jún 142006
 
 14. júna 2006

Projekt Komplexný audit prekážok podnikania na Slovensku realizovala Podnikateľská aliancia Slovenska a Republiková únia zamestnávateľov v súlade s programom Minerva a jej akčným plánom pre podnikateľské prostredie.

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 13. júla 2005 schválila návrh akčného plánu pre podnikateľské prostredie, v rámci ktorého vyčlenila finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a poverila PAS a RÚZ realizáciou Auditu. Práce na spracovaní Auditu, výsledky ktorého sú predmetom tejto publikácie, prebiehali od augusta 2005 do apríla 2006. Pri spracovaní jednotlivých kapitol spolupracovala PAS a RÚZ s najlepšími expertnými kapacitami, či už inštitúciami alebo jednotlivcami, ktoré sú pre dané oblasti v SR k dispozícii.

PAS bola odborným garantom kapitoly 1 – Makroekonomický rámec pre podnikanie v SR, kapitoly 4 – Finančné (daňové, odvodové, poplatkové) zaťaženie podnikateľských subjektov, ako aj dotazníkového prieskumu a cielených rozhovorov s podnikateľmi a manažérmi o prekážkach podnikania a možných spôsoboch ich odstraňovania. Zistenia a závery prieskumu predstavujú významnú pridanú hodnotu.

Predkladaný Audit ponúka okrem dôkladnej analýzy súčasného stavu i návrh opatrení, prostredníctvom ktorých možno identifikované bariéry eliminovať. Výrazná pozornosť pri jeho spracovaní bola venovaná súčinnosti požiadaviek a procesov verejnej správy v rôznych oblastiach ovplyvňujúcich podnikanie. Audit sa súčasne sústredil nie len na úroveň centrálnej štátnej správy, ale aj na miestnu a regionálnu úroveň. Audit bol prioritne zameraný na oblasti mimo rámca regulácie zo strany EÚ, v určitých momentoch sa však pokúsil identifikovať aj legislatívne a administratívne zmeny, ktoré by mala SR na úrovni EÚ presadzovať.

Výsledky projektu boli odprezentované verejnosti na odbornej konferencii dňa 14. júna 2006 v hoteli Radisson SAS, Carlton Bratislava. Prezentácia vedúceho koordinačnej skupiny projektu Jána Oravca je k nahliadnutiu tu.

Vyhlásenie PAS a RÚZ k Auditu prekážok podnikania v Slovenskej republike

Plné znenie publikácie:
Komplexný audit prekážok podnikania na Slovensku

nov 202003
 
 20. novembra 2003

Podnikateľská aliancia Slovenska – stála konferencia CPHR o zlepšovaní podnikateľského prostredia (PAS) chce nadviazať na úspech projektu z roku 2002. Minuloročnej Správe o stave podnikateľského prostredia sa dostalo uznania tak z verejného ako aj podnikateľského sektora. Vzhľadom na veľkú dynamiku slovenského podnikateľského prostredia sa PAS rozhodla spustiť druhý ročník tejto nepravidelnej aktivity.

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR – 2003 sa opäť zameriava na identifikáciu najvážnejších prekážok, ktoré deformujú podnikateľské prostredie a zisťuje zmeny v problémových oblastiach identifikovaných v minulom roku. Jej obsah je však rozšírený o aktuálne témy, ktoré budú mať významné dopady na podnikateľské prostredie – predovšetkým sa jedná o reformy a integráciu SR do EÚ. Správu pre PAS vypracovali Slovenská ratingová agentúra a Amrop Jenewein Group.

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR 2003 (pdf)

Kapitoly správy:

1 – Trhové prostredie
2 – Ľudský kapitál
3 – Reformy
4 – Dostupnosť ekonomických informácií
5 – Vývoj vo vybraných odvetviach ekonomiky
6 – Integrácia
7 – Príloha: Hodnotenie plnenia odporúčaní zo Správy o stave podnikateľského prostredia v SR 2002

Najdôležitejšie udalosti v projekte

marec – apríl 2003 – Príprava návrhu projektu a rokovania s potenciálnymi sponzormi. Rokovania o podmienkach spolupráce medzi PAS a Slovenskou ratingovou agentúrou – hlavným dodávateľom Správy. Vypracovanie Zadania projektu pre SRA.

07.05.2003 – Oficiálny začiatok realizácie projektu – podpísanie zmluvy medzi PAS a SRA ohľadom vypracovania Správy o stave podnikateľského prostredia v SR – 2003.

14.05.2003 – Prvé zasadnutie Riadiaceho výboru projektu Správa o stave podnikateľského prostredia v SR – 2003 (RVP). Členovia RVP boli detailne informovaní o zámeroch projektu, jeho plánovanej štruktúre a súvisiacich aktivitách. Členovia RVP schválili spoločnosť Amrop Jenewein Group za partnera SRA pri vypracovaní Správy.

25.06.2003 – Druhé zasadnutie Riadiaceho výboru projektu Správa o stave podnikateľského prostredia v SR – 2003 (RVP). Členovia RVP boli informovaní o priebehu prác na projekte. Práce na zostavovaní správy prebiehajú podľa časového harmonogramu a termíny nie sú ohrozené. Pripravuje sa realizácia dotazníkového prieskumu, ktorý bude kľúčovým podkladom kapitoly Trhové prostredie. Dotazník je skonštruovaný na báze minuloročného dotazníka a je rozšírený o ďalšie tematické okruhy.

27.08.2003 – Tretie zasadnutie Riadiaceho výboru projektu Správa o stave podnikateľského prostredia v SR – 2003 (RVP). Členovia RVP boli informovaní o priebehu prác na projekte. Bola predstavená prvá verzia Správy. V prvej časti sú popísané výsledky dotazníkového prieskumu realizovaného v súvislosti so Správou. Návrh konečnej verzie dostanú členovia RVP na pripomienkovanie v prvom októbrovom týždni.

15.10.2003 – Štvrté zasadnutie riadiaceho výboru projektu (RVP). Členovia RVP prerokovali pripomienky k obsahu Správy. Boli dohodnuté zmeny formátu tlačenej správy a jej obalu. Upresnil sa časový harmonogram prác, aby bolo možné prezentovať Správu 20. novembra 2003 – v deň výročného zasadnutia PAS.

25.10.2003 – Projekt dodatočne finančne podporili ďalší účastníci PAS

20.11.2003 – Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike 2003 v slovenskom jazyku bola prezentovaná novinárom na tlačovej besede o 11:00 v hoteli Devín v Bratislave. Následne bola predstavené účastníkom PAS po výročnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo v ten istý deň.

12.12.2003 – Slovenská verzia Správy bola zaslaná všetkým poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, všetkým členom vlády a štátnym tajomníkom jednotlivých ministerstiev.

okt 242002
 
 24. októbra 2002

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) pociťuje nedostatok informácií o stave podnikateľského prostredia. Preto sa rozhodla v rámci nepravidelnej aktivity vypracovať vlastnú Správu o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike.

PAS zistila rozhodujúce prekážky, ktoré najviac obmedzujú, predražujú alebo znemožňujú trhovú výmenu na Slovensku, čím oslabujú dlhodobý ekonomický rast, vedú k rastu nezamestnanosti a zhoršujú alebo spomaľujú zlepšovanie životnej úrovne. Navrhla základné zmeny v koncepcii zákonov, ktoré obsahujú odhalené problémy.

Najdôležitejšie udalosti v projekte

1. marec 2002 – po dohode s účastníkmi PAS sa spustil projekt zameraný na vypracovanie Správy o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike.

7. marec 2002 – PAS nadviazala spoluprácu s analytickou jednotkou spoločnosti Trend Holding, s.r.o., Bratislava. Správu vypracuje tím autorov, hlavnými autormi Správy budú pracovníci analytickej jednotky Trend Holdingu Ján Kovalčík a Pavol Suďa.

8. apríl 2002 – Hlavní autori Správy spustili distribúciu dotazníkov o bariérach podnikania medzi podnikateľské subjekty na Slovensku, a to z radov PAS i mimo PAS.

10. apríl 2002 – PAS stanovila termín pracovnej konferencie s názvom Znižovanie nezamestnanosti cez skvalitňovanie podnikateľského prostredia na 21. mája 2002.

16. máj 2002 – Najväčšou bariérou podnikania na Slovensku sú časté zmeny zákonov a ich zlá vymáhateľnosť. Vyplýva to z odpovedí 109 manažérov, ktorí sa v priebehu apríla a mája zúčastnili na dotazníkovom prieskume o bariérach podnikania v SR. Viac informácií nájdete tu.

22. máj 2002 – Na zníženie nezamestnanosti treba skvalitniť podnikateľské prostredie. Znižovanie nezamestnanosti cez skvalitňovanie podnikateľského prostredia bol témou pracovnej konferencie, ktorú PAS zorganizovala 21. mája v Bratislave. Na konferencii vystúpilo 12 prednášajúcich z radov podnikateľskej obce, z politických strán a ďalších inštitúcií. Diskusiu s nimi viedlo ďalších 65 účastníkov konferencie, najmä z podnikovej sféry

22.máj 2002 – Príspevky, ktoré odzneli na pracovnej konferencii dňa 21.mája v Bratislave:
• Ján Kovalčík, Pavol Suďa, analytici, týždenník o hospodárstve a podnikaní Trend
Výsledky prieskumu o bariérach podnikania v SR
• Pavol Tomasta, riaditeľ odboru analýz Národného úradu práce
Zvyšovanie zamestnanosti cez skvalitňovanie podnikateľského prostredia
• Ján Sabol, štátny tajomník pre stratégiu a priemysel, MH SR
Čo môžu robiť na skvalitnenie podnikateľského prostredia podnikatelia a čo štát

2. júl 2002 – Škody spôsobené administratívnymi prekážkami podnikania na Slovensku sú podstatne vyššie ako náklady potrebné na ich odstránenie. Pre štát je preto výhodnejšie bariéry podnikania odstrániť, a to aj za cenu jednorazových nákladov. Vyplýva to z predbežných záverov analýzy stavu podnikateľského prostredia Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS).

10. september 2002Nová vláda bude mať dostatok príležitostí na skvalitnenie podnikateľského prostredia. Popri prehodnotení výšky daní a odvodov sa bude musieť nová vláda nutne zamyslieť nad reformou na strane výdavkov štátu. Ušetriť peniaze by bolo možné najskôr v rôznych sociálnych dávkach, ktoré tvoria až tretinu výdavkov.

10. október 2002Liekom na ozdravenie verejných financií je dôsledné prehodnotenie výdavkov. Nová vláda Mikuláša Dzurindu by mala presadiť zosúladenie daňových príjmov a výdavkov verejného sektora, aby sa nevytvárali deficity a nezvyšovalo verejné zadlženie.

17. október 2002Pracovný trh potrebuje kvalifikovaných ľudí. Receptom na znižovanie vysokej nezamestnanosti na Slovensku je skvalitňovanie podnikateľského prostredia. Na trhu práce chýba zamestnávateľom vyššia ponuka kvalifikovaných pracovníkov, čo je odrazom nevyhovujúceho vzdelávacieho systému.

24. október 2002Tlačová správa ku Správe o stave podnikateľského prostredia v SR. Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike opisuje hlavné bariéry podnikania v krajine. Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v Správe navrhuje riešenia, ako možno tieto prekážky možno tieto prekážky odstrániť. Po definovaní problémov chce PAS podať novej vláde SR pomocnú ruku pri ich riešení.

24. október 2002Správa o stave podnikateľského prostredia v SR – plné znenie (pdf)

24. október 2002Rozšírené čiastkové analýzy Správy o stave podnikateľského prostredia v SR (zip/pdf)

 • Bariéry podnikania
 • Analýza Kapitál a financovanie podnikov
 • Analýza Pracovná sila
 • Analýza Zákonník práce
 • Analýza Právny rámec podnikania na Slovensku
 • Analýza Daňová politika
 • Analýza Verejné financie
 • Analýza Regulácia, štátny dohľad, protimonopolná politika
 • Analýza Dotácie
 • Analýza Licenčná politika
 • Analýza Povinná certifikácia
 • Analýza Katastre nehnuteľností
 • Analýza Neformálne pravidlá
 • Analýza Profesné komory s povinným členstvom