Prezident PAS

 

Prezident je najvyšším predstaviteľom PAS. Jeho hlavnou povinnosťou je zastupovať PAS navonok. Koordinuje činnosť Programovej rady PAS, úzko spolupracuje so Strategickou radou PAS. Prezident je volený na obdobie jedného roka.

Prezident PAS – Ing. Ondrej Smolár

O. Smolár absolvoval štúdium odboru robotika na Slovenskej vysokej škole technickej (dnes Slovenská technická univerzita) v roku 1986. Do roku 1990 pracoval vo výpočtovom stredisku Hydrostavu. V roku 1991 sa podieľal na založení spoločnosti Tronet a neskôr aj jej nástupcu Soitron, kde mal na starosti vybudovanie technického úseku. V súčasnosti je predsedom predstavenstva a od roku 2007 výkonným riaditeľom spoločnosti.