Máj 022007
 
 2. Máj 2007

Výsledky IPP za 1. štvrťrok 2007

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa v prvom štvrťroku 2007 opäť mierne zhoršilo. Ide o tretí pokles hodnoty Indexu podnikateľského prostredia za sebou. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý pravidelne, na základe vlastného prieskumu, pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 124,4 bodu, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom pokles o 0,56 %.

V 1. štvrťroku 2007 zaznamenala najväčší pokles položka funkčnosť politického systému v štáte s poklesom o 4,48 % s dosiahnutou aktuálnou hodnotou 90,5 bodu. Tento výsledok spolu s negatívne vnímanou hospodárskou politikou štátu vypovedajú o neistote vnášanej zo strany vlády do podnikateľského prostredia, keď vláda nerieši skutočné problémy podnikania a naopak hľadá problémy v oblastiach, ktoré podnikatelia vnímajú pozitívne. Druhý najväčší pokles pripísali podnikatelia pracovnoprávnej legislatíve, ktorá zaznamenala pokles o 4,40 % s počtom bodov 124,0. Zvrat v pozitívnom hodnotení tejto oblasti nastal po minuloročných parlamentných voľbách. Negatívne hodnotenie zosilnelo práve v prvom štvrťroku 2007, keď prebiehali intenzívne rokovania o budúcej podobe pracovného kódexu. Hoci sa rokovaniami podarilo negatívne dopady novely čiastočne zmierniť, verzia Zákonníka práce predložená do parlamentu obsahuje viacero problematických bodov, ktoré môžu spôsobiť rast nákladov podnikov. Z ďalších negatívne vnímaných oblastí podnikateľského prostredia poukazujú podnikatelia najviac na zhoršujúcu sa kvalitu a dostupnosť výrobných vstupov a pracovnej sily, či zlú zrozumiteľnosť a nestálosť právnych predpisov. Podnikatelia nie sú spokojní s neustálou novelizáciou zákonov a ich neprehľadnosťou, ako aj s nerovnakým výkladom daňových zákonov.

Naopak najväčší nárast, o 2,84 % v porovnaní s predošlým štvrťrokom zaznamenala položka prístup k finančným zdrojom, ktorá dosiahla aktuálnu bodovú hodnotu 236,0 bodu. Druhou najlepšie hodnotenou položkou IPP v porovnaní s predošlým štvrťrokom je cenová stabilita, ktorej hodnotenie vzrástlo o 1,21 % na konečnú hodnotu 111,4 bodu. Na treťom mieste s nárastom o 0,69 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku sa umiestnila položka úroveň dopravnej a telekomunikačnej infraštrukúry.

Feb 012007
 
 1. Február 2007

Výsledky IPP za 4. štvrťrok 2006

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa v štvrtom štvrťroku 2006 mierne zhoršilo. Ide o druhý pokles hodnoty Indexu podnikateľského prostredia od začiatku jeho tvorby, t.j. od októbra 2001. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý pravidelne, na základe vlastného prieskumu, pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 125,05 bodu, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom pokles o 0,45 %.

Podľa výsledkov v 4. štvrťroku 2006 pokleslo až 82 % z celkového počtu sledovaných prvkov IPP. Najväčší pokles zaznamenala položka legislatíva upravujúca dane, poplatky, investície s poklesom 3,99 % a s dosiahnutou aktuálnou bodovou hodnotou 157,8 bodu. Pokles bol spôsobený ostatnou úpravou daňového systému, ktorá priniesla viacero zmien vrátane degresívnej odpočítateľnej položky a nižšej sadzby DPH na lieky. Druhým najväčším sklamaním pre podnikateľov bola položka funkčnosť politického systému v štáte, ktorá zaznamenala pokles o 3,51 % s konečnou bodovou hodnotou 61,4 bodu. Vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva skončilo na tretej priečke s poklesom 3,21 % a počtom bodov 94,8. Podnikatelia sa v praxi nestretli so skracovaním priemernej doby trvania súdneho sporu i napriek jej štatistickému skracovaniu. Pokles tetjo položky môže súvisieť aj so snahou MS SR o zrušenie Špeciálneho súdu. Pokles o viac ako 3 % zaznamenala aj položka efektívnosť hospodárenia štátu, prístup k štátnej pomoci, ktorá má dlhodobo klesajúcu tendenciu s aktuálnym počtom 77,8 bodu. Podnikatelia nie sú spokojní so zásahmi do nezávislosti inštitúcií a so zvyšovaním priameho daňového zaťaženia. Navrhujú v čo možno najväčšej miere zjednodušiť daňový a najmä odvodový systém. Tým by sa mohlo ušetriť na administratívnych nákladoch, na rôznych daňových a odvodových únikoch, často neúmyselných, vyplývajúcich z vysokého stupňa zložitosti zákonov, vyhlášok, smerníc, usmernení, ako aj z ich nejednoznačných výkladov, uplatnení a výpočtov.

Naopak najväčší nárast, o 3,1 % v porovnaní s predošlým štvrťrokom zaznamenala položka prístup k finančným zdrojom, ktorá dosiahla aktuálnu bodovú hodnotu 229,5 bodu. Druhou najlepšie hodnotenou položkou Indexu podnikateľského prostredia v porovnaní s predošlým štvrťrokom je spoľahlivosť, finančná disciplína obchodných partnerov s nárastom o 1,61 %. Na treťom mieste s nárastom o 1,37 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku sa umiestnili hneď dve položky, cenová stabilita a úroveň infraštruktúry (doprava, telekomunikácie, …).

Okt 012006
 
 1. Október 2006

Výsledky IPP za 3. štvrťrok 2006

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa v treťom štvrťroku 2006 mierne zhoršilo. Ide o prvý pokles hodnoty Indexu podnikateľského prostredia od začiatku jeho tvorby, t.j. od októbra 2001. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý pravidelne, na základe vlastného prieskumu, pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 125,62 bodu, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom pokles o 0,70 %.

Podľa výsledkov v 3. štvrťroku 2006 pokleslo až 61 % z celkového počtu sledovaných prvkov IPP. Najväčší pokles zaznamenala dlhodobo klesajúca položka vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva s poklesom 4,71 % a s dosiahnutou aktuálnou bodovou hodnotou 63,48 bodu. Druhým najväčším sklamaním pre podnikateľov bola položka efektívnosť hospodárenia štátu, prístup k štátnej pomoci, ktorá zaznamenala pokles o 4,12 % s konečnou bodovou hodnotou 80,32 bodu. Uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom skončilo na tretej priečke s poklesom 3,82 % a počtom bodov 83,63. Pokles o viac ako 3 % bol zaznamenaný i pri nasledujúcich prvkoch indexu: funkčnosť politického systému v štáte; legislatíva upravujúca dane, poplatky, investície; zrozumiteľnosť, použiteľnosť, stálosť právnych predpisov.

Najväčší nárast, o 1,62 % v porovnaní s predošlým štvrťrokom zaznamenala položka prístup k finančným zdrojom, ktorá dosiahla aktuálnu bodovú hodnotu 222,61 bodu. Jej kontinuálnemu rastu nezabránilo ani rozhodnutie Bankovej rady NBS o zvýšení úrokových sadzieb o 0,5 percentuálneho bodu. Avšak v porovnaní s predošlými 2 rokmi, kedy sa jej rast pohyboval v rozmedzí 3 – 6 %, ide len o mierny nárast tejto položky. Zlepšenie vnímali podnikatelia tiež v oblasti infraštruktúry. Pozitívnym signálom z podnikateľského prostredia je zlepšovanie finančnej disciplíny obchodných partnerov s nárastom o 0,81 %.

Júl 212006
 
 21. Júl 2006

Výsledky IPP za 2. štvrťrok 2006

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa v druhom štvrťroku roka 2006 iba mierne zlepšilo. Potvrdzuje to hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý pravidelne, na základe vlastného prieskumu, pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS). V druhom štvrťroku 2006 dosiahol IPP hodnotu 126,51 bodu, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom nárast len o 0,87 %.

Zlepšujúca sa kvalita podnikateľského prostredia vytvára priaznivé proinvestičné prostredie a zvyšuje dopyt po finančných a kapitálových zdrojoch. Najväčší nárast v porovnaní s predošlým štvrťrokom zaznamenala položka prístup k finančným zdrojom, ktorá si polepšila o 3,17 % a tým dosiahla aktuálnu hodnotu 219,06 bodu. Jej kontinuálnemu rastu nezabránilo ani rozhodnutie Bankovej rady NBS o ďalšom zvýšení úrokových sadzieb o 0,5 percentuálneho bodu.

Druhý najvyššší nárast, o 2,28 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku, zaznamenala položka regulácia cezhraničného obchodu s dosiahnutou aktuálnou hodnotou 148,74 bodu.

Tretí najväčší nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu pripísali podnikatelia položke úroveň infraštruktúry (doprava, telekomunikácie, …), ktorá vzrástla o 2,00 % na aktuálnu hodnotu 149,61 bodu. K tomuto nárastu prispela aj minulá vláda, ktorá sa predbežne dohodla na hlavnej priorite pre budúce programové obdobie na čerpanie prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EÚ – dopravná infraštruktúra a rozvoj verejnej osobnej dopravy.

Podľa výsledkov bola v 2. štvrťroku roka 2006 najväčším problémom doteraz pozitívne sa vyvíjajúca sa položka stálosť a predvídateľnosť hodnoty výmenného kurzu SKK, ktorá poklesla o 2,67 %. Tento pokles bol vyvolaný zvýšeným stupňom neistoty investorov a podnikateľov z júnových parlamentných volieb. Druhý najväčší pokles oproti predchádzajúcemu štvrťroku, o 2,50 % zaznamenala položka funkčnosť politického systému v štáte, ktorá dosiahla aktuálnu hodnotu 101,64 bodu. Tretí najväčší pokles pripísali podnikatelia položke vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva s poklesom 2,00 % a s dosiahnutou aktuálnou hodnotou 66,61 bodu. Z hodnotenia podnikateľov vyplýva tradičné klesanie položiek ako: úroveň byrokracie, korupcie v úradoch, uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom a efektívnosť hospodárenia štátu.

Máj 092006
 
 9. Máj 2006

Výsledky IPP za 1. štvrťrok 2006

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa v prvom štvrťroku roka 2006 mierne zlepšilo. Potvrdzuje to hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý pravidelne, na základe vlastného prieskumu, pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS). V prvom štvrťroku 2006 dosiahol IPP hodnotu 125,41 bodu, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom nárast o 1,35 %.

Zlepšujúca sa kvalita podnikateľského prostredia vytvára priaznivé proinvestičné prostredie a zvyšuje dopyt po finančných a kapitálových zdrojoch. Najväčší nárast v porovnaní s predošlým štvrťrokom zaznamenala položka prístup k finančným zdrojom, ktorá si polepšila o 4,48 % a tým dosiahla aktuálnu hodnotu 212,34 bodu. Jej kontinuálnemu rastu nezabránilo ani rozhodnutie Bankovej rady NBS o zvýšení úrokových sadzieb o 0,5 percentuálneho bodu. V roku 2005 požičali banky podnikateľom 242,4 mld. Sk a objem úverov medziročne vzrástol o 20,22 %. Vo všeobecnosti platí, že dostupnosť úverov a podmienky pre ich získanie sú tým lepšie, čím kvalitnejšie informácie majú banky o potenciálnych klientoch a čím lepšie sú práva veriteľov a dlžníkov upravené v zákonoch. Čoraz častejšie možno počuť vyjadrenia podnikateľov, že dnes už nie je problém získať úver. Platí to nielen pre veľké podniky, pri ktorých konkurenčný boj stlačil marže bánk na minimum, ale tiež pre malé a stredné podniky, o ktorých majú banky čoraz precíznejšie informácie. Súvis možno hľadať v zlepšujúcej sa komunikácii podnikateľov pri financovaní svojich aktivít, kvalitnejších podnikateľských plánoch a lepšej platobnej disciplíne.

Druhý najvyšší nárast, o 3,33 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku, zaznamenala položka legislatíva upravujúca dane, odvody, poplatky, investície, s dosiahnutou aktuálnou hodnotou 168,06 bodu.

Tretí najväčší nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu zaznamenala úroveň infraštruktúry (doprava, telekomunikácie, …), ktorá vzrástla o 2,86 % na aktuálnu hodnotu 146,68 bodu. Prispieť mohla k tomuto nárastu aj vláda, ktorá sa predbežne dohodla na hlavnej priorite pre budúce programové obdobie na čerpanie prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EÚ – dopravná infraštruktúra a rozvoj verejnej osobnej dopravy.

Podľa výsledkov sú pre podnikateľov stále najväčším sklamaním dlhodobo klesajúce položky vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva a položka úroveň byrokracie, korupcie v úradoch, ktoré klesli oproti predchádzajúcemu štvrťroku zhodne o 2,60 %. Aj podľa iných prieskumov PAS patrí táto oblasť spolu s odvodovým zaťažením k najhorúcejším problémom podnikateľského prostredia na Slovensku. Druhý najväčší pokles oproti predchádzajúcemu štvrťroku, o 1,35 % zaznamenala položka uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom, ktorá dosiahla aktuálnu hodnotu 87,68 bodu. Z hodnotenia podnikateľov vyplýva tradičné klesanie položiek ako: zrozumiteľnosť, použiteľnosť a stálosť právnych predpisov, výskyt hospodárskej kriminality, organizovaného zločinu, ako aj položka efektívnosť hospodárenia štátu, prístup k štátnej pomoci.