nov 202003
 
 20. novembra 2003

Podnikateľská aliancia Slovenska – stála konferencia CPHR o zlepšovaní podnikateľského prostredia (PAS) chce nadviazať na úspech projektu z roku 2002. Minuloročnej Správe o stave podnikateľského prostredia sa dostalo uznania tak z verejného ako aj podnikateľského sektora. Vzhľadom na veľkú dynamiku slovenského podnikateľského prostredia sa PAS rozhodla spustiť druhý ročník tejto nepravidelnej aktivity.

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR – 2003 sa opäť zameriava na identifikáciu najvážnejších prekážok, ktoré deformujú podnikateľské prostredie a zisťuje zmeny v problémových oblastiach identifikovaných v minulom roku. Jej obsah je však rozšírený o aktuálne témy, ktoré budú mať významné dopady na podnikateľské prostredie – predovšetkým sa jedná o reformy a integráciu SR do EÚ. Správu pre PAS vypracovali Slovenská ratingová agentúra a Amrop Jenewein Group.

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR 2003 (pdf)

Kapitoly správy:

1 – Trhové prostredie
2 – Ľudský kapitál
3 – Reformy
4 – Dostupnosť ekonomických informácií
5 – Vývoj vo vybraných odvetviach ekonomiky
6 – Integrácia
7 – Príloha: Hodnotenie plnenia odporúčaní zo Správy o stave podnikateľského prostredia v SR 2002

Najdôležitejšie udalosti v projekte

marec – apríl 2003 – Príprava návrhu projektu a rokovania s potenciálnymi sponzormi. Rokovania o podmienkach spolupráce medzi PAS a Slovenskou ratingovou agentúrou – hlavným dodávateľom Správy. Vypracovanie Zadania projektu pre SRA.

07.05.2003 – Oficiálny začiatok realizácie projektu – podpísanie zmluvy medzi PAS a SRA ohľadom vypracovania Správy o stave podnikateľského prostredia v SR – 2003.

14.05.2003 – Prvé zasadnutie Riadiaceho výboru projektu Správa o stave podnikateľského prostredia v SR – 2003 (RVP). Členovia RVP boli detailne informovaní o zámeroch projektu, jeho plánovanej štruktúre a súvisiacich aktivitách. Členovia RVP schválili spoločnosť Amrop Jenewein Group za partnera SRA pri vypracovaní Správy.

25.06.2003 – Druhé zasadnutie Riadiaceho výboru projektu Správa o stave podnikateľského prostredia v SR – 2003 (RVP). Členovia RVP boli informovaní o priebehu prác na projekte. Práce na zostavovaní správy prebiehajú podľa časového harmonogramu a termíny nie sú ohrozené. Pripravuje sa realizácia dotazníkového prieskumu, ktorý bude kľúčovým podkladom kapitoly Trhové prostredie. Dotazník je skonštruovaný na báze minuloročného dotazníka a je rozšírený o ďalšie tematické okruhy.

27.08.2003 – Tretie zasadnutie Riadiaceho výboru projektu Správa o stave podnikateľského prostredia v SR – 2003 (RVP). Členovia RVP boli informovaní o priebehu prác na projekte. Bola predstavená prvá verzia Správy. V prvej časti sú popísané výsledky dotazníkového prieskumu realizovaného v súvislosti so Správou. Návrh konečnej verzie dostanú členovia RVP na pripomienkovanie v prvom októbrovom týždni.

15.10.2003 – Štvrté zasadnutie riadiaceho výboru projektu (RVP). Členovia RVP prerokovali pripomienky k obsahu Správy. Boli dohodnuté zmeny formátu tlačenej správy a jej obalu. Upresnil sa časový harmonogram prác, aby bolo možné prezentovať Správu 20. novembra 2003 – v deň výročného zasadnutia PAS.

25.10.2003 – Projekt dodatočne finančne podporili ďalší účastníci PAS

20.11.2003 – Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike 2003 v slovenskom jazyku bola prezentovaná novinárom na tlačovej besede o 11:00 v hoteli Devín v Bratislave. Následne bola predstavené účastníkom PAS po výročnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo v ten istý deň.

12.12.2003 – Slovenská verzia Správy bola zaslaná všetkým poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, všetkým členom vlády a štátnym tajomníkom jednotlivých ministerstiev.