Mar 252010
 
 25. Marec 2010

Ak sa dnes zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na práci za hrubú mesačnú mzdu 1.000,- €, pri výplate odíde každý mesiac zamestnávateľovi z účtu 1.352,- €, z ktorých sa v podobe čistej mzdy dostane na účet zamestnanca len 765,- €. Ostatných 587,- €, čo predstavuje 43,4 %, si berie štát vo forme sociálneho a zdravotného poistenia a daní.

PAS pripravila pre verejnosť jednoduchú kalkulačku, pomocou ktorej je možné vypočítať a porovnať celkové náklady práce a čistú mzdu zamestnanca. Kalkulačka zároveň poskytuje prehľad, aký vplyv má zvýšenie horných limitov vymeriavacích základov pri sociálnych odvodoch, zavedenie degresívnej odpočítateľnej položky a zavedenie zamestnaneckej prémie na čistý príjem zamestnancov. PAS pripravila mzdovú kalkulačku s cieľom zrozumiteľne informovať verejnosť o výške a štruktúre daňovo-odvodového zaťaženia zamestnancov.

Kalkulačku vo formáte .xls (súbor MS Excel) si môžete stiahnuť tu.

Máj 112009
 
 11. Máj 2009

Odvodový systém je v prieskumoch pravidelne označovaný ako jedna z najväčších bariér podnikateľského prostredia. Popri výške odvodových sadzieb podnikatelia rovnakou mierou kritizujú komplikovanosť a administratívnu náročnosť výpočtu a platenia odvodov.

Vzhľadom na krízou ovplyvnený vývoj verejných financií a opakované odmietnutie návrhov na zníženie odvodov zo strany predstaviteľov vlády prichádza PAS s návrhom 1. kroku reformy odvodového systému, ktorý spočíva vo výraznom zjednodušení systému výpočtu a platenia odvodov.
Pri návrhu nového odvodového systému PAS zohľadnila tri aspekty: 1) čo najmenej ovplyvniť čisté príjmy zamestnancov a náklady zamestnávateľov, 2) neohroziť stabilitu verejných financií a 3) stanoviť zapamätateľné percentá odvodov.

PAS navrhuje zlúčenie šiestich sociálnych odvodov do jedného 25%-ného odvodu plateného z ceny práce (superhrubej mzdy), stanovenie 10%-ného odvodu na zdravotné poistenie plateného z ceny práce a stanovenie jednotného odvodového stropu vo výške 3-násobku priemernej ceny práce v danom roku. PAS zároveň navrhuje, aby sa poistenie v nezamestnanosti stalo dobrovoľným sociálnym poistením, ako je tomu tak v prípade živnostníkov.

V novom systéme nebudú odvody rozdelené na odvody platené zamestnancom a odvody platené zamestnávateľom, ale jeden sociálny a jeden zdravotný odvod uhradí za zamestnanca zamestnávateľ. Nové sadzby budú platiť aj pre živnostníkov. Aby sa sprehľadnil systém, ale nezmenilo celkové odvodové zaťaženie živnostníkov v porovnaní so súčasnosťou, navrhuje PAS základ dane SZČO nedeliť číslom 2 (resp. 2,14), ale iba 1,5 pre všetky odvody.

Na základe štatistických údajov o mzdách, ktoré PAS získala od spoločnosti Trexima Bratislava, s.r.o., a údajov o hospodárení Sociálnej poisťovne v roku 2008 PAS vypočítala, že po zavedení navrhovaného systému platenia odvodov zaznamenajú verejné financie výpadok príjmov na úrovni 127,5 mil. eur (3,84 mld. Sk). Uvedené číslo predstavuje statické dopady, ktoré nezohľadňujú zmenu motivácií a ekonomickej aktivity ľudí. Po sprehľadnení systému však možno očakávať zníženie motivácie vyhýbať sa plateniu odvodov a dopady na verejné financie tak budú pravdepodobne miernejšie. Nový odvodový systém mierne zvýši čisté príjmy pre 98% zamestnancov za predpokladu neplatenia dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti.

Jedným zo základných predpokladov zavedenia nového odvodového systému je zrušenie inštitútu hrubej mzdy, ktorá sa síce dlhodobo používa, no nevyjadruje ani čisté príjmy zamestnanca ani náklady zamestnávateľa. Namiesto hrubej mzdy navrhuje PAS ako základňu na výpočet odvodov cenu práce. V tejto súvislosti bude potrebné novou veličinou – cenou práce, nahradiť hrubú mzdu vo všetkých právnych predpisoch. Okrem iného to bude mať dopad aj na počítanie dôchodkov. Percentuálny osobný mzdový bod (POMB), ktorý je kľúčom pri výpočte dôchodkov, preto PAS navrhuje nepočítať ako pomer [osobná hrubá mzda] / [priemerná hrubá mzda v hospodárstve], ale ako pomer [osobná cena práce] / [priemerná cena práce v hospodárstve].

Odvody do II. dôchodkového piliera navrhuje PAS zachovať vo výške zodpovedajúcej dnešným 9 percentám z hrubej mzdy, čiže v novom systéme bude odvod do II. piliera predstavovať 6,7% z ceny práce (superhrubej mzdy).

PAS je presvedčená, že jednoduchý a prehľadný odvodový systém zlepší kvalitu podnikateľského prostredia, zníži transakčné náklady podnikateľov a zníži motivácie k obchádzaniu riadnych odvodových povinností. Zároveň posilní verejnú diskusiu o možnostiach rozšírenia príjmovej základne, z ktorej sú platené odvody, zvýši tlak na obmedzovanie výnimiek, ktorými sa dnes dá plateniu odvodov legálne vyhnúť, čo vytvorí priestor na zníženie sadzieb odvodu v budúcnosti.

Tab.1: Nový odvodový systém (návrh PAS)

Typ poistenia

Výška odvodu (% z CP)

Strop (násobok priemernej CP)

Sociálne poistenie

25%

3

Zdravotné poistenie

10%

Očakávaný ročný výpadok pre verejné financie: 127,5 mil. eur (3,84 mld. Sk)

pozn.: Odhad dopadov bol zostavený podľa bilancie Sociálnej poisťovne v roku 2008 a mzdách v 2. štvrťroku 2008; Uvedená suma predstavuje statické dopady;CP = cena práce

Tab.2: Súčasný odvodový systém – sadzby odvodov vo verejných poisteniach

Typ poistenia

Výška odvodu (% z
priemernej mzdy)

Strop (násobok priemern. mzdy)

zamestnanec

zamestnávateľ

Starobné dôchodkové poistenie

4,0%

14,0%

4

Nemocenské poistenie

1,4%

1,4%

1,5

Invalidné dôchodkové poistenie

3,0%

3,0%

4

Poistenie v nezamestnanosti

1,0%

1,0%

4

Úrazové poistenie

-

0,8%

nie je

Garančné poistenie

-

0,25%

1,5

Rezervný fond

-

4,75%

4

Zdravotné poistenie

4,0%

10,0%

3

Prebytky fondov sa prelievajú do fondu starobného dôchodkového poistenia na vykrytie jeho deficitu

 

Zjednodušenie odvodového systému 25-10-3 – plné znenie analýzy (.pdf)
Prezentácia z tlačovej konferencie (.pdf)

Aug 222008
 
 22. August 2008

Podnikateľská aliancia Slovenska sprístupňuje kalkulačku, pomocou ktorej si môže užívateľ vypočítať príjmy počas aktívneho života a na dôchodku a porovnať ich výšku v závislosti od právnej formy, ktorou bude používateľ vykonávať svoju prácu (zamestnanie, živnosť, jednoosobová s.r.o.).

Kalkulačka porovnáva výšku celoživotných príjmov zamestnanca, živnostníka a majiteľa jednoosobovej s.r.o. za podmienky, že všetci traja v skutočnosti vykonávajú rovnakú prácu, pričom ich príjmy sú z daňovo-odvodového hľadiska zaťažené rozdielne.

Používateľ má možnosť nastaviť si svoje osobné údaje (vek, plánovaný odchod do dôchodku, počet odpracovaných rokov, vývoj príjmov, …), odhady vývoja ekonomických ukazovateľov (inflácia, rast miezd, …), daňové, odvodové a dôchodkové parametre parametre, výšku a spôsob evidovania výdavkov a svoje preferencie – do akej miery uprednostňuje spotrebu alebo investície. Výstupom kalkulačky je komplexný prehľad o celoživotných príjmoch a o príjmoch počas každého roka pre všetky tri právne formy práce.

Kalkulačka nadväzuje na analýzu PAS, podľa ktorej môže byť rovnaká práca rôzne zaťažená, a to práve na základe rozdielnych režimov a výnimiek v daňovo – odvodovom systéme. Pri vykonávaní rovnako zaplatenej práce môže mať majiteľ jednoosobovej s.r.o. oproti zamestnancovi o 32% vyšší čistý príjem a napriek tomu môže byť ich dôchodok rovnaký; čistý príjem živnostníka za rovnakých podmienok môže byť oproti zamestnancovi vyšší dokonca o 39%. Pokiaľ by živnostník alebo majiteľ s.r.o. dokázal vyžiť z nižšieho dôchodku, tieto rozdiely môžu ešte viac narastať.

Kalkulačka na stiahnutie (.exe súbor, bez vírusov alebo iného škodlivého softvéru)

Jan 102008
 
 10. Január 2008

Ak sa dnes zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na práci za hrubú mesačnú mzdu 20.000,-Sk, pri výplate odíde každý mesiac zamestnávateľovi z účtu 27.040,- Sk, z ktorých sa v podobe čistej mzdy dostane na účet zamestnanca len 15.589,- Sk. Ostatných 11.451,- Sk, čo predstavuje 42,3 % si berie štát.

Za účelom zdôraznenia daňovo-odvodového zaťaženia práce a dopadov zmien v daňovo-odvodovej legislatíve, PAS pripravila pre verejnosť jednoduchú kalkulačku, pomocou ktorej je možné vypočítať a porovnať celkové náklady práce a čistú mzdu zamestnanca, ako aj dopady zvýšenia horných limitov vymeriavacích základov pri sociálnych odvodoch a zavedenie degresívnej odpočítateľnej položky na celkovú výšku platených odvodov, resp. daní a čistý príjem daňovníka. Kalkulačka má výlučne informatívny charakter.

Kalkulačku vo formáte .xls (súbor MS Excel) si môžete stiahnuť tu.

Okt 162007
 
 16. Október 2007

Sociálny systém na Slovensku zohľadňuje mieru solidarity rešpektovanú verejnosťou. Pri presadzovaní zmien v sociálnom systéme treba brať do úvahy všetky rozhodujúce vplyvy, vrátane verejnej mienky a politickej situácie. Záujmom všetkých prispievateľov by malo byť, aby sociálny systém fungoval efektívne – aby sa pomoc v primeranej výške dostala len k tým, ktorí ju skutočne potrebujú. Úsilie vynaložené na zefektívnenie systému musí rešpektovať reálne podmienky.

Na Slovensku doteraz nebola vypracovaná analýza efektívnosti sociálneho systému. Nevieme presne povedať, kde sú rezervy, ktoré by mohli viesť k adresnejšiemu poskytovaniu sociálnej pomoci a prípadne aj k nižším odvodovým sadzbám. Dostupné analýzy síce formulujú desiatky odporúčaní, ktorých realizácia by zvýšila efektívnosť systému, no nedefinujú bariéry na implementáciu týchto odporúčaní. Cieľom tejto analýzy bolo na základe dostupných informácií vypracovať zoznam kľúčových opatrení na zvýšenie efektívnosti sociálneho systému a identifikovať prekážky, ktoré implementácii opatrení bránia.

Návrh 10 + 1 opatrení vypracovala Podnikateľská aliancia Slovenska v rámci nepravidelnej aktivity na rok 2007 Otvorená stratégia optimalizácie sociálneho systému. Po preštudovaní dostupných podkladov od rôznych autorov bol zostavený zoznam obsahujúci viac ako tri desiatky konkrétnych odporúčaní na zlepšenie sociálneho systému. Odporúčania následne posúdila Výkonná rada PAS a identifikovala také, ktoré môžu mať najpriaznivejší vplyv na zefektívnenie sociálneho systému. Pritom brala do úvahy dopad na podnikateľské prostredie.

Do TOP 10 sa dostali opatrenia s najvyššou prioritou z hľadiska dôležitosti a realizovateľnosti. Pri každom sú zmapované najväčšie bariéry brániace ich realizovaniu. Jedenáste opatrenie sumarizuje výsledky analýzy vplyvu výdavkovej strany sociálneho systému na motiváciu pracovať.

PAS odporúča vláde zaoberať sa konkrétnymi návrhmi. Dôsledkom realizovania opatrení by bolo zefektívnenie systému, čo by umožnilo pristúpiť k zníženiu vysokého odvodového zaťaženia. Slovensko by malo využiť práve obdobie silného hospodárskeho rastu a riešiť problémy, keď je na to relatívny dostatok zdrojov a ochota obyvateľov.

PAS nevolá po nezodpovednom znižovaní sadzieb, ktoré by vyvolalo nedostatok zdrojov a nestabilitu systému. Ponúka návrhy na riešenia, ktoré umožnia reálne uvažovať o zmene na príjmovej časti systému. Keďže podnikatelia vnímajú komplikovanosť a vysokú finančnú náročnosť odvodového systému ako jednu z najvážnejších bariér na skvalitňovanie podnikateľského prostredia, prisudzujú riešeniu tejto otázky veľkú váhu. Práve ďalšie zlepšenie podmienok na podnikanie by Slovensku pomohlo riešiť problémy s vysokou nezamestnanosťou a umožnilo by obyvateľom krajiny rýchlejšie dobiehať životnú úroveň vyspelých partnerov z Európskej únie.

 

VYHODNOTENIE OPATRENÍ

Pri posudzovaní opatrení vedúcich k efektívnejšiemu sociálnemu systému vzala PAS do úvahy vlastné doteraz spracované materiály a dostupné externé materiály z rokov 2004 až 2007. Napokon definovala 32 konkrétnych opatrení, ktorých zoznam je uvedený v prílohe. Z nich na základe dôležitosti a realizovateľnosti vybrala desať najdôležitejších. Ich zoznam je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

TOP 10

Por. Opatrenie

Ohodnotenie (max. 20 bodov)

Časový horizont (roky)

1. Pri možnosti znižovania daňovo-odvodového zaťaženia uprednostniť znižovanie odvodového zaťaženia

17,75

1

2. Zaviesť daňovo-sociálne účty, na ktorých by finančný úrad evidoval inkasované dane a odvody a cez ktoré by sa vyplácali všetky typy peňažných sociálnych dávok

16,50

3

3. Predkladať jedno ročné spoločné daňovo-odvodové priznanie fyzických osôb

16,25

2

4. Zjednotiť vymeriavacie základy na výpočet odvodov zamestnancov a živnostníkov

16,00

2,25

5. Povinne poskytovať záväzné a úplné informácie o aktuálnom odvodovom systéme na jedinom mieste, alebo aj e-mailom, ak podnikatelia o to prejavia záujem

15,75

1,5

6. Kľúčové parametre daňovo-odvodového systému (sadzby, limity vymeriavacieho základu) meniť len raz ročne a v rovnakom termíne (napríklad k 1. júlu)

15,75

1,75

7. Rozšíriť platenie odvodov podľa jednotného režimu na všetky príjmy fyzických osôb a primerane znížiť sadzby

15,50

2,5

8. Zefektívniť fungovanie I. piliera dôchodkového poistenia tak, aby bol udržateľný

14,75

2,5

9. Poistenie nad rámec definovanej základnej zdravotnej starostlivosti zmeniť na povinné komerčné poistenie

14,75

4

10. Zdobrovoľniť druhý pilier dôchodkového poistenia pre sporiteľov s nadpriemerným príjmom (premeniť ho na dobrovoľné komerčné sporenie)

14,75

12,5

 

Ak by sa bralo do úvahy čiastkové kritérium dôležitosti, z TOP 10 by boli najdôležitejšie tieto tri opatrenia:
- Poistenie nad rámec definovanej základnej zdravotnej starostlivosti zmeniť na povinné komerčné poistenie
- Zdobrovoľniť druhý pilier dôchodkového poistenia pre sporiteľov s nadpriemerným príjmom (premeniť ho na dobrovoľné komerčné sporenie)
- Pri možnosti znižovania daňovo-odvodového zaťaženia uprednostniť znižovanie odvodového zaťaženia.

Ak by sa bralo do úvahy čiastkové kritérium realizovateľnosti, z TOP 10 by boli najjednoduchšie realizovateľné tieto tri opatrenia:
- Pri možnosti znižovania daňovo-odvodového zaťaženia uprednostniť znižovanie odvodového zaťaženia
- Rozšíriť platenie odvodov podľa jednotného režimu na všetky príjmy fyzických osôb a primerane znížiť sadzby
- Kľúčové parametre daňovo-odvodového systému (sadzby, limity vymeriavacieho základu) meniť len raz ročne a v rovnakom termíne (napríklad k 1. júlu).

Čiastkové kritérium realizovateľnosti súvisí s bariérami, ktoré sa stavajú do cesty pri prijímaní opatrení. Do úvahy sa brali hroziace prekážky zo strany politickej priechodnosti, technickej realizovateľnosti, legislatívnej náročnosti, lobistických tlakov zainteresovaných skupín a ďalšie.

PAS odhadla časový horizont realizovania jednotlivých opatrení. Niektoré z nich možno realizovať pomerne rýchlo, drvivú väčšinu ešte v priebehu funkčného obdobia súčasnej vlády. Prijatie jedného z nich (zdobrovoľniť druhý pilier dôchodkového poistenia pre sporiteľov s nadpriemerným príjmom) presahuje nielen funkčné obdobie súčasnej vlády, ale aj dve ďalšie. Tri najrýchlejšie realizovateľné opatrenia z TOP 10 sú:
- Pri možnosti znižovania daňovo-odvodového zaťaženia uprednostniť znižovanie odvodového zaťaženia
- Zjednotiť vymeriavacie základy na výpočet odvodov zamestnancov a živnostníkov
- Kľúčové parametre daňovo-odvodového systému (sadzby, limity vymeriavacieho základu) meniť len raz ročne a v rovnakom termíne (napríklad k 1. júlu).

K desiatke najdôležitejších opatrení pripojila PAS jedenáste, ktoré sumarizuje výsledky čiastkovej analýzy vplyvu výdavkovej časti sociálneho systému na motiváciu pracovať. Parametre sociálneho systému by sa mali upraviť tak, aby sa odstránil negatívny vplyv na motiváciu pracovať. Aby bolo možné efektívne a výrazne znižovať dlhodobú nezamestnanosť, treba zmeniť systém sociálneho zabezpečenia tak, aby motivoval zamestnať sa najmä ľudí s nízkou kvalifikáciou.

Prílohy:

Analýza 10+1 opatrení na optimalizáciu sociálneho systému na Slovensku (opis opatrení)

Vyhodnotenie opatrení

Tlačová správa

 

Realizáciu projektu finančne podporili: