nov 032014
 
 3. novembra 2014

Pre porozumenie podnikateľskej etike je zmysluplné poznať rozdiel medzi výrazmi etikamorálka, ktoré bežne používame ako slová s rovnakým významom. Avšak, výraz etika označuje filozofickú disciplínu, ktorá skúma morálku. Termín morálka používame na označenie súhrnu regulátorov správania (noriem, princípov, prikázaní), ktoré určujú, aké konanie je morálne správne. Inými slovami, morálka je súbor pravidiel, podľa ktorých žije spoločnosť a na základe ktorých jednotlivci rozoznávajú medzi dobrom a zlom. Morálka je to, čo reálne existuje, etika je objektívna spoločenská disciplína, ktorá sa zaoberá skúmaním morálky. Podobne, ako je medicína lekárska veda o zdraví človeka, jeho chorobách, príčinách chorôb a ich liečení, a nemožno ju zamieňať so samotným zdravím, chorobami či s ich liečením, nemožno ani etiku ako vedu zamieňať s morálkou.

Význam morálky pre ľudské žitie

Morálka má skupinový charakter a každá skupina má viac alebo menej vyvinutý systém morálnych požiadaviek. Morálka tvorí jadro každej kultúry. Morálna regulácia je pre bytie a prežitie ľudských jedincov nevyhnutná. Morálka zabezpečuje koordináciu a kooperáciu členov skupiny. Skupiny v nepísanej forme prijímajú určité pravidlá, podľa ktorých sa má správať každý jej člen. Od útleho detstva sa deti vedú k tomu, aby poslúchali, robili dobré veci, vyhýbali sa konaniu, ktoré je nesprávne, napríklad kradnutiu, klamaniu, či fyzickému ubližovaniu. Morálne pravidlá sú vyjadrením toho, čo sa v danej skupine považuje za správne a dobré, teda morálne, čo sa môže robiť, či myslieť.  Zároveň morálna regulácia vymedzuje konania a skutky, ktoré sú zlé, nedobré, teda nemorálne. Kto poruší morálne normy skupiny je potrestaný. Ľudia nedokážu prežiť bez morálnych noriem. Pokiaľ nerešpektovanie prijatých morálnych noriem dosiahne určitú hranicu, nastane v skupine morálny úpadok (demoralizácia), a skupina sa rozpadne.

Morálka reguluje vzťah jednotlivca:

 • k  sebe samému,
 • k inému človeku svojej skupiny,
 • k svojej skupine ako celku,
 • k ľuďom z iných skupín,
 • k spoločnosti,
 • k prírode, vrátane zvierat.
Význam etiky ako vedy

Etika je spoločenská disciplína, ktorá stojí nad skupinovými záujmami. Etické poznanie reprezentuje racionálne zdôvodnenie noriem a princípov pre  ľudského spolužitie, ktoré platia univerzálne, teda nie pre jednu alebo viacero skupín (kultúr), ale pre každú ľudskú bytosť na zemi.

Spoločenský život sa z hľadiska morálnej regulácie vyvíja tak, že existujúce morálne normy absorbujú do seba etické univerzálne požiadavky v závislosti od spoločenských, ekonomických, kultúrno-historických faktorov. Podobne, ako ľudia zahrnú poznatky lekárskej vedy do svojho každodenného života. Čím viac etiky sa nachádza v morálnom systéme, tým je daný morálny systém univerzálnejší a spoločenský život ľudí dosahuje vyššiu kvalitatívnu úroveň – t. j. stáva bezpečnejším, chráneným od svojvôle a násilia iných a moci, jednotlivec má garantované ľudské práva. V morálnej oblasti sme svedkami toho, že národné kultúry reagujú rôznym spôsobom na etické poznanie a požiadavky.

Morálka reguluje správanie ľudí vo všetkých sférach ich existencie a pôsobenia, teda aj v hospodárstve. Niektorí považujú morálku len za súkromnú  sféru človeka. Reálne však ekonomický život je takisto preniknutý morálnymi systémami. Človek predsa nenecháva svoje morálne regulátory pred bránami podniku. V ekonomickom živote sa nachádzajú rôzne druhy a stupne morálnej regulácie. Existujú krajiny, kde je ekonomický život preniknutý korupciou, ale aj krajiny, kde je korupcia na veľmi nízkej úrovni.  Rozdiel v morálke môže existovať aj medzi podnikmi v jednej krajine. Napríklad aj u nás sme svedkami, že existujú ekonomické subjekty, ktoré majú vypracovaný spravodlivý systém odmeňovania, ale aj podniky, kde takýto systém chýba, odmeňovanie zamestnancov je neférové  a nie zriedka i v rozpore so zákonom. Napríklad, keď podnikateľ zamestnancovi platí len minimálnu mzdu, a „na ruku“ mu „dopláca“ ďalšie peniaze, z ktorých však ani on, ani zamestnanec neodvádzajú odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne a neplatia z nich dane.

apr 022014
 
 2. apríla 2014

(stanovisko PAS)

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) víta zvolenie Andreja Kisku za nového prezidenta Slovenskej republiky. Očakáva od neho, že v novej funkcii sa zasadí o zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku.

Z doterajšieho pôsobenia A. Kisku je zrejmé, že má dostatočné osobné skúsenosti s podnikaním, čo vyjadril aj v postoji k prezidentskému Wish listu, ktorý v marci predložila PAS všetkým prezidentským kandidátom. PAS v nich vyzvala oslovených, aby sa vyjadrili k opatreniam, ktorými môže budúci prezident prispieť v medziach svojich kompetencií k zlepšovaniu podnikateľského prostredia a tým podporiť hospodársky rast, tvorbu pracovných miest a zvyšovanie životnej úrovne na Slovensku.  A. Kiska vyšiel z prieskumu z odpovedajúcich kandidátov víťazne a z celkových možných 15 bodov získal 14.

A. Kiska pripísal v prieskume najväčšiu dôležitosť zlepšeniu funkčnosti súdnictva, uplatňovaniu rovnosti pred zákonom, čo môže dosiahnuť najmä presadzovaním takých sudcov Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR, ktorí majú vysoký morálny profil a predpoklady zvýšiť vymožiteľnosť práva. Podobne rozhodne sa postavil k pravidelnému vyjadrovaniu postojov k verejným veciam, etickým a spoločenským problémom, prípadom zlyhania politikov a úradníkov verejnej správy a k plytvaniu verejných prostriedkov.

PAS verí, že nový prezident Slovenskej republiky v spolupráci s Národnou radou SR a vládou SR naplní svoje prísľuby a v rámci stanovených kompetencií prispeje k zlepšeniu podnikateľského prostredia, vytváraniu nových pracovných miest a rastu životnej úrovne občanov Slovenskej republiky.

dec 182012
 
 18. decembra 2012

Cieľ: Znížiť úroveň korupcie v Macedónsku
Trvanie projektu: Október 2011 – Február 2013
Projektový partner: Business Confederation of Macedonia (BCM), Skopje
Sponzor: SlovakAid

(pozn.: všetky dokumenty, na ktoré uvádzame odkazy v nasledujúcom texte sú v anglickom jazyku, nakoľko boli vypracované pre potreby BCM alebo priamo expertmi BCM)

PAS a Business Confederation of Macedonia (BCM) začali v roku 2011 realizovať samostatný projekt zameraný na boj proti korupcii, ktorý bol iniciovaný podnikateľskými subjektmi v Macedónsku. Veľkosť problému korupcie v Macedónsku okrem prieskumov BCM potvrdzujú aj porovnania a rebríčky renomovaných medzinárodných inštitúcií, ako Transparency International, World Economic Forum, či Heritage Foundation. Realizátori projektu chcú vytvoriť cielený tlak na boj proti korupcii cez príslušné aktivity súkromných podnikov a ich asociácie smerované k samotným podnikateľom a vláde. Základným východiskom pri formulovaní príslušných aktivít sú skúsenosti Podnikateľskej aliancie Slovenska v oblasti boja proti korupcii a formulovaní nástrojov na zníženie korupcie v súkromnej sfére a vo vzťahoch s verejnou správou.

PAS a BCM v rámci projektu vytvorili komplexný analytický nástroj na meranie úrovne korupcie v krajine, kde ako základ slúži Index podnikateľského prostredia vytvorený v Macedónsku vďaka predchádzajúcemu projektu SAMRS/2009/04/10. Index je rozšírený o ďalšie nezávislé hodnotenia slúžiace na meranie rozsahu korupcie, aby sa dosiahla väčšia komplexnosť, ale aj väčšia objektívnosť hodnotenia. Výsledky hodnotenia sú pravidelne zverejňované na internetovej stránke BCM.

Dôležitým výsledkom projektu je Etický kódex podnikania. Tento kódex je univerzálny, tzn. využiteľný akýmkoľvek výrobným podnikom, či podnikom poskytujúcim služby. Zmyslom tejto aktivity však nie je len samotné vytvorenie kódexu, ale aj prilákanie kritickej masy podnikateľov, ktorí sa k nemu prihlásia a vyšlú tým signál ostatným podnikateľom, vláde i zahraničným investorom, že macedónski podnikatelia majú záujem štandardizovať podmienky na podnikanie vo svojej krajine.

Na podporu tejto podnikateľskej iniciatívy pripravila PAS v spolupráci s Transparency International Slovensko analytické štúdie, ktoré definovali efektívne nástroje, postupy a praktiky na:

 1. Obmedzenie korupcie v súkromnej sfére,
 2. Obmedzenie korupcie vo verejnej správe,
 3. Zvýraznenie argumentov, ktoré potvrdzujú škodlivosť korupcie pre krajinu.

V záverečnej fáze projektu bola sformulovaná Protikorupčná charta podnikateľovVerejná výzva politikom na zvyšovanie transparentnosti vo vzájomných interakciách a minimalizáciu korupcie v súkromnej a verejnej sfére.

Úspešnosť projektu a jeho prínos plánujú PAS a BCM vyhodnotiť v rámci záverečnej správy sponzorovi v priebehu februára 2013.

okt 122011
 
 12. októbra 2011

Etický kódex PAS proti nekalému podnikaniu vznikol v nadväznosti na realizáciu projektu Zamedzenie nekalého podnikania, v rámci ktorého PAS skúmala najrozšírenejšie podvodné praktiky v podnikaní a naformulovala 36 konkrétnych odporúčaní na ich potláčanie.

PAS, ktorá sa dlhodobo snaží aj o kultiváciu neformálnych pravidiel – morálnych štandardov a etických noriem – v podnikaní, chce Etickým kódexom proti nekalému podnikaniu verejne podporiť boj proti podvodom v podnikateľskom prostredí. Podnikatelia môžu prostredníctvom kódexu verejne deklarovať svoj odmietavý postoj k podvodným praktikám a podporiť presadenie účinných opatrení na ich zamedzenie.

Etický kódex PAS proti nekalému podnikaniu

Podnikatelia siahajúci pri svojej činnosti po podvodoch, obchádzaní zákonov, zneužívaní  slabín verejnej správy a súdnictva škodia svojim obchodným partnerom a celému štátu. Znevažujú meno podnikateľského stavu a dehonestujú podnikateľov v očiach širokej verejnosti. Používaním nekalých praktík brzdia rozvoj podnikateľského prostredia v Slovenskej republike.

My, signatári tohto kódexu, realizujúci svoje aktivity na území Slovenskej republiky, čestne vyhlasujeme, že sa dištancujeme:

 • od zamlčovania, zavádzania alebo nezverejňovania povinných údajov o spoločnostiach a od neplnenia zákonných povinností pri ukladaní dokumentov do Zbierky listín,
 • od účelových prevodov majetku z jednej spoločnosti na druhú s cieľom ponechania záväzkov voči obchodným partnerom v nemajetnej spoločnosti,
 • od účelových rušení spoločností s cieľom zbaviť sa záväzkov voči obchodným partnerom,
 • od zneužívania spoločností vo forme využívania nastrčených a nezodpovedných osôb v ich orgánoch,
 • od krádeží identity inej spoločnosti a od neoprávneného  prisvojovania vlastníckych práv k autorským dielam, vynálezom, patentom a ochranným známkam,
 • od neplatičstva a zadržiavania poskytnutých finančných záloh od partnera v prípade nerealizovania zákazky,
 • od poškodzovania obchodných partnerov formou zneužívania nedostatočnej práce polície, prokuratúry a súdnictva,
 • od podplácania pri verejných obstarávaniach, verejných súťažiach a iných formách súťažného konania,
 • od narušovania trhovej súťaže podnikaním bez príslušných povolení, neplatením daní a odvodov a čiernou prácou.

S cieľom potlačiť všetky formy nekalého podnikania v podnikateľskom prostredí sme za:

 • vytvorenie uceleného systému informovania o spoločnostiach, ktoré si dlhodobo neplnia platobné povinnosti voči obchodným partnerom a verejným rozpočtom,
 • vytvorenie a pravidelné aktualizovanie verejnej listiny s podnikateľmi požívajúcimi vo svojej činnosti nekalé praktiky,
 • sfunkčnenie konkurzného registra a zbierky listín obchodného registra,
 • časovo obmedzený zákaz podnikať osobám, ktoré sa dopustili úmyselnej trestnej činnosti alebo korupcie,
 • zavedenie povinnosti spoločníka ručiť za záväzky spoločnosti aspoň do výšky svojho vkladu do základného imania spoločnosti,
 • spružnenie a zrýchlenie vydávania predbežných opatrení súdmi, skvalitnenie a zjednotenie rozhodovacej činnosti súdov, zavedenie taxatívnych lehôt pre súdy a obmedzenie obštrukcií účastníkov súdnych konaní napr. zriadením podnikateľských dátových schránok na doručovanie súdnych písomností,
 • zvýšenie kvalifikovanosti a spružnenie polície a prokuratúry pri vyšetrovaní ekonomickej kriminality.

K tomuto sa hlásime s cieľom skvalitniť podnikateľské prostredie na Slovensku a zvýšiť  reputáciu podnikateľského stavu v spoločnosti.

 

V prípade záujem stať sa signatármi Etického kódexu PAS proti nekalému podnikaniu kontaktujte, prosím, kanceláriu PAS.

feb 232006
 
 23. februára 2006

Zavedenie eura na Slovensku spôsobí zmeny, na ktoré je potrebné sa pripraviť. Pre úspešný prechod je nutné vytvoriť u verejných inštitúcií, podnikateľov i spotrebiteľov pocit dôvery a dostatočnej informovanosti. K tomuto účelu chce prispieť aj Etický kódex pre zavedenie eura vytvorený v spolupráci splnomocnenca vlády pre zavedenie eura v SR a Podnikateľskej aliancie Slovenska.

Viac informácií