aug 312004
 
 31. augusta 2004

V súvislosti s pripravovaným zákonom o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky upozorňuje Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) na pretrvávajúcu nejednoznačnosť postavenia verejnoprávnych a štátnych príspevkových organizácií. Súčasná legislatíva upravujúca postavenie uvedených inštitúcií im dáva charakter komerčno-štátneho hybridu využívajúceho výhody oboch spôsobov fungovania podľa ich momentálnej potreby. Tieto potreby však častokrát nie sú v súlade ani s požiadavkami komercie ani s napĺňaním služieb vykonávaných vo verejnom záujme. Tento stav zhoršuje tiež skutočnosť, že neexistujú presné pravidlá, pomocou ktorých by sa dali posúdiť ponúkané služby pre verejnosť a dodnes nedefinovaný zmysel výrazu „služba vo verejnom záujme“ zaručuje riaditeľom týchto inštitúcií interpretačnú voľnosť. Z pohľadu konkurenčného postavenia sú tieto organizácie, v porovnaní s ostatnými účastníkmi trhu, neoprávnene zvýhodňované a zhoršujú konkurenčnú pozíciu súkromnej sféry.

Ak ani v blízkej budúcnosti nedôjde k jednoznačnejšiemu definovaniu postavenia a aktivít, ktorým sa majú verejnoprávne a štátne príspevkové organizácie venovať vo verejnom záujme, nebude naďalej možné určiť jasnú hranicu medzi ich komerčnými a nekomerčnými aktivitami, a teda ani sledovať efektívnosť vynaložených zdrojov zo štátneho rozpočtu.

Jedným z riešení tejto situácie je zákaz podnikania verejnoprávnych a štátnych príspevkových organizácií. Ďalším možným spôsobom riešenia je podľa PAS striktné definovanie a oddelenie verejnoprospešných a komerčných činností týchto subjektov vrátane ekonomickej evidencie, ktorá zabezpečí transparentnú kontrolu efektívnosti komerčnej činnosti a súladu s pravidlami férovej hospodárskej súťaže.