okt 192007
 
 19. októbra 2007

1. januára 2009 si podľa všetkých predpokladov bude môcť SR zapísať ďalší významný úspech v rámci európskej integrácie – prijatie používania spoločnej európskej meny. S cieľom zmonitorovať aktuálnu pripravenosť podnikateľských a iných subjektov na zvedenie eura zrealizovala Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci virtuálnym mesačníkom EUobserver, ktorý vychádza v spolupráci s poradenskou skupinou AJG – Amrop Jenewein Group, v júli a auguste 2007 prieskum medzi členmi PAS a spolupracujúcimi inštitúciami. Prieskum pripravenosti subjektov v SR na zavedenie eura bol spracovaný na vzorke 204 respondentov, z ktorých štvrtina patrí k členom PAS. Celkový podiel podnikateľských subjektov na prieskume tvoril 77 %. Samosprávne orgány predstavovali 23 % všetkých respondentov.

Pri otázke uvedomovania nevyhnutnosti príprav až 90 % subjektov participujúcich na prieskume jasne deklarovalo, že si sú vedomí dôležitosti včasných príprav. Podniky po formálnej stránke vnímajú nevyhnutnosť komplexných príprav na zavedenie eura.

Z prieskumu vyplýva, že 52 % zo všetkých subjektov už začalo s prípravami na zavedenie eura. Iba 6 % subjektov predpokladá, že sa nebude musieť pripraviť vôbec. Ostatných 42 % respondentov predpokladá začatie prípravy v budúcom roku.

Z respondentov, ktorí začali s prípravami na zavedenie eura, 33 % sa nachádza len v úvodnej fáze, keďže zatiaľ spravili len rozhodnutie o začatí príprav. 20 % respondentov má určené zodpovedné osoby a zároveň sa nachádza vo fáze plánovania príprav. 17 % subjektov zrealizovalo audit činností, ktoré prijatie eura ovplyvní (tzv. euroaudit), a 15 % už realizuje monitoring legislatívy v tejto oblasti. 13 % subjektov má spracovaný akčný program prechodu na euro v súlade s legislatívou a 2 % subjektov má spracovanú i marketingovú stratégiu pre túto oblasť. Tieto zistenia indikujú, že subjekty si po formálnej stránke jasne uvedomujú potrebu začatia príprav, avšak na druhej strane sa po hlbšej analýze ukazuje, že subjekty s prípravami ešte nezačali, resp. že jej dosiaľ nevenovali dostatok pozornosti.

Z pohľadu nákladov súvisiacich so zavedením eura až 69 % predpokladá, že ich náklady na procesy súvisiace s prechodom na euro nepresiahnu 500 000 Sk. Takmer 15 % subjektov predpokladá, že ich tieto procesy nebudú stáť viac ako 1 000 000 Sk. Len 16 % respondentov si myslí, že náklady presiahnu milión korún. Ak tieto údaje porovnáme s údajmi o veľkosti subjektov, kde 39 % subjektov zúčastnených na prieskume má od 50 do 250 zamestnancov a 35 % subjektov má nad 250 zamestnancov, možno konštatovať, že jednotlivé subjekty nemajú realistickú predstavu o všetkých oblastiach, do ktorých bude prechod na euro zasahovať, a nákladoch spojených s prechodom na novú menu.

Jednotlivé subjekty sa vyjadrovali aj k efektívnosti komunikácie potrebných informácií zo strany kompetentných štátnych inštitúcií, kde až 45 % dosiaľ nezaregistrovalo relevantnú informačnú kampaň zameranú na právnické osoby. Viac ako 30 % subjektov vníma kroky štátu v tejto oblasti negatívne. Pozitívny postoj zaujalo len takmer 25 % opýtaných.

Subjekty zúčastnené na prieskume stavu príprav na zavedenie eura sa vyjadrovali aj k otázke záujmu o poskytovanie asistencie zo strany PAS pri prípravách na zavedenie eura. Viac ako 30 % subjektov vidí hlavnú úlohu PAS vo zvyšovaní informovanosti podnikateľskej obce, 25 % subjektov má záujem o monitorovanie stavu legislatívy. O poskytovanie vzdelávania a pripomienkovanie legislatívy prostredníctvom PAS by privítalo 13 % opýtaných. Iba 8 % subjektov nevyjadruje nijaký záujem o asistenciu v oblasti zavádzania eura zo strany PAS.

Podrobné výsledky prieskumu a grafy (v .pdf)