jún 122007
 
 12. júna 2007

PAS chce v rámci svojich pravidelných aktivít sledovať a vyhodnocovať reformný proces na Slovensku za účelom informovania verejnosti o ekonomických prínosoch vyplývajúcich z realizovania reforiem v podnikateľskom prostredí. V časovom intervale od 1. júla 2007 do 30. júna 2017 bude každý štvrťrok zverejňovať informáciu o reformách v podnikateľskom prostredí a o výške finančných prostriedkov, ktoré dané reformy vygenerujú pre obyvateľov a štát. V prípade nerealizovania reforiem bude naopak informovať o finančných stratách pre spoločnosť. Projekt začína PAS realizovať s ročným odstupom od zostavenia vlády premiéra Róbert Fica. Vláda tak mala k dispozícii ročné obdobie na prípravu stratégie skvalitňovania podnikateľského prostredia, ak nerátame 6 rokov, ktoré mala na prípravu takejto stratégie strana Smer (6-8 rokov koaličné strany) v opozícii.

Doteraz realizované reformy sa významnou mierou podpísali na zlepšovaní podnikateľského prostredia, čo sa prejavilo aj rastom pozícií SR v rebríčkoch renomovaných medzinárodných inštitúcií hodnotiacich kvalitu podnikateľského prostredia. Ani zďaleka to však neznamená, že na Slovensku niet čo zlepšovať. Podľa Svetovej banky a jej rebríčka Doing Business1 je vo svete 35 krajín, v ktorých sa podniká jednoduchšie ako na Slovensku.

Reformy môžu zrýchliť hospodársky rast o 1,19 % ročne
Pomocou metodiky Svetovej banky PAS vypočítala, že pokiaľ by Slovenská republika zreformovala 10 kľúčových oblastí podnikateľského prostredia takým spôsobom, že by v hodnotení Doing Business predstihla krajiny na vrchole rebríčka, t.j. stala sa krajinou s najlepším podnikateľským prostredím na svete, mohli by tieto reformy v každom nasledujúcom roku vygenerovať dodatočný rast HDP až na úrovni 1,19 %. V praxi by to znamenalo, že napr. v desiatom roku po zavedení reforiem by mohol mať každý občan Slovenska k dispozícii o 21 tis. Sk viac na vlastnú spotrebu a príjmy verejných financií by sa zároveň zvýšili o dodatočných 37,5 mld. Sk.

HDP v roku 2006 a potenciálne prírastky HDP generované reformami

ROK 2006 HDP 2006 Konečná spotreba domácností 2006 Konečná spotreba domácností na 1 obyvateľa SR Konečná spotreba verejnej správy 2006
v mil. Sk v mil. Sk v Sk (!!!) v mil. Sk
1 636 263 927 159 168 574 297 442
Prírastky HDP po implementácii reforiem
prírastok v 1. roku 19 514 11 057 2 010 3 547
prírastok v 2. roku 39 261 22 246 4 045 7 137
prírastok v 3. roku 59 243 33 569 6 103 10 769
prírastok v 4. roku 79 463 45 026 8 187 14 445
prírastok v 5. roku 99 925 56 621 10 295 18 164
prírastok v 6. roku 120 631 68 353 12 428 21 928
prírastok v 7. roku 141 583 80 226 14 586 25 737
prírastok v 8. roku 162 786 92 240 16 771 29 591
prírastok v 9. roku 184 241 104 397 18 981 33 492
prírastok v 10. roku 205 952 116 699 21 218 37 438
Suma prírastkov za 10 rokov 1 112 598 630 434 114 624 202 249

pozn.: Prepočty PAS podľa metodiky Svetovej banky

Metodológia
Autori štúdie Doing Business tvrdia, že „ekonomiky s lepšou reguláciou rastú rýchlejšie. Zlepšenie regulácie a posun krajiny zo štvrtého kvartilu do prvého kvartilu krajín (v rebríčku Doing Business) zvýši hospodársky rast krajiny o 2,3 %“2 . Ak by sa zo SR vďaka reformám stala krajina s najlepším podnikateľským prostredím, čomu zodpovedá posun o 35 miest, mohli by tieto reformy vygenerovať dodatočný hospodársky rast vo výške až 1,19 % ročne.

Miera návratnosti
Pokiaľ by vláda uvolnila na realizáciu reforiem 100 mil. Sk, hneď ďalší rok po implementácii reforiem by získala do rozpočtov verejných financií o 3,55 miliardy Sk viac. Návratnosť takejto investície je 3550 %. Za desaťročné obdobie by reformy vygenerovali vláde, resp. rozpočtom verejných financií dodatočných 202 mld. Sk, čo predstavuje približne 2/3 súčasných spotrebných výdavkov verejnej správy.

Čo treba reformovať?
PAS bude sledovať vývoj v 10 kľúčových oblastiach podnikateľského prostredia definovaných Svetovou bankou, ktorými sú: zakladanie podniku, vybavovanie povolení, zamestnávanie pracovníkov, registrácia nehnuteľností, zamestnávanie pracovníkov, ochrana investorov, platenie daní a odvodov, zahraničný obchod, vymáhateľnosť práva a výstup z podnikania. V týchto oblastiach PAS formulovala 26 cieľov, naplnením ktorých by sa v SR vytvorilo najlepšie podnikateľské prostredie na svete. Zoznam problémov a cieľov reforiem daných oblastí podnikateľského prostredia je prílohe. Oblasť s najväčším potenciálom prispieť k zrýchleniu hospodárskeho rastu je ochrana investorov. Reformy by mali byť zamerané na predchádzanie konfliktu záujmov, zvýšenie zodpovednosti manažmentu, zjednodušenie získavania vnútrofiremných dokumentov v prípade súdnych sporov a zvýšenie kontrolných právomocí minoritných akcionárov. Nasleduje oblasť platenia daní a odvodov, kde treba znížiť ročnú frekvenciu platieb, zjednodušiť výkazníctvo a znížiť daňovo-odvodové zaťaženie. Treťou oblasťou v poradí podľa dôležitosti je zahraničný obchod, kde treba znížiť počet dokumentov, skrátiť trvanie importno-exportných procedúr a znížiť poplatkové zaťaženie.

Kľúčové oblasti podnikateľského prostredia zoradené podľa dôležitosti

Dôležitosť reformy v %

Postup v rebríčku Doing Business

Ochrana investorov

25,6

+9 miest

Platenie daní a odvodov

16,1

+6

Zahraničný obchod

13,7

+5

Zamestnávanie pracovníkov

12,9

+5

Založenie podniku

8,3

+3

Vybavovanie povolení

7,8

+3

Vymáhateľnosť práva

7,7

+3

Výstup z podnikania

5,4

+2

Registrácia nehnuteľností

0,9

0

Prístup k finančným prostriedkom

1,4

0


Kľúčové oblasti podnikateľského prostredia a ciele reforiem
(vo formáte .pdf)

___________________________

1) www.doingbusiness.org
2) http://www.doingbusiness.org/documents/growthpaper_03_17.pdf