jún 252012
 
 25. júna 2012

(tlačová správa)

Podľa prepočtov Podnikateľskej aliancie Slovenska po zmene daní a odvodov od 1.1.2013 zaplatí živnostník s príjmom 1000 eur štátu každý mesiac o 21,50 eur viac ako dnes. Platí to pre živnostníkov s nulovými reálnymi nákladmi i pre živnostníkov s reálnymi nákladmi na úrovni 60 % príjmu.

S rastúcim príjmom nad 1000 eur sa dopady navrhovaných zmien čoraz viac diferencujú v závislosti od reálnych nákladov, ktoré živnostník dosahuje. Pri mesačnom príjme 1500 eur stratí živnostník s nulovými reálnymi nákladmi 173 eur mesačne, živnostník so 40%-nými reálnymi nákladmi stratí 92 eur a živnostník so 60%-nými reálnymi nákladmi zaplatí štátu viac o 22 eur.

Nie všetci živnostníci na daňovo-odvodových zmenách prerobia. Malá skupina živnostníkov s mesačným príjmom od 347 do 393 eur si po zavedení zmien polepší mesačne o 109 eur v dôsledku zvýšenia hranice, od ktorej sa živnostník musí prihlásiť do Sociálnej poisťovne a platiť sociálne odvody (táto hranica je zhodná s minimálnym vymeriavacím základom, ktorý sa má od 1.1.2013 zvýšiť zo 44,2 % na 50 % priemernej mzdy). Skupina živnostníkov s príjmami v uvedenom intervale bude oslobodená od platenia sociálnych odvodov, vďaka čomu vzrastie ich čistý príjem.

V prípade živnostníkov, ktorých príjem je vyšší ako 393 eur mesačne a teda budú povinní platiť sociálne odvody, najmenej negatívny dopad daňovo-odvodových zmien pocítia tí, ktorých hrubý príjem je intervale od 830 do 970 eur a majú reálne náklady do 40 % svojich príjmov. Štátu po novom odvedú o 17 eur viac. V prípade živnostníkov so 60%-nými reálnymi nákladmi je interval príjmov, v ktorom sú dopady reformy najmiernejšie, posunutý vyššie – od 1250 do 1460 eur – pričom títo živnostníci rovnako prídu o 17 eur mesačne.

Dopady aktuálnej daňovo-odvodovej reformy na živnostníkov s nulovými reálnymi nákladmi a s hrubým mesačným príjmom od 720 do 2880 eur budú miernejšie v porovnaní s dopadmi reformy, ktorú pripravovala predchádza-júca vláda. Naopak, živnostníci s reálnymi nákladmi na úrovni 40 % alebo 60 % hrubých príjmov budú v dôsledku aktuálnej reformy odvádzať štátu viac, ako by odvádzali po zrealizovaní reformy predchá-dzajúcou vládou, a to bez ohľadu na dosahovaný príjem. Dopad aktuálnej reformy na skutočných živnostníkov – remeselníkov a prevádzkovateľov služieb, pri ktorých vznikajú reálne náklady, sú teda viac negatívne v porovnaní s dopadmi reformy predchádzajúcej vlády.


Tabuľka: Zmena čistých mesačných príjmov SZČO po zavedení daňovo-odvodových zmien

Hrubý mesačný príjem
(v eur)

Zmena čistého príjmu pri rôznej úrovni nákladov (v eur)

Reálne náklady živnostníka ako % z príjmu

0 %

20 %

40 %

60 %

500,-

-21,50

-21,50

-21,50

-21,50

1000,-

-21,50

-21,50

-21,50

-21,50

1500,-

-172,70

-172,70

-92,20

-21,50

2000,-

-292,80

-292,80

-123,00

-72,90

2500,-

-413,00

-377,20

-153,70

-102,50

3000,-

-539,80

-453,50

-184,50

-123,00

3500,-

-672,40

-538,20

-211,51

-143,50

4000,-

-797,30

-615,10

-231,50

-164,00

5000,-
-1035,50
-769,80
-290,40
-205,00

Grafy s dopadmi daňovo-odvodových zmien na živnostníkov v závislosti od výšky ich príjmov a dosahovaných reálnych nákladov uvádzame v prílohe.

Príloha: Dopady daňovo-odvodových zmien na čisté príjmy SZČO

aug 222008
 
 22. augusta 2008

Podnikateľská aliancia Slovenska sprístupňuje kalkulačku, pomocou ktorej si môže užívateľ vypočítať príjmy počas aktívneho života a na dôchodku a porovnať ich výšku v závislosti od právnej formy, ktorou bude používateľ vykonávať svoju prácu (zamestnanie, živnosť, jednoosobová s.r.o.).

Kalkulačka porovnáva výšku celoživotných príjmov zamestnanca, živnostníka a majiteľa jednoosobovej s.r.o. za podmienky, že všetci traja v skutočnosti vykonávajú rovnakú prácu, pričom ich príjmy sú z daňovo-odvodového hľadiska zaťažené rozdielne.

Používateľ má možnosť nastaviť si svoje osobné údaje (vek, plánovaný odchod do dôchodku, počet odpracovaných rokov, vývoj príjmov, …), odhady vývoja ekonomických ukazovateľov (inflácia, rast miezd, …), daňové, odvodové a dôchodkové parametre parametre, výšku a spôsob evidovania výdavkov a svoje preferencie – do akej miery uprednostňuje spotrebu alebo investície. Výstupom kalkulačky je komplexný prehľad o celoživotných príjmoch a o príjmoch počas každého roka pre všetky tri právne formy práce.

Kalkulačka nadväzuje na analýzu PAS, podľa ktorej môže byť rovnaká práca rôzne zaťažená, a to práve na základe rozdielnych režimov a výnimiek v daňovo – odvodovom systéme. Pri vykonávaní rovnako zaplatenej práce môže mať majiteľ jednoosobovej s.r.o. oproti zamestnancovi o 32% vyšší čistý príjem a napriek tomu môže byť ich dôchodok rovnaký; čistý príjem živnostníka za rovnakých podmienok môže byť oproti zamestnancovi vyšší dokonca o 39%. Pokiaľ by živnostník alebo majiteľ s.r.o. dokázal vyžiť z nižšieho dôchodku, tieto rozdiely môžu ešte viac narastať.

Kalkulačka na stiahnutie (.exe súbor, bez vírusov alebo iného škodlivého softvéru)