okt 012007
 
 1. októbra 2007

Výsledky IPP za 3. štvrťrok 2007

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa v treťom štvrťroku 2007 opäť mierne zhoršilo. Ide o piaty pokles hodnoty Indexu podnikateľského prostredia za sebou. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý pravidelne na základe vlastného prieskumu pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 122,0 bodu, čo v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom predstavuje pokles o 1,15 %.

V treťom štvrťroku 2007 zaznamenala najväčší pokles položka pracovnoprávna legislatíva s výrazným poklesom o 7,74 % a dosiahnutou aktuálnou hodnotou 103,9 bodu. Tento pokles vyplýva z novely Zákonníka práce, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2007. Zvýšenie nákladov na prepúšťanie, zvýšenie vplyvu zástupcov zamestnancov na fungovanie podnikov ako aj obmedzenie možnosti zamestnávania na dobu určitú vytvárajú bariéry na trhu práce a prinášajú podnikateľom zvyšovanie nákladov. Závažným problémom je aj právna neistota zamestnávateľov vyplývajúca z nejasnej formulácie závislej práce. Druhý najväčší pokles oproti predchádzajúcemu štvrťroku pripísali podnikatelia položke efektívnosť hospodárenia štátu a prístup k štátnej pomoci. Táto položka zaznamenala pokles o 4,76 % s aktuálnym počtom bodov 69,1. Obavy spôsobuje návrh zákona o zdravotných poisťovniach, ktorý predpokladá zákaz vyplácania dividend akcionárom súkromných zdravotných poisťovní, čo nielen zneisťuje investorov, ale aj prináša riziko v podobe možného negatívneho dopadu na verejné financie. Tretí najväčší pokles, tiež o 4,76 %, zaznamenala položka zrozumiteľnosť, použiteľnosť a stálosť právnych predpisov s aktuálnou hodnotou 63,6 bodu. Podnikateľom prekáža chýbajúca snaha o riešenie podstatných vecí a chaotické opätovné zmeny pracovnej, odvodovej a daňovej legislatívy, ktoré komplikujú a zdražujú podnikanie. Podnikateľov naďalej trápia aj položky vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva a napokon aj legislatíva upravujúca odvody. Tento vývoj odráža negatívny postoj podnikateľov k navrhovaným zmenám v sociálnom systéme.

Naopak, najväčší nárast, o 2,82 % v porovnaní s predošlým štvrťrokom, zaznamenala opäť položka prístup k finančným zdrojom, ktorá dosiahla aktuálnu bodovú hodnotu 250,9 bodu. Druhou najlepšie hodnotenou položkou IPP v porovnaní s predošlým štvrťrokom je regulácia cezhraničného obchodu, ktorej hodnotenie vzrástlo o 0,56 % na konečnú hodnotu 149,9 bodu. Na treťom mieste a zároveň ako posledná rastúca položka sa umiestnila spoľahlivosť a finančná disciplína obchodných partnerov s nárastom o 0,56 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku. Súčasná hodnota tejto položky je 134,3 bodu.

Základným obdobím na výpočet IPP bol 1. júl 2001, s referenčnou hodnotou indexu 100 bodov. Respondenti prvý raz hodnotili zmeny v podnikateľskom prostredí za tretí štvrťrok 2001. V súčasnosti PAS publikuje v poradí už dvadsiatu piatu hodnotu indexu IPP, ktorá zachytáva jeho zmeny v treťom štvrťroku 2007. Mapovanie podnikateľského prostredia dáva odpoveď tvorcom hospodárskej politiky, kde je ich snaha pozitívna a kde je vhodné prijať zásadné opatrenia. Výsledky IPP o.i. použilo OECD pri tvorbe ekonomickej štúdie o Slovenskej republike a Ministerstvo hospodárstva SR v Správe o stave podnikateľského prostredia.

Index má tri hodnotiace kategórie. Prvá kategória má 13 položiek a sleduje vývoj legislatívneho a regulačného prostredia na Slovensku. V jednotlivých položkách sú napríklad obchodná legislatíva, legislatíva upravujúca dane, odvody a investície, vymáhateľnosť práva, trhová regulácia. Druhá kategória má 11 položiek a sumarizuje vplyvy ostatných vonkajších makroekonomických faktorov na podniky.

Sleduje napríklad cenovú stabilitu, pohyby menového kurzu, fiškálnu politiku, úroveň infraštruktúry. Tretia kategória indexu má 10 položiek a zohľadňuje príspevok samých podnikov k vývoju podnikateľského prostredia. Každá z 34 položiek má v rámci IPP vlastnú váhu, čiže index reprezentuje vážený aritmetický priemer zmien jednotlivých položiek.

aug 012007
 
 1. augusta 2007

Výsledky IPP za 2. štvrťrok 2007

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa v druhom štvrťroku 2007 opäť mierne zhoršilo. Ide o štvrtý pokles hodnoty Indexu podnikateľského prostredia za sebou. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý pravidelne, na základe vlastného prieskumu, pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 123,4 bodu, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom pokles o 0,77 %.

V druhom štvrťroku 2007 zaznamenala najväčší pokles položka pracovnoprávna legislatíva s výrazným poklesom o 9,19 % a dosiahnutou aktuálnou hodnotou 112,6 bodu. Tento pokles vyplýva z prijatia novely Zákonníka práce, ktorá sa dá vnímať ako nabúranie fungujúceho, pozitívne vnímaného stavu. Zdvojnásobenie nákladov na prepúšťanie, posilnenie pozície odborárskych funkcionárov v podnikoch, ako aj obmedzenie možností zamestnávania na dobu určitú prinášajú podnikateľom zvyšovanie nákladov a vytvárajú prekážky pre ďalšie zamestnávanie. Závažným problémom je aj právna neistota zamestnávateľov vyplývajúca z nejasnej formulácie závislej práce. Preto možno v nasledujúcom období očakávať pokles efektívnosti fungovania podnikov a menšie investície do tvorby nových pracovných miest. Druhý najväčší pokles oproti predchádzajúcemu švrťroku pripísali podnikatelia legislatíve upravujúcej odvody, ktorá zaznamenala pokles o 5,54 % s aktuálnym počtom bodov 153,8. Tento vývoj odráža negatívny postoj podnikateľov k navrhovaným zmenám v sociálnom systéme. Zvýšenie vymeriavacích základov na platenie poistného zvýši náklady podnikateľského sektora a zníži čistú mzdu pracovníkov zarábajúcich viac ako trojnásobok priemernej mzdy bez adekvátneho zvýšenia plnení zo strany štátu. Najväčším negatívom však je, že vláda chce dodatočné peniaze vyberať od tých, ktorí už dnes platia najviac a nevenuje pozornosť obmedzovaniu výnimiek, prostredníctvom ktorých si môžu platitelia odvodovú povinnosť legálne znížiť alebo sa plateniu odvodov úplne vyhnúť. Tretí najväčší pokles zaznamenala položka zrozumiteľnosť, použiteľnosť, stálosť právnych predpisov, ktorá poklesla o 4,66 % na aktuálnu hodnotu 66,8 bodu. Podnikateľov naďalej trápi aj uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom a stav vymáhateľnosti práva a funkčnosti súdnictva.

Naopak, najväčší nárast, o 3,38 % v porovnaní s predošlým štvrťrokom, zaznamenala opäť položka prístup k finančným zdrojom, ktorá dosiahla aktuálnu bodovú hodnotu 244,0 bodu. Druhou najlepšie hodnotenou položkou IPP v porovnaní s predošlým štvrťrokom je úroveň dopravnej a telekomunikačnej infraštruktúry, ktorej hodnotenie vzrástlo o 1,35 % na konečnú hodnotu 156,0 bodu. Rast bol spôsobený aj prijatou novelou zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorá má nielen urýchliť, ale aj zlacniť výstavbu diaľnic na Slovensku, hoci téma vyvlastňovania zostáva naďalej spornou. Na treťom mieste a zároveň ako posledná rastúca položka sa umiestnila cenová stabilita s nárastom o 0,34 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku. Tá súvisí so snahou vlády dodržať podmienky na zavedenie eura na Slovensku v roku 2009. Súčasná hodnota tejto položky je 111,7 bodu.

máj 022007
 
 2. mája 2007

Výsledky IPP za 1. štvrťrok 2007

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa v prvom štvrťroku 2007 opäť mierne zhoršilo. Ide o tretí pokles hodnoty Indexu podnikateľského prostredia za sebou. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý pravidelne, na základe vlastného prieskumu, pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 124,4 bodu, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom pokles o 0,56 %.

V 1. štvrťroku 2007 zaznamenala najväčší pokles položka funkčnosť politického systému v štáte s poklesom o 4,48 % s dosiahnutou aktuálnou hodnotou 90,5 bodu. Tento výsledok spolu s negatívne vnímanou hospodárskou politikou štátu vypovedajú o neistote vnášanej zo strany vlády do podnikateľského prostredia, keď vláda nerieši skutočné problémy podnikania a naopak hľadá problémy v oblastiach, ktoré podnikatelia vnímajú pozitívne. Druhý najväčší pokles pripísali podnikatelia pracovnoprávnej legislatíve, ktorá zaznamenala pokles o 4,40 % s počtom bodov 124,0. Zvrat v pozitívnom hodnotení tejto oblasti nastal po minuloročných parlamentných voľbách. Negatívne hodnotenie zosilnelo práve v prvom štvrťroku 2007, keď prebiehali intenzívne rokovania o budúcej podobe pracovného kódexu. Hoci sa rokovaniami podarilo negatívne dopady novely čiastočne zmierniť, verzia Zákonníka práce predložená do parlamentu obsahuje viacero problematických bodov, ktoré môžu spôsobiť rast nákladov podnikov. Z ďalších negatívne vnímaných oblastí podnikateľského prostredia poukazujú podnikatelia najviac na zhoršujúcu sa kvalitu a dostupnosť výrobných vstupov a pracovnej sily, či zlú zrozumiteľnosť a nestálosť právnych predpisov. Podnikatelia nie sú spokojní s neustálou novelizáciou zákonov a ich neprehľadnosťou, ako aj s nerovnakým výkladom daňových zákonov.

Naopak najväčší nárast, o 2,84 % v porovnaní s predošlým štvrťrokom zaznamenala položka prístup k finančným zdrojom, ktorá dosiahla aktuálnu bodovú hodnotu 236,0 bodu. Druhou najlepšie hodnotenou položkou IPP v porovnaní s predošlým štvrťrokom je cenová stabilita, ktorej hodnotenie vzrástlo o 1,21 % na konečnú hodnotu 111,4 bodu. Na treťom mieste s nárastom o 0,69 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku sa umiestnila položka úroveň dopravnej a telekomunikačnej infraštrukúry.

feb 012007
 
 1. februára 2007

Výsledky IPP za 4. štvrťrok 2006

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa v štvrtom štvrťroku 2006 mierne zhoršilo. Ide o druhý pokles hodnoty Indexu podnikateľského prostredia od začiatku jeho tvorby, t.j. od októbra 2001. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý pravidelne, na základe vlastného prieskumu, pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 125,05 bodu, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom pokles o 0,45 %.

Podľa výsledkov v 4. štvrťroku 2006 pokleslo až 82 % z celkového počtu sledovaných prvkov IPP. Najväčší pokles zaznamenala položka legislatíva upravujúca dane, poplatky, investície s poklesom 3,99 % a s dosiahnutou aktuálnou bodovou hodnotou 157,8 bodu. Pokles bol spôsobený ostatnou úpravou daňového systému, ktorá priniesla viacero zmien vrátane degresívnej odpočítateľnej položky a nižšej sadzby DPH na lieky. Druhým najväčším sklamaním pre podnikateľov bola položka funkčnosť politického systému v štáte, ktorá zaznamenala pokles o 3,51 % s konečnou bodovou hodnotou 61,4 bodu. Vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva skončilo na tretej priečke s poklesom 3,21 % a počtom bodov 94,8. Podnikatelia sa v praxi nestretli so skracovaním priemernej doby trvania súdneho sporu i napriek jej štatistickému skracovaniu. Pokles tetjo položky môže súvisieť aj so snahou MS SR o zrušenie Špeciálneho súdu. Pokles o viac ako 3 % zaznamenala aj položka efektívnosť hospodárenia štátu, prístup k štátnej pomoci, ktorá má dlhodobo klesajúcu tendenciu s aktuálnym počtom 77,8 bodu. Podnikatelia nie sú spokojní so zásahmi do nezávislosti inštitúcií a so zvyšovaním priameho daňového zaťaženia. Navrhujú v čo možno najväčšej miere zjednodušiť daňový a najmä odvodový systém. Tým by sa mohlo ušetriť na administratívnych nákladoch, na rôznych daňových a odvodových únikoch, často neúmyselných, vyplývajúcich z vysokého stupňa zložitosti zákonov, vyhlášok, smerníc, usmernení, ako aj z ich nejednoznačných výkladov, uplatnení a výpočtov.

Naopak najväčší nárast, o 3,1 % v porovnaní s predošlým štvrťrokom zaznamenala položka prístup k finančným zdrojom, ktorá dosiahla aktuálnu bodovú hodnotu 229,5 bodu. Druhou najlepšie hodnotenou položkou Indexu podnikateľského prostredia v porovnaní s predošlým štvrťrokom je spoľahlivosť, finančná disciplína obchodných partnerov s nárastom o 1,61 %. Na treťom mieste s nárastom o 1,37 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku sa umiestnili hneď dve položky, cenová stabilita a úroveň infraštruktúry (doprava, telekomunikácie, …).

okt 012006
 
 1. októbra 2006

Výsledky IPP za 3. štvrťrok 2006

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa v treťom štvrťroku 2006 mierne zhoršilo. Ide o prvý pokles hodnoty Indexu podnikateľského prostredia od začiatku jeho tvorby, t.j. od októbra 2001. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý pravidelne, na základe vlastného prieskumu, pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 125,62 bodu, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom pokles o 0,70 %.

Podľa výsledkov v 3. štvrťroku 2006 pokleslo až 61 % z celkového počtu sledovaných prvkov IPP. Najväčší pokles zaznamenala dlhodobo klesajúca položka vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva s poklesom 4,71 % a s dosiahnutou aktuálnou bodovou hodnotou 63,48 bodu. Druhým najväčším sklamaním pre podnikateľov bola položka efektívnosť hospodárenia štátu, prístup k štátnej pomoci, ktorá zaznamenala pokles o 4,12 % s konečnou bodovou hodnotou 80,32 bodu. Uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom skončilo na tretej priečke s poklesom 3,82 % a počtom bodov 83,63. Pokles o viac ako 3 % bol zaznamenaný i pri nasledujúcich prvkoch indexu: funkčnosť politického systému v štáte; legislatíva upravujúca dane, poplatky, investície; zrozumiteľnosť, použiteľnosť, stálosť právnych predpisov.

Najväčší nárast, o 1,62 % v porovnaní s predošlým štvrťrokom zaznamenala položka prístup k finančným zdrojom, ktorá dosiahla aktuálnu bodovú hodnotu 222,61 bodu. Jej kontinuálnemu rastu nezabránilo ani rozhodnutie Bankovej rady NBS o zvýšení úrokových sadzieb o 0,5 percentuálneho bodu. Avšak v porovnaní s predošlými 2 rokmi, kedy sa jej rast pohyboval v rozmedzí 3 – 6 %, ide len o mierny nárast tejto položky. Zlepšenie vnímali podnikatelia tiež v oblasti infraštruktúry. Pozitívnym signálom z podnikateľského prostredia je zlepšovanie finančnej disciplíny obchodných partnerov s nárastom o 0,81 %.