feb 112014
 
 11. februára 2014

Predkladateľ: Tomáš Borec, minister spravodlivosti Slovenskej republiky

Obsahom materiálu je informácia pre vládu SR o prijatí Tretej priebežnej správy o plnení odporúčaní v súvislosti s III. kolom hodnotení, ako aj o úlohách, ktoré pre SR vyplývajú z členstva v skupine štátov Rady Európy proti korupcii GRECO v podobe konkrétnych odporúčaní. Materiál tiež informuje o súčasnom stave implementácie týchto odporúčaní a o možnom postupe GRECO v prípade neplnenia odporúčaní.ň

Materiál má informatívny charakter, nezasahuje do pôsobnosti iných orgánov verejnej správy a nevyplývajú z neho pre tieto orgány nijaké úlohy.

V roku 2007 sa uskutočnilo III. kolo hodnotenia Slovenskej republiky, ktoré bolo zamerané na posúdenie trestno-právnej úpravy postihu  korupcie v slovenskej legislatíve a na právnu úpravu transparentnosti financovania politických strán. V marci 2010 bola na plenárnom zasadnutí GRECO schválená správa o stave implementácie odporúčaní z III. kola hodnotení, v ktorej sa konštatuje, že SR uspokojivo splnila iba 1 zo 16 odporúčaní obsiahnutých v správe z tretieho kola hodnotenia. V súvislosti s Témou I – Trestnoprávna úprava boli uspokojivo splnené 3 odporúčania a 2 boli splnené čiastočne; 2 odporúčania splnené neboli. Vo vzťahu k Téme II – Transparentnosť financovania politických strán nebolo splnené žiadne odporúčanie.

V tejto súvislosti bola voči SR začatá tzv. „non compliance procedure“, teda procedúra pre neplnenie implementácie odporúčaní, ktorá spočíva v pravidelnom podávaní správy o stave plnenia odporúčaní.

Na 49. plenárnom zasadnutí GRECO (29.11.-3.12.2010) bola prerokovaná Prvá priebežná správa o pokroku pri plnení odporúčaní, ktorá konštatuje, že nebol dosiahnutý žiadny badateľný pokrok.

Na 53. plenárnom zasadnutí GRECO (5.-9.12.2011) bola prerokovaná Druhá priebežná správa o plnení odporúčaní, v ktorej sa konštatuje, že SR hodnoverne preukázala splnenie všetkých nesplnených odporúčaní v súvislosti s Témou I (novela Trestného zákona), a tiež hodnoverne preukázala aktivity v oblasti prípravy nového volebného kódexu v súvislosti s Témou II. Na základe tejto správy GRECO rozhodlo o dočasnom pozastavení „non compliance procedure“.

Na 61. plenárnom zasadnutí GRECO (14.-18.10.2013) bola prerokovaná Tretia priebežná správa, ktorá konštatuje, že SR nedosiahla nijaké konkrétne výsledky od vydania Druhej priebežnej správy. Z toho dôvodu sa GRECO rozhodlo opäť uplatniť „non compliance procedure“.

Doposiaľ neboli splnené nasledujúce odporúčania:

– (i) vyžadovať od kandidátov na voľby do Národnej rady priznanie všetkých darov, ktoré dostali v súvislosti so svojou politickou činnosťou – vrátane ich zdroja (prinajmenšom nad istú stanovenú hranicu), povahy a hodnoty – a zverejnenie podrobností o vynaložených výdavkoch;

– (ii) prijať opatrenia na zvýšenie transparentnosti príjmov a výdavkov strán a kandidátov na miestnej a regionálnej úrovni (predovšetkým v súvislosti s voľbami starostov);

– (iii) zaviesť primerané pravidlá preukazovania výdavkov vynaložených v súvislosti s volebnou kampaňou subjektmi mimo štruktúry strany, ktoré sú s ňou v priamom alebo nepriamom vzťahu;

– (iv) zaistiť ľahký prístup verejnosti k výročným správam politických strán a zaviesť štandardizovaný formát (doplnený v prípade potreby vhodnými inštrukciami), v ktorom by politické strany predkladali správy o volebnej kampani a výročné správy;

– (v) dať jednému orgánu mandát a adekvátne zdroje na kontrolu a prešetrovanie financovania politických strán (zo súkromných aj verejných zdrojov) a financovania volebných kampaní, vrátane financovania kandidátov na voľby, a zaistiť nezávislý a nestranný výkon funkcií tohto orgánu;

– (vi) prehodnotiť sankcie za porušovanie pravidiel financovania politických strán tak, aby boli primerané a odradzujúce;

– (vii) zabezpečiť, aby bol mechanizmus ukladania pokút za porušovanie pravidiel financovania politických strán v praxi uplatňovaný nezávisle, nestranne a efektívne;

– (viii) poskytovať politickým stranám a kandidátom vo voľbách poradenstvo a inštruktáž ohľadom príslušných pravidiel financovania politických strán;

– (ix) ustanoviť zodpovednosť kandidátov vo voľbách za porušenie pravidiel financovania politických strán v súlade s pravidlami uplatňovanými pri politických stranách;

– (x) prehodnotiť potrebu novelizácie ustanovení zákona č. 46/1999 o spôsobe voľby prezidenta s cieľom zvýšiť transparentnosť financovania kandidátov na funkciu prezidenta (zaistiť, aby prípadné novelizované ustanovenia boli v súlade s požiadavkami zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach).

Zdroj informácií

apr 112013
 
 11. apríla 2013

Výsledky projektu Protikorupčná iniciatíva PAS

Priemerný úplatok pri udeľovaní zákaziek alebo dotácií je podľa prieskumu medzi podnikateľmi 13% z ich celkovej hodnoty. Len pri verejných zákazkách tak ide ročne o pol miliardy eur. Vyplýva to z výsledkov projektu Protikorupčná iniciatíva PAS, ktorý Podnikateľská aliancia Slovenska realizovala v uplynulom období v spolupráci s Transparency International Slovensko a Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO.

Projektom chcela PAS reagovať na skutočnosť, že podnikatelia vnímajú problém korupcie ako veľmi vážny. Kým v roku 2006 v prieskume PAS označili korupciu ako štvrtú najvážnejšiu bariéru podnikania na Slovensku, o štyri roky neskôr sa korupcia dostala na úplný vrchol rebríčka. Výsledky Indexu podnikateľského prostredia z minulého roka rovnako označujú korupciu ako jednu z najväčších dlhodobých bariér podnikania. S cieľom zintenzívniť boj proti korupcii sa PAS rozhodla spracovať analýzu korupcie v podnikateľskom prostredí a navrhnúť opatrenia na jej obmedzenie.

Popri odhadnutí priemernej výšky úplatkov, podnikatelia identifikovali ako korupčne najrizikovejšie kontrakty s ministerstvami, inštitúciami poskytujúcimi peniaze zo štrukturálnych fondov, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a orgánmi vyšších územných celkov. Pozitívne vyznieva zistenie, že podnikatelia, ktorí majú priamu skúsenosť s obchodovaním so štátom, vnímajú korupciu ako menej rozšírenú v porovnaní so všeobecnými názormi podnikateľskej sféry. To však neznamená, že sa tomuto problému netreba venovať. Podľa Transparency International je z hľadiska korupcie až 61 krajín sveta hodnotených lepšie ako Slovensko.

Problém nespočíva v nedostatočnej legislatíve. Z formálneho hľadiska má Slovensko protikorupčné zákony a kontrolné mechanizmy na úrovni európskych štandardov, no zaostáva v ich praktickej aplikácii. PAS preto nenavrhuje radikálne zmeny legislatívy, ale zameriava svoje odporúčania na zvyšovanie transparentnosti pri správe verejných vecí, podporu aktivít na odhaľovanie a nahlasovanie korupcie a ochranu pred nepoctivým lobingom.

Jedným z hlavných protikorupčných opatrení je podľa PAS posilňovanie mechanizmov skladania účtov predstaviteľov verejnej správy voči verejnosti cez zvyšovanie kvality zverejňovania informácií a ich nezávislého hodnotenia. Preto PAS zaradila medzi hlavné odporúčania vytvorenie verejného registra politických nominácií vo verejnej správe s cieľom prepojiť riadiace úspechy či neúspechy priamo s politickými stranami. Na zlepšenie situácie vo fungovaní firiem s majetkovou účasťou štátu a samospráv PAS navrhuje zverejňovať životopisy a manažérske zmluvy – vrátane odmien a iných benefitov – manažérov firiem s majetkovou účasťou štátu a samospráv, podmieniť platnosť týchto zmlúv ich zverejnením, naviazať výšku benefitov na plnenie firemných cieľov a harmonizovať reportovanie ukazovateľov výkonnosti týchto firiem.

Odhaľovanie a nahlasovanie korupcie môže podľa autorov analýzy posilniť najmä podpora nahlasovateľov nekalých praktík (whistleblowerov) zákonom s dôrazom na ich právnu ochranu. Tá by mala umožniť najmä ochranu pred šikanovaním či prepustením z práce. Za zváženie stojí aj zvýšenie motivácie nahlasovateľov zavedením odmeny, ktorá by bola odvodená od ušetrených peňazí pre štát, podobne ako to funguje v USA.  Ďalším silným protikorupčným nástrojom je aktivita médií. Jeho účinok však na Slovensku oslabuje možnosť trestne stíhať autorov za ohováranie. V záujme podpory odvahy novinárov autori analýzy navrhujú zrušiť možnosť trestného stíhania za ohováranie a ponechať tak len možnosť žaloby v rámci občianskeho konania. Kriminalizácia ohovárania neexistuje vo Veľkej Británii, USA či na Novom Zélande. Zrušilo je i viacero európskych krajín, vrátane Chorvátska, Estónska a Rumunska.

Treťou líniou sú opatrenia na obmedzenie neférového lobingu. Hoci PAS vníma lobing pozitívne – ako prirodzenú súčasť demokracie a nástroj na komunikáciu dôležitých informácií a spätnej väzby od podnikateľov k politikom, uvedomuje si možné  riziko korupcie spojené s presadzovaním individuálnych záujmov smerujúcich k zvýhodneniu úzkej skupiny subjektov na úkor väčšiny. Na zmenšenie tohto rizika PAS navrhuje sprehľadniť agendu stretnutí politických nominantov vo verejných funkciách s reprezentantmi záujmových skupín a v prvom kroku odporúča zaviesť a zverejniť elektronické návštevné knihy inštitúcií riadených politickými nominantmi. Ako rizikové vníma PAS poslanecké pozmeňovacie návrhy zákonov, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvniť konečnú podobu zákonov a verejnosť ich v súčasnosti nemôže pripomienkovať. Autori analýzy preto navrhujú vytvoriť priestor na verejné pripomienkovanie poslaneckých pozmeňovacích návrhov prednesených v rámci druhého čítania a podmieniť možnosť ich predloženia na rokovanie Národnej rady SR ich včasným zverejnením na internetovej stránke NR SR.

Autori analýzy sú si vedomí toho, že znižovanie úrovne korupcie v spoločnosti je náročný, no nie beznádejný a samoúčelný boj. Korupcia okrem priamych finančných škôd zasadzuje vážne rany morálke spoločnosti a deformuje motivácie ekonomických subjektov. Zvýšené transakčné náklady, nedôvera, nepredvídateľnosť v ekonomických a právnych vzťahoch tlačí ekonomické subjekty do suboptimálnej rovnováhy, v ktorej sa viac oplatí nespolupracovať a hrať na úkor iného. Ekonomika tým prichádza o časť rastového potenciálu. Vyspelosť, životná úroveň a sociálne štandardy krajín severnej Európy môžu byť pre Slovensko pozitívnou motiváciou, že znižovanie rozsahu korupcie na najnižšiu možnú úroveň sa oplatí.

OPATRENIA NA OBMEDZENIE KORUPCIE V PODNIKATEĽSKOM PROSTREDÍ
(plné znenie analýzy)

V rámci projektu boli vytvorené a publikované nasledujúce sprievodné materiály:

VÝSLEDKY PRIESKUMU PAS O KORUPCII V PLNOM ZNENÍ (prezentované verejnosti v septembri 2012)

LOBING A NÁSTROJE JEHO REGULÁCIE

PAS osobitne ďakuje spoločnostiam FIPRA Slovakia, s.r.o., Google Slovakia, KPS Poradenské centrum s.r.o., Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o., nebotra s.r.o., RELAS, s.r.o., Soitron, a.s., za finančnú podporu, ktorá umožnila realizáciu projektu.

dec 182012
 
 18. decembra 2012

Cieľ: Znížiť úroveň korupcie v Macedónsku
Trvanie projektu: Október 2011 – Február 2013
Projektový partner: Business Confederation of Macedonia (BCM), Skopje
Sponzor: SlovakAid

(pozn.: všetky dokumenty, na ktoré uvádzame odkazy v nasledujúcom texte sú v anglickom jazyku, nakoľko boli vypracované pre potreby BCM alebo priamo expertmi BCM)

PAS a Business Confederation of Macedonia (BCM) začali v roku 2011 realizovať samostatný projekt zameraný na boj proti korupcii, ktorý bol iniciovaný podnikateľskými subjektmi v Macedónsku. Veľkosť problému korupcie v Macedónsku okrem prieskumov BCM potvrdzujú aj porovnania a rebríčky renomovaných medzinárodných inštitúcií, ako Transparency International, World Economic Forum, či Heritage Foundation. Realizátori projektu chcú vytvoriť cielený tlak na boj proti korupcii cez príslušné aktivity súkromných podnikov a ich asociácie smerované k samotným podnikateľom a vláde. Základným východiskom pri formulovaní príslušných aktivít sú skúsenosti Podnikateľskej aliancie Slovenska v oblasti boja proti korupcii a formulovaní nástrojov na zníženie korupcie v súkromnej sfére a vo vzťahoch s verejnou správou.

PAS a BCM v rámci projektu vytvorili komplexný analytický nástroj na meranie úrovne korupcie v krajine, kde ako základ slúži Index podnikateľského prostredia vytvorený v Macedónsku vďaka predchádzajúcemu projektu SAMRS/2009/04/10. Index je rozšírený o ďalšie nezávislé hodnotenia slúžiace na meranie rozsahu korupcie, aby sa dosiahla väčšia komplexnosť, ale aj väčšia objektívnosť hodnotenia. Výsledky hodnotenia sú pravidelne zverejňované na internetovej stránke BCM.

Dôležitým výsledkom projektu je Etický kódex podnikania. Tento kódex je univerzálny, tzn. využiteľný akýmkoľvek výrobným podnikom, či podnikom poskytujúcim služby. Zmyslom tejto aktivity však nie je len samotné vytvorenie kódexu, ale aj prilákanie kritickej masy podnikateľov, ktorí sa k nemu prihlásia a vyšlú tým signál ostatným podnikateľom, vláde i zahraničným investorom, že macedónski podnikatelia majú záujem štandardizovať podmienky na podnikanie vo svojej krajine.

Na podporu tejto podnikateľskej iniciatívy pripravila PAS v spolupráci s Transparency International Slovensko analytické štúdie, ktoré definovali efektívne nástroje, postupy a praktiky na:

  1. Obmedzenie korupcie v súkromnej sfére,
  2. Obmedzenie korupcie vo verejnej správe,
  3. Zvýraznenie argumentov, ktoré potvrdzujú škodlivosť korupcie pre krajinu.

V záverečnej fáze projektu bola sformulovaná Protikorupčná charta podnikateľovVerejná výzva politikom na zvyšovanie transparentnosti vo vzájomných interakciách a minimalizáciu korupcie v súkromnej a verejnej sfére.

Úspešnosť projektu a jeho prínos plánujú PAS a BCM vyhodnotiť v rámci záverečnej správy sponzorovi v priebehu februára 2013.

sep 172012
 
 17. septembra 2012

Priemerná výška úplatku pri udeľovaní zákaziek alebo dotácií je 13 % z ich celkovej hodnoty. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS), do ktorého sa v priebehu uplynulých štyroch týždňov zapojilo 425 podnikateľov z celého Slovenska.

Najväčší podiel respondentov, až 42 %, si myslí, že výška úplatkov sa pohybuje v rozmedzí od  10 % do 20 %. Druhá najväčšia skupina, približne tretina respondentov, odhaduje, že úplatky sa pohybujú v intervale od 5 % do 10 %. Tretia najpočetnejšia skupina respondentov (13 %) je pesimistickejšia, keď hovorí o úplatkoch v rozmedzí od 20 % do 50 % z hodnoty zákazky, resp. dotácie.

Graf: Aká je podľa Vás priemerná výška úplatku pri udeľovaní zákaziek alebo dotácií z ich celkovej sumy?

Zdroj: Prieskum PAS

Z dát, ktoré Podnikateľská aliancia Slovenska získala v anonymnom prieskume od podnikateľov ďalej vyplýva, že pravdepodobnosť výskytu korupcie je vyššia v tých prípadoch, ak je predmetom obstarávania sofistikovanejší produkt. Do komplikovaných produktov, ktoré sú navyše často prispôsobované individuálnym požiadavkám obstarávateľov, je totiž jednoduchšie extra platby skryť a ťažšie sa odhaľujú.

V oblasti zdravotníctva bolo zaujímavým zistením, že súkromné vlastníctvo a motivácia tvoriť zisk sú efektívnejšie protikorupčné nástroje ako kontrolné mechanizmy štátu. Vnímaný rozsah korupcie pri obstarávaní súkromných zdravotných poisťovní a súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je približne o tretinu nižší v porovnaní so štátnou zdravotnou poisťovňou a verejnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Od účasti vo verejnom obstarávaní odrádza mnohých podnikateľov všeobecné presvedčenie, že vo verejných súťažiach sa pred najkvalitnejšími uchádzačmi uprednostňujú firmy, ktoré majú najlepšie kontakty na verejných funkcionárov. Myslia si to až dvaja podnikatelia z troch. Len 12 % respondentov verí, že kvalita ponuky vyhráva pred dobrými kontaktmi.

Najvyššie riziko výskytu korupcie je podľa respondentov na ministerstvách, v inštitúciách poskytujúcich peniaze zo štrukturálnych fondov, ostatných ústredných orgánoch štátnej správy, orgánoch vyšších územných celkov a na súdoch a prokuratúre. Naopak, najmenší výskyt korupcie je podľa podnikateľov vo vzťahoch so súkromnými podnikmi, súkromnými zdravotníckymi zariadeniami, súkromnými školami a súkromnými zdravotnými poisťovňami.

Graf: Myslíte si, že udeľovanie zákaziek je vo vymenovaných inštitúciách ovplyvňované korupciou alebo klientelizmom? (odpovede škále od 0 = nikdy do 4 = veľmi často)

Zdroj: Prieskum PAS

VÝSLEDKY PRIESKUMU PAS O KORUPCII V PLNOM ZNENÍ

Realizovaný prieskum je súčasťou prebiehajúceho projektu s názvom Protikorupčná iniciatíva PAS, ktorého cieľom je zníženie rozsahu korupcie v podnikateľskom prostredí na Slovensku. Výsledky prieskumu v plnom znení zverejní PAS po ich hĺbkovom zanalyzovaní. Realizáciu projektu finančne podporili spoločnosti FIPRA Slovakia, s.r.o., Google Slovakia, KPS Poradenské centrum s.r.o., Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o., nebotra s.r.o., RELAS, s.r.o., a Soitron, a.s.