jan 102008
 
 10. januára 2008

Ak sa dnes zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na práci za hrubú mesačnú mzdu 20.000,-Sk, pri výplate odíde každý mesiac zamestnávateľovi z účtu 27.040,- Sk, z ktorých sa v podobe čistej mzdy dostane na účet zamestnanca len 15.589,- Sk. Ostatných 11.451,- Sk, čo predstavuje 42,3 % si berie štát.

Za účelom zdôraznenia daňovo-odvodového zaťaženia práce a dopadov zmien v daňovo-odvodovej legislatíve, PAS pripravila pre verejnosť jednoduchú kalkulačku, pomocou ktorej je možné vypočítať a porovnať celkové náklady práce a čistú mzdu zamestnanca, ako aj dopady zvýšenia horných limitov vymeriavacích základov pri sociálnych odvodoch a zavedenie degresívnej odpočítateľnej položky na celkovú výšku platených odvodov, resp. daní a čistý príjem daňovníka. Kalkulačka má výlučne informatívny charakter.

Kalkulačku vo formáte .xls (súbor MS Excel) si môžete stiahnuť tu.

jan 312007
 
 31. januára 2007

Mestá zvýšili dane z nehnuteľností v priemere len o 0,97 %

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) ako jediné podnikateľské združenie komplexne monitoruje úroveň daní z nehnuteľností v mestách SR po tom, ako právomoc stanovovať ich výšku prešla koncom roka 2004 na samosprávy. Hlavným zámerom PAS pri tvorbe rebríčkov daní z nehnuteľností je informovať podnikateľov, ako aj širokú verejnosť, o výške sadzieb daní v jednotlivých mestách a tým podporiť daňovú konkurenciu. Daňová konkurencie je podľa PAS účinným nástrojom znižovania daní na miestnej úrovni, ktorý zároveň vytvára tlak na efektívnejšie financovanie, využívanie a správu verejných statkov.

Tohtoročné sadzby dane z nehnuteľností sa oproti minuloročným odlišujú len minimálne. Až 66 miest z 84 sledovaných sadzby dane vôbec nemenilo, 4 mestá dane čiastočne znížili a 14 miest naopak niektoré sadzby dane z nehnuteľností zvýšilo. Medziročne tak sadzby dane z nehnuteľností vzrástli v sledovaných mestách v priemere len o 0,97 %. Pre porovnanie, na prelome rokov 2004 a 2005 vzrástli dane z nehnuteľností v priemere o 80,2 % a o rok neskôr o 10,3 %. Príčinou minimálneho rastu daňových sadzieb na tento rok mohli byť decembrové komunálne voľby, keď samosprávy sadzby pred voľbami nechceli, resp. po voľbách nestihli zmeniť. Do úvahy prichádza aj možnosť, že väčšina miest považuje súčasnú úroveň miestnych daní za optimálnu a necíti potrebu ich výraznejšie meniť. Ktorá z príčin zavážila viac však bude možné posúdiť až o rok.

Priemerné sadzby dane z nehnuteľností dosiahli v tomto roku takmer dvojnásobnú úroveň v porovnaní s rokom 2004, keď ich výšku určoval štát zákonom. Podnikatelia sú držiteľmi hneď dvoch negatívnych prvenstiev. Daň z priemyselných stavieb v okresných mestách SR rástla spomedzi všetkých daní z nehnuteľností najrýchlejšie a za posledné tri roky sa zvýšila o 179 % z priemerných 18,98 Sk/m2 v roku 2004 na 52,90Sk/m2 v tomto roku. Podnikateľov sa týka tiež najvyššia sadzba dane z nehnuteľností. Je ňou sadzba dane zo stavieb na ostatné podnikanie, ktorej priemerná výška je 82,15 Sk/m2 a v priebehu troch rokov vzrástla o 116 %. Naopak, opatrnosť samospráv možno cítiť pri daniach za domy a byty. Tie rástli od roku 2004 najpomalšie – pri domoch v priemere o 45 % z 3,80 na 5,50 Sk/m2 a pri bytoch v priemere o 40 % z 3,80 na 5,31 Sk/m2.

Daň z pozemkov

V prípade dane zo zastavaných plôch je z okresných miest pre podnikateľov najťažšia situácia v Trnave (6,-Sk/m2). Za Trnavou nasleduje Skalica so sadzbou dane 5,40 Sk za m2. Najnižšie sadzby sú v Sobranciach, Tvrdošíne Bytči a Považskej Bystrici (do 0,25 Sk/m2). Priemerná výška dane zo zastavaných plôch je 0,89 Sk za m2.

Daň zo stavebných pozemkov je dnes jednoznačne najvyššia v mestských častiach Bratislavy (16,20 až 21,60 Sk/m2) nasledovaných Púchovom a Košicami (15,40 resp. 12 Sk/m2). Púchov bol pritom mestom s najvyšším percentuálnym nárastom dane oproti minulému roku, keď sadzba v tomto roku vzrástla o 57 %. Na opačnom konci tohto rebríčka sú mestá s najvyšším hladom po nových pracovných miestach, napríklad Tvrdošín, Sobrance či Komárno. Priemerná výška dane zo stavebných pozemkov je 7,64 Sk za m2.

Daň zo stavieb

Priemerná výška dane z priemyselných stavieb je 52,9 Sk za m2. Najvyššiu daň z okresných miest nemá prekvapujúco Bratislava, ale Žiar nad Hronom so sadzbou 110 Sk/m2. Nasledujú Bratislava – mestská časť Staré mesto a Banská Bystrica (108 resp. 100 Sk/m2). Najnižšie sadzby sú v mestách Sobrance, Trebišov, Gelnica a Svidník so sadzbami dane od 9 po 20 Sk/m2. K najvyššiemu nárastu sadzby tejto dane došlo v Nových Zámkov, kde sadzba vzrástla z 22 na 33 Sk/m2 (o 50 %). Okrem Nových Zámkov sa sadzba dane zvýšila ešte v ďalších piatich mestách, zvyšných 78 miest daň nezvyšovalo.

V prípade dane zo stavieb na ostatné podnikanie najnižšiu daň zaplatia podnikatelia v v Sobranciach ( 22 Sk/m2). Nízkymi daňami za stavby na podnikanie sa snažia prilákať nových investorov i mestá Levoča, Medzilaborce, Ilava, Svidník, Lučenec, Trebišov, Gelnica či Poltár, kde podnikatelia zaplatia za m2 menej ako 50 Sk. Na opačnom konci rebríčka stojí Bratislava – mestská časť Staré mesto, so sadzbou 250 Sk za m2. Za Bratislavou sa v kategórii najvyššej dane zo stavieb na ostatné podnikanie umiestnili Nitra a Košice so 140 Sk/m2, resp. 120 Sk/m2. Priemerná výška dane zo stavieb na ostatnú podnikateľskú činnosť v sledovaných mestách je 82,15 Sk za m2; 78 miest výšku dane nezmenilo, mesto Čadca daň znížilo a 5 miest zvýšilo.

Kalkulačka dane z nehnuteľností

Súčasťou databázy rebríčkov miestnych daní je interaktívna kalkulačka dane z nehnuteľností, ktorá užívateľovi umožňuje vypočítať celkovú výšku dane podľa zadanej štruktúry nehnuteľností v jednotlivých mestách SR. Podnikateľ, ktorý na svoje podnikanie potrebuje pozemok s rozlohou 1500 m2 a halu s rozlohou 1000 m2 by za tieto nehnuteľnosti zaplatil najnižšiu daň v Sobranciach (9 240,- Sk), následne v Trebišove, Gelnici a vo Svidníku. Najvyššiu daň by naopak zaplatil v Žiari nad Hronom (111 260,- Sk) a následne v Bratislave – mestskej časti Staré mesto a v Banskej Bystrici. Najvýraznejšie by sa tomuto podnikateľovi zvýšila daň oproti minulému roku v Nových Zámkoch (+ 48 %) a v Tvrdošíne (+ 40 %), hoci jej celková výška by bola aj tak hlboko pod 56 239,- Sk, čo predstavuje priemernú výšku dane v sledovaných mestách za uvedenú kombináciu nehnuteľností.

Číselné údaje do aktuálnej databázy prebrala PAS zo všeobecných záväzných nariadení zverejnených na internetových stránkach miest a zo zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Údaje zodpovedajú centrám jednotlivých okresných miest a sú uvedené bez výnimiek.

Rebríčky daní z nehnuteľností (vo formáte .pdf)

Stiahnite si Rebríčky a kalkulačku daní z nehnuteľností do svojho PC (po kliknutí pravým tlačítkom myši na linku vyberte voľbu „Uložiť ako“)

Postup pre správne spustenie programu:

1) Otvorte program MS Excel
2) Kliknite na „Nástroje“ (Tools), následne na „Makro“ (Macro) a následne na „Zabezpečenie“ (Security)
3) Vyberte nízku úroveň (low) ochrany, kliknite ok
4) Teraz otvorte súbor „menu_projekty_dan_z_nehnutelnosti_2009_kalkulacka.xls“ uložený vo Vašom počítači

jan 302006
 
 30. januára 2006

PAS aktualizovala rebríčky daní z nehnuteľností v okresných mestách SR

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) ako jediné podnikateľské združenie komplexne zmapovalo v minulom roku úroveň daní z nehnuteľností v mestách SR po tom, ako právomoc stanovovať ich výšku prešla v rámci fiškálnej decentralizácie zo štátu na samosprávu. Hlavným zámerom PAS pri tvorbe rebríčkov daní z nehnuteľností bolo sprehľadniť výšku uvedenej dane v jednotlivých mestách, ako aj podporiť daňovú konkurenciu ako nástroja na znižovanie daní na miestnej úrovni. Daňová konkurencia totiž, podľa názoru autorov projektu, vytvára účinný tlak na efektívnejšie financovanie, využívanie a správu verejných statkov.

S ročným odstupom PAS zaktualizovala úroveň miestnych daní v okresných mestách SR a zostavila nové rebríčky daní z nehnuteľností, v ktorých sú zaznamenané aj percentuálne zmeny výšky daní oproti minulému roku. Súčasťou databázy rebríčkov miestnych daní je interaktívna kalkulačka daní z nehnuteľností, ktorá užívateľovi umožňuje vypočítať celkovú výšku dane podľa zadanej štruktúry nehnuteľností v jednotlivých mestách SR. Podnikatelia môžu pomocou rebríčkov daní z nehnuteľností porovnať daňové zaťaženie mesta, v ktorom podnikajú, s daňovým zaťažením iných miest. Naopak, mestá a obce majú možnosť prezentovať sa z perspektívy úrovne daní z nehnuteľností a tie s nižšou sadzbou takto môžu prilákať nových investorov do svojich regiónov.

Číselné údaje do aktuálnej databázy prebrala PAS zo všeobecných záväzných nariadení zverejnených na internetových stránkach miest a zo zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Výsledky porovnávania ukázali, že minuloročná novelizácia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach, ktorá stanovila regulačné mechanizmy pri stanovovaní sadzby dane z nehnuteľností na úrovni samosprávy mala na určovanie výšky daní v sledovaných mestách len marginálny vplyv. Kým v minulom roku v prípade stavieb slúžiacich na podnikanie vzrástli od začiatku roka 2005 dane v približne polovici sledovaných miest SR o viac ako 100 %, v tomto roku až 60 miest zo 75 sledovaných výšku dane nezmenila, 3 mestá daň znížili a len v 12 mestách zvýšili. V skupine daní zo stavieb sú stavby určené na podnikanie vo všeobecnosti zdaňované najvyššie. Pri regulácii hornej sadzby dane do výšky 40 násobku najnižšej sadzby mali všetky sledované mestá okrem Nitry možnosť zvýšiť túto daň v priemere až o 162 %. Väčšina miest by dokonca nemala problémy ani s pôvodne navrhovaným limitom na úrovni 20 násobku najnižšej sadzby; v tomto prípade by muselo upraviť výšku daní zo stavieb iba 16 miest. Nízkymi daňami za stavby na podnikanie sa snažia prilákať nových investorov mestá Sobrance, Ilava, Svidník, Nové Zámky, Lučenec, Gelnica či Galanta, kde podnikatelia zaplatia za m2 menej ako 50 Sk. Lučenec, s daňou 45 Sk za m2, bol pritom mestom s najvyšším percentuálnym nárastom oproti minulému roku, keď daň oproti minulému roku vzrástla o 28,6 %. Na opačnom konci rebríčka stojí Bratislava – mestská časť Staré mesto, so sadzbou 250 Sk za m2. Za Bratislavou sa v kategórii najvyššej dane zo stavieb na ostatnú podnikateľskú činnosť umiestnili Nitra a Košice so 140 Sk za m2, resp. 120 Sk za m2. Priemerná výška dane zo stavieb na ostatnú podnikateľskú činnosť v sledovaných mestách je 84,20 Sk za m2.

V prípade dane zo zastavaných plôch je zo sledovaných miest pre podnikateľov najťažšia situácia v Trnave (6,-Sk/m2). Za Trnavou nasleduje Skalica s medziročným nárastom tejto dane až o 908 % na úroveň 5,40 Sk za m2. Najnižšie dane sú zas v Sobranciach, Tvrdošíne Bytči a Považskej Bystrici (do 0,25 Sk/m2). Priemerná výška dane zo zastavaných plôch je 0,92 Sk za m2.

Dane zo stavebných pozemkov sú dnes jednoznačne najvyššie v mestských častiach Bratislavy (16,20 až 21,60 Sk/m2), nasledovaných Košicami a Trnavou (12,- resp. 10,40 Sk/m2). Na opačnom konci tohto rebríčka sú mestá s najvyšším hladom po nových pracovných miestach, napríklad Tvrdošín, Sobrance či Komárno. Priemerná výška dane zo stavebných pozemkov je 7,77 Sk za m2.

Za pomoci kalkulačky PAS možno vypočítať, že podnikateľ, ktorý na svoje podnikanie potrebuje pozemok s rozlohou 1500 m2 a halu s rozlohou 1000 m2 by za tieto nehnuteľnosti zaplatil najnižšiu daň v Sobranciach (22 240,- Sk), následne v Ilave, Svidníku, Nových Zámkoch a Lučenci. Najvyššiu daň by naopak zaplatil v Bratislave (114 430 – 253 240; v závislosti od mestskej časti) a následne v Nitre, Košiciach, Žiari nad Hronom a Ružomberku. Najvýraznejší pokles dane oproti minulému roku by tento podnikateľ zaznamenal v Myjave (- 20 %), Trnave (-18 %) a Prešove (-13 %). Naopak, percentuálne najvýraznejšie sa by sa mu zvýšila daň v Lučenci (+28 %), Revúcej (+ 15 %) a Skalici (+ 10 %), hoci jej celková výška by bola aj tak hlboko pod úrovňou 85 566,- Sk, čo predstavuje priemernú výšku dane v sledovaných mestách za uvedenú kombináciu nehnuteľností.

Prezentácia z tlačovej konferencie (vo formáte .pdf)

Stiahnite si Rebríčky a kalkulačku daní z nehnuteľností do svojho PC (po kliknutí pravým tlačítkom myši na linku vyberte voľbu „Uložiť ako“)

Postup pre správne spustenie programu:

1) Otvorte program MS Excel
2) Kliknite na „Nástroje“ (Tools), následne na „Makro“ (Macro) a následne na „Zabezpečenie“ (Security)
3) Vyberte nízku úroveň (low) ochrany, kliknite ok
4) Teraz otvorte súbor „menu_projekty_dan_z_nehnutelnosti_2009_kalkulacka.xls“ uložený vo Vašom počítači

feb 162005
 
 16. februára 2005

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) sa v rámci svojho nového projektu podujala skúmať regionálne rozdiely v daňovom zaťažení na Slovensku. Program voľne prístupný na tejto stránke umožňuje zoraďovať mestá do rebríčkov podľa výšky jednotlivých daní z nehnuteľností a podľa percentuálnej medziročnej zmeny sadzieb. Slovenské mestá a obce v rámci fiškálnej decentralizácie prijali nové sadzby daní s platnosťou od začiatku roka 2005. Hlavným zámerom PAS pri tvorbe tohto programu bolo podporiť daňovú konkurenciu ako nástroj na znižovanie daní na miestnej úrovni.

V prvej skúmanej skupine je 45 obvodných miest Slovenska a 14 bratislavských mestských častí. Program obsahuje aj interaktívnu kalkulačku daní z nehnuteľností, ktorá užívateľovi dokáže vypočítať celkovú výšku dane podľa zadanej štruktúry nehnuteľností v jednotlivých mestách SR. Prvé údaje získala PAS z internetových stránok jednotlivých miest. Program umožňuje databázu rozširovať a priebežne do nej dopĺňať údaje za ďalšie mestá a obce.

Použitím rebríčkov daní z nehnuteľností majú podnikatelia možnosť porovnať daňové zaťaženie mesta, v ktorom podnikajú, s daňovým zaťažením iných miest. Mestá a obce zasa majú možnosť prezentovať sa z priaznivej perspektívy daní z nehnuteľností a prilákať nových investorov do nižšie zdanených regiónov.

Cieľom novej iniciatívy PAS je vytvoriť informačný systém, ktorý by sprístupňoval informácie o podmienkach podnikania v jednotlivých regiónoch Slovenska. Do programu hodlá zapojiť ďalšie inštitúcie. Ak sa projekt podarí naplno rozbehnúť, jeho výsledky budú môcť prispieť k zmenšovaniu regionálnych rozdielov na Slovensku. Práve rastúcu nevyváženosť hospodárskeho vývoja v rôznych častiach Slovenska považuje právom Európska únia, Svetová banka, OECD a ďalšie inštitúcie za jeden z najväčších problémov krajiny.

Rebríčky miest a obcí podľa výšky dane z nehnuteľností

Zdaňovanie pozemkov
a) Orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady
b) Trvalé trávne porasty
c) Záhrady
d) Zastavané plochy a nádvoria
e) Stavebné pozemky
f) Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

Zdaňovanie stavieb
a) Stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby
b) Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
c) Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
d) Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov
e) Priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie a administratívu
f) Stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
g) Ostatné stavby

Zdaňovanie bytov a nebytových priestorov
a) Byt
b) Nebytový priestor

________________________________
Poznámky:
1) Poradia miest a obcí v rebríčkoch a výpočet kalkulačky sú len orientačné. Pri výpočtoch sa zohľadňujú len základné sadzy z centrálnych častí miest a obcí (okrem Bratislavy), získané zo všeobecných záväzných nariadení miest a obcí. Výnimky a úľavy neboli pri výpočtoch brané do úvahy.
2) Z celkovej štruktúry nehnuteľností boli vynechané kategórie „lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy“ a „rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy“
3) Pri výpočte percentuálnych zmien oproti roku 2004 sa vychádzalo len zo základných sadzieb platných v roku 2004 podľa zákona č. 317/1992 o dani z nehnuteľností.
4) Zoznam miest a obcí nie je konečný – PAS vyzýva zástupcov miest a obcí Slovenska, aby zaslali údaje o štruktúre daní z nehnuteľností na ich území, v prípade, že majú záujem byť v budúcnosti zaradení do rebríčkov a kalkulačky.
5) Cieľ projektu: Podporiť daňovú konkurenciu ako nástroj na znižovanie daní na miestnej úrovni, propagácia miest a obcí z daňovej stránky a prilákanie nových investorov do nižšie zdanených regiónov.

 

Tlačová správa z 16.2.2005
Tlačová správa z 16.2.2005 – skrátená verzia

 

Stiahnite si Rebríčky a kalkulačku daní z nehnuteľností do svojho PC (po kliknutí pravým tlačítkom myši na linku vyberte voľbu „Uložiť ako“)

Postup pre správne spustenie programu:

1) Otvorte program MS Excel
2) Kliknite na „Nástroje“ (Tools), následne na „Makro“ (Macro) a následne na „Zabezpečenie“ (Security)
3) Vyberte nízku úroveň (low) ochrany, kliknite ok
4) Teraz otvorte súbor „menu_projekty_dan_z_nehnutelnosti_2009_kalkulacka.xls“ uložený vo Vašom počítači