová konferencia.

Najdôležitejšie udalosti v projekte

1. január – PAS spustila projekt, rokovania s účastníkmi PAS, s vládou SR a ďalšími dôležitými inštitúciami.

17. január – PAS vstúpila do pracovnej komisie podpredsedu vlády SR Ivana Mikloša, ktorá sa začala zaoberať novelizáciou ZP. Na nasledujúcich zasadaniach komisie predkladala vlastné návrhy.

24. január – PAS spustila práce vedúce k definovaniu najzávažnejších nedostatkov nového ZP, ktorý mal začať platiť od 1. apríla 2002, a práce vedúce k príprave vlastného návrhu na úpravu ZP.

1. február – Na základe dotazníka zaslaného účastníkom PAS identifikovala PAS hlavné nedostatky nového ZP …viac

8. február – Na základe prvých podkladov od účastníkov a spolupracovníkov PAS, vrátane právnych expertov vydala PAS prvú (pracovnú) verziu vlastného návrhu na novelizáciu ZP.

12. február – PAS vydala zásadné stanovisko, ktoré zaslala predstaviteľom vlády SR, Národnej rady SR, Konfederácie odborových zväzov SR a ďalších inštitúcií. Vzhľadom na nutnosť komplexného prehodnotenia PAS navrhla odloženie účinnosti nového ZP a dôslednú prípravu novely …viac

21. február – Na základe komplexne spracovaných podkladov od účastníkov a spolupracovníkov PAS, vrátane právnych expertov vydala PAS druhú (definitívnu) verziu vlastného návrhu na novelizáciu ZP. PAS oznámila, že bude túto verziu presadzovať v prípade, že sa nepodarí odložiť účinnosť nového ZP od 1. apríla 2002.

8. marec – PAS informovala 40 poslancov Národnej rady SR o nutnosti odložiť účinnosť nového ZP, v prípade nedosiahnutia tohto cieľa im predložila vlastný návrh na odstránenie najzávažnejších nedostatkov. V oboch prípadoch upozorňovala na nutnosť dlhodobej komplexnej novelizácie ZP.

14. marec – PAS vyhodnotila výsledky dotazníkového prieskumu medzi slovenskými podnikateľskými subjektmi. Dospela k záveru, že v oslovených podnikoch hrozí po uplatnení nového ZP zvýšenie ročných nákladov v priemere o 1 % a zníženie zamestnanosti o 3 %. PAS vyhodnotila výsledky medzinárodného prieskumu. Jeho výsledkom bolo zistenie, že slovenský ZP je strnulejší ako pracovnoprávne predpisy vyspelých krajín OECD.

14. marec – O výsledkoch oboch prieskumov informovali verejnosť predstavitelia PAS na tlačovej konferencii v Bratislave, pričom navrhovali odloženie účinnosti nového ZP, prípadne odstránenie najzávažnejších nedostatkov. V oboch prípadoch upozorňovali na nutnosť dlhodobej komplexnej novelizácie ZP …viac

15. marec – PAS písomne informovala o záveroch oboch prieskumov predstaviteľov vlády SR, Národnej rady SR, Konfederácie odborových zväzov SR a ďalších významných slovenských inštitúcií. Napriek odmietavému postoju politikov opäť žiadala odloženie účinnosti nového ZP alebo aspoň odstránenie najzávažnejších nedostatkov.

20. marec – Národná rada SR schválila čiastkovú novelizáciu ZP. V šiestich bodoch čiastočne alebo úplne rešpektovala návrhy PAS na odstránenie najzávažnejších nedostatkov. Hlavným prínosom je zachovanie v platnosti dohôd o pracovnej činnosti, možnosti zamestnávateľa počas troch mesiacov opäť utvoriť zrušené pracovné miesto a možnosti zamestnanca pracovať v týždni až 58 hodín …viac

22. marec – PAS vydala stanovisko, podľa ktorého považuje novelizáciu ZP za nedostatočnú. Hoci sa odstránilo niekoľko závažných nedostatkov, v úprave ZP bude treba pokračovať …viac

1. apríl – nový Zákonník práce v zmysle novely z 20. marca nadobudol účinnosť

2. apríl – PAS informovala členov vlády SR, poslancov Národnej rady SR, predstaviteľov odborov, podnikateľských združení a ďalších dôležitých inštitúcií o nepriaznivých dopadoch nového ZP, ktorý začal platiť 1. apríla 2002, na podnikateľské prostredie na Slovensku. Aj po čiastočnej marcovej novelizácii, ktorá odstraňuje niektoré závažné nedostatky, je podľa PAS nutná komplexná novelizácia ZP.

30. apríl – PAS skončila a vyhodnotila projekt.