Okt 242002
 
 24. Október 2002

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) pociťuje nedostatok informácií o stave podnikateľského prostredia. Preto sa rozhodla v rámci nepravidelnej aktivity vypracovať vlastnú Správu o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike.

PAS zistila rozhodujúce prekážky, ktoré najviac obmedzujú, predražujú alebo znemožňujú trhovú výmenu na Slovensku, čím oslabujú dlhodobý ekonomický rast, vedú k rastu nezamestnanosti a zhoršujú alebo spomaľujú zlepšovanie životnej úrovne. Navrhla základné zmeny v koncepcii zákonov, ktoré obsahujú odhalené problémy.

Najdôležitejšie udalosti v projekte

1. marec 2002 – po dohode s účastníkmi PAS sa spustil projekt zameraný na vypracovanie Správy o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike.

7. marec 2002 – PAS nadviazala spoluprácu s analytickou jednotkou spoločnosti Trend Holding, s.r.o., Bratislava. Správu vypracuje tím autorov, hlavnými autormi Správy budú pracovníci analytickej jednotky Trend Holdingu Ján Kovalčík a Pavol Suďa.

8. apríl 2002 – Hlavní autori Správy spustili distribúciu dotazníkov o bariérach podnikania medzi podnikateľské subjekty na Slovensku, a to z radov PAS i mimo PAS.

10. apríl 2002 – PAS stanovila termín pracovnej konferencie s názvom Znižovanie nezamestnanosti cez skvalitňovanie podnikateľského prostredia na 21. mája 2002.

16. máj 2002 – Najväčšou bariérou podnikania na Slovensku sú časté zmeny zákonov a ich zlá vymáhateľnosť. Vyplýva to z odpovedí 109 manažérov, ktorí sa v priebehu apríla a mája zúčastnili na dotazníkovom prieskume o bariérach podnikania v SR. Viac informácií nájdete tu.

22. máj 2002 – Na zníženie nezamestnanosti treba skvalitniť podnikateľské prostredie. Znižovanie nezamestnanosti cez skvalitňovanie podnikateľského prostredia bol témou pracovnej konferencie, ktorú PAS zorganizovala 21. mája v Bratislave. Na konferencii vystúpilo 12 prednášajúcich z radov podnikateľskej obce, z politických strán a ďalších inštitúcií. Diskusiu s nimi viedlo ďalších 65 účastníkov konferencie, najmä z podnikovej sféry

22.máj 2002 – Príspevky, ktoré odzneli na pracovnej konferencii dňa 21.mája v Bratislave:
• Ján Kovalčík, Pavol Suďa, analytici, týždenník o hospodárstve a podnikaní Trend
Výsledky prieskumu o bariérach podnikania v SR
• Pavol Tomasta, riaditeľ odboru analýz Národného úradu práce
Zvyšovanie zamestnanosti cez skvalitňovanie podnikateľského prostredia
• Ján Sabol, štátny tajomník pre stratégiu a priemysel, MH SR
Čo môžu robiť na skvalitnenie podnikateľského prostredia podnikatelia a čo štát

2. júl 2002 – Škody spôsobené administratívnymi prekážkami podnikania na Slovensku sú podstatne vyššie ako náklady potrebné na ich odstránenie. Pre štát je preto výhodnejšie bariéry podnikania odstrániť, a to aj za cenu jednorazových nákladov. Vyplýva to z predbežných záverov analýzy stavu podnikateľského prostredia Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS).

10. september 2002Nová vláda bude mať dostatok príležitostí na skvalitnenie podnikateľského prostredia. Popri prehodnotení výšky daní a odvodov sa bude musieť nová vláda nutne zamyslieť nad reformou na strane výdavkov štátu. Ušetriť peniaze by bolo možné najskôr v rôznych sociálnych dávkach, ktoré tvoria až tretinu výdavkov.

10. október 2002Liekom na ozdravenie verejných financií je dôsledné prehodnotenie výdavkov. Nová vláda Mikuláša Dzurindu by mala presadiť zosúladenie daňových príjmov a výdavkov verejného sektora, aby sa nevytvárali deficity a nezvyšovalo verejné zadlženie.

17. október 2002Pracovný trh potrebuje kvalifikovaných ľudí. Receptom na znižovanie vysokej nezamestnanosti na Slovensku je skvalitňovanie podnikateľského prostredia. Na trhu práce chýba zamestnávateľom vyššia ponuka kvalifikovaných pracovníkov, čo je odrazom nevyhovujúceho vzdelávacieho systému.

24. október 2002Tlačová správa ku Správe o stave podnikateľského prostredia v SR. Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike opisuje hlavné bariéry podnikania v krajine. Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v Správe navrhuje riešenia, ako možno tieto prekážky možno tieto prekážky odstrániť. Po definovaní problémov chce PAS podať novej vláde SR pomocnú ruku pri ich riešení.

24. október 2002Správa o stave podnikateľského prostredia v SR – plné znenie (pdf)

24. október 2002Rozšírené čiastkové analýzy Správy o stave podnikateľského prostredia v SR (zip/pdf)

 • Bariéry podnikania
 • Analýza Kapitál a financovanie podnikov
 • Analýza Pracovná sila
 • Analýza Zákonník práce
 • Analýza Právny rámec podnikania na Slovensku
 • Analýza Daňová politika
 • Analýza Verejné financie
 • Analýza Regulácia, štátny dohľad, protimonopolná politika
 • Analýza Dotácie
 • Analýza Licenčná politika
 • Analýza Povinná certifikácia
 • Analýza Katastre nehnuteľností
 • Analýza Neformálne pravidlá
 • Analýza Profesné komory s povinným členstvom
Mar 152002
 
 15. Marec 2002

Aby sa na Slovensku žilo lepšie

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) nechce vstupovať do volebného zápasu politických subjektov. Je však presvedčená, že občania sa vo voľbách rozhodnú tým správnejšie, čím kvalitnejšie informácie budú mať k dispozícii. Vzhľadom na tento fakt vyzýva PAS všetky politické subjekty, aby sa pred nadchádzajúcimi voľbami verejne deklarovali svoj postoj k nasledujúcim témam:

1. Poskytnutie záruk na vykonanie krokov potrebných na vstup Slovenskej republiky do EÚ a NATO a na zabezpečenie zodpovedajúceho zastúpenia SR v týchto zoskupeniach.

2. Dosiahnutie vyššej kvality, stability a jednoznačnosti právnych predpisov, čím by sa znížili možnosti ich zneužívania vo forme korupcie, svojvôle a subjektivizmu.

3. Razantné a jednoznačné kroky zamerané na zvýšenie nedostatočnej vymáhateľnosti práva, skvalitnenie práce súdov a polície.

4. Zefektívňovanie úlohy štátu v ekonomike, redukcia neefektívnych a nadbytočných kapacít štátnych inštitúcií, zníženie byrokracie a skvalitnenie práce týchto inštitúcií.

5. Zabezpečenie reálneho prechodu kompetencií z vlády na nižšie územné celky, vrátane ich finančného zabezpečenia.

6. Zníženie odvodového zaťaženia, aby neobmedzovalo hospodársky rast, ale aby prispelo k zníženiu vysokej miery nezamestnanosti.

7. Podpora proinvestičného prostredia pre domácich i zahraničných podnikateľov, vrátane dosiahnutia väčšej pružnosti trhu práce.

8. Vykonanie reformy v zdravotníctve a školstve, aby príslušné inštitúcie zohľadňovali reálne možnosti a potreby spoločnosti a aby pracovali efektívne.

9. Prijatie penzijnej schémy založenej najmä na zodpovednosti jednotlivca, lebo odkladanie dôchodkovej reformy môže už najbližšie roky spôsobiť vážne ekonomické otrasy.

10. Rozvoj aktivít zameraných na presadzovanie etiky a potlačenie korupcie v spoločnosti.