júl 062004
 
 6. júla 2004

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) sa stotožňuje s postojom vlády, ktorá v závere júna vyjadrila nesúhlasný postoj so zriadením Environmentálneho fondu. Ten by mal podľa návrhu Výboru Národnej rady SR pre životné prostredie a ochranu prírody vyňať z pôsobnosti Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR kompetencie podpory environmentálnych projektov a likvidácie ekologických havárií. Fond by mal kumulovať a hospodáriť s peniazmi, ktoré podľa platných zákonov odvádzajú v súčasnosti subjekty zaťažujúce životné prostredie do štátneho rozpočtu.

Ak štát prostredníctvom zákonov prikazuje subjektom platiť dane a poplatky, mal by mať aj plnú možnosť disponovať týmito prostriedkami a niesť za to zodpovednosť. Použitie prostriedkov zo štátneho rozpočtu podlieha pravidlám a kontrolným mechanizmom, ktorých úlohou je zabezpečiť najvyššiu mieru efektívnosti a transparentnosti pri rozdeľovaní. Ako príklad takýchto mechanizmov možno spomenúť inštitút verejného obstarávania, podávania majetkových priznaní, programového rozpočtovania, či zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Ako problém sa javí skutočnosť, že nie všetky pravidlá a kontrolné mechanizmy sa vzťahujú na hospodárenie fondov, ktoré spravujú časť verejných financií a z toho dôvodu nie je možná dôsledná kontrola ich výdavkov a hospodárenia. Z obdobných dôvodov zverejnila v minulosti PAS viacero negatívnych stanovísk týkajúcich sa fungovania Recyklačného fondu. PAS nepovažuje financovanie a zabezpečovanie verejných statkov v SR za dokonalé. Riešenie však vidí v optimalizácii príslušných regulačných mechanizmov, nie v umožnení relatívne voľného narábania s prostriedkami pochádzajúcimi z daní a odvodov daňového charakteru.

PAS preto apeluje na poslancov Národnej rady SR, aby nepodporili návrh zákona o Environmentálnom fonde a tým nemenili súčasný systém, keď podporu environmentálnych projektov a likvidácie ekologických havárií vykonáva priamo MŽP SR.