jan 012002
 
 1. januára 2002

Prvým veľkým projektom Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) sa stala novelizácia Zákonníka práce (ZP). Tento projekt sa spustil v rámci nepravidelnej aktivity PAS pomenovanej Vypracovanie vlastných návrhov legislatívnych predpisov a návrh zmien inštitucionálneho zabezpečenia.

PAS si vybrala tento projekt na základe požiadavky vlastných účastníkov. Od 1. apríla 2002 mal na Slovensku začať platiť nový ZP schválený už v roku 2001. Podniky združené v PAS označili tento predpis ako najväčšie aktuálne nebezpečenstvo ohrozujúce kvalitu podnikateľského prostredia.

Cieľom projektu bolo úspešne ovplyvniť presadenie zmien vedúcich k prijatiu takého ZP, ktorý by prispel ku kvalitnejšiemu podnikateľskému prostrediu na Slovensku. PAS si dala za úlohu presadzovať také zmeny, ktoré by viedli odloženiu účinnosti nového ZP na čas potrebný buď na jeho komplexné prepracovanie alebo na odstránenie najzávažnejších nedostatkov a následné úplné prepracovanie pracovného kódexu.

Aktivita sa začala realizovať 1. januára 2002 a jej skončenie je plánované na 30. apríla 2002. Už dnes možno konštatovať, že cieľ sa podarilo naplniť, lebo PAS úspešne ovplyvnila proces, ktorý viedol k zmenám. Najviditeľnejším výsledkom, o ktorý sa okrem PAS pričinili aj iné inštitúcie, bola novelizácia ZP v polovici marca, ktorá priniesla odstránenie niektorých najzávažnejších nedostatkov. Druhým dôležitým výsledkom bolo rozprúdenie širokej diskusie o pracovnom kódexe, ktoré vyústilo do všeobecne uznávaného záveru, že ZP nie je dobrý predpis. ZP sa bude musieť napriek niektorým úpravám opäť novelizovať, pričom je veľká šanca, že bude široko prepracovaný. PAS bude mať možnosť ovplyvniť tento proces, lebo schopnosť ovplyvňovať tento proces si overila už pri čiastkovej novele ZP, ktorú schválila Národná rada SR v marci 2002.

Názov projektu

Novelizácia ZP v sekcii PAS Vypracovanie vlastných návrhov legislatívnych predpisov a návrhov zmien inštitucionálneho zabezpečenia.

Cieľ projektu

Úspešne ovplyvniť presadenie zmien vedúcich k prijatiu takého ZP, ktorý prispeje ku kvalitnejšiemu podnikateľskému prostrediu na Slovensku.

Trvanie projektu

1. január 2002 až 30. apríl 2002.

Aktivity projektu

 • definovanie problému a potreby jeho riešenia
 • identifikovanie hlavných nedostatkov nového ZP
 • vypracovanie prvej verzie vlastného návrhu na zmenu ZP
 • vydanie zásadného stanoviska PAS
 • vypracovanie definitívnej verzie vlastného návrhu na zmenu ZP
 • rokovania o zmene ZP
 • účasť v pracovnej skupine podpredsedu vlády SR za zmenu ZP
 • vypracovanie medzinárodného porovnania
 • analýza dopadu účinnosti nového ZP na podnikateľské subjekty
 • prezentovanie čiastkových výstupov cez vlastnú internetovú stránku
 • mediálne pokrytie projektu.

Výstupy projektu

 • výsledky dotazníkového prieskumu o hlavných problémoch medzi účastníkmi PAS
 • analýza nedostatkov nového ZP
 • návrhy na zmenu ZP
 • stanoviská k ZP
 • analýza medzinárodných skúseností s riešením problematických ustanovení pracovnoprávnych vzťahov
 • analýza dopadov ZP na domáce podniky
 • spoločný návrh pracovnej skupiny podpredsedu vlády SR za zmenu ZP
 • vystúpenia realizátora a účastníkov PAS v médiách
 • tlačová konferencia.

Najdôležitejšie udalosti v projekte

1. január – PAS spustila projekt, rokovania s účastníkmi PAS, s vládou SR a ďalšími dôležitými inštitúciami.

17. január – PAS vstúpila do pracovnej komisie podpredsedu vlády SR Ivana Mikloša, ktorá sa začala zaoberať novelizáciou ZP. Na nasledujúcich zasadaniach komisie predkladala vlastné návrhy.

24. január – PAS spustila práce vedúce k definovaniu najzávažnejších nedostatkov nového ZP, ktorý mal začať platiť od 1. apríla 2002, a práce vedúce k príprave vlastného návrhu na úpravu ZP.

1. február – Na základe dotazníka zaslaného účastníkom PAS identifikovala PAS hlavné nedostatky nového ZP …viac

8. február – Na základe prvých podkladov od účastníkov a spolupracovníkov PAS, vrátane právnych expertov vydala PAS prvú (pracovnú) verziu vlastného návrhu na novelizáciu ZP.

12. február – PAS vydala zásadné stanovisko, ktoré zaslala predstaviteľom vlády SR, Národnej rady SR, Konfederácie odborových zväzov SR a ďalších inštitúcií. Vzhľadom na nutnosť komplexného prehodnotenia PAS navrhla odloženie účinnosti nového ZP a dôslednú prípravu novely …viac

21. február – Na základe komplexne spracovaných podkladov od účastníkov a spolupracovníkov PAS, vrátane právnych expertov vydala PAS druhú (definitívnu) verziu vlastného návrhu na novelizáciu ZP. PAS oznámila, že bude túto verziu presadzovať v prípade, že sa nepodarí odložiť účinnosť nového ZP od 1. apríla 2002.

8. marec – PAS informovala 40 poslancov Národnej rady SR o nutnosti odložiť účinnosť nového ZP, v prípade nedosiahnutia tohto cieľa im predložila vlastný návrh na odstránenie najzávažnejších nedostatkov. V oboch prípadoch upozorňovala na nutnosť dlhodobej komplexnej novelizácie ZP.

14. marec – PAS vyhodnotila výsledky dotazníkového prieskumu medzi slovenskými podnikateľskými subjektmi. Dospela k záveru, že v oslovených podnikoch hrozí po uplatnení nového ZP zvýšenie ročných nákladov v priemere o 1 % a zníženie zamestnanosti o 3 %. PAS vyhodnotila výsledky medzinárodného prieskumu. Jeho výsledkom bolo zistenie, že slovenský ZP je strnulejší ako pracovnoprávne predpisy vyspelých krajín OECD.

14. marec – O výsledkoch oboch prieskumov informovali verejnosť predstavitelia PAS na tlačovej konferencii v Bratislave, pričom navrhovali odloženie účinnosti nového ZP, prípadne odstránenie najzávažnejších nedostatkov. V oboch prípadoch upozorňovali na nutnosť dlhodobej komplexnej novelizácie ZP …viac

15. marec – PAS písomne informovala o záveroch oboch prieskumov predstaviteľov vlády SR, Národnej rady SR, Konfederácie odborových zväzov SR a ďalších významných slovenských inštitúcií. Napriek odmietavému postoju politikov opäť žiadala odloženie účinnosti nového ZP alebo aspoň odstránenie najzávažnejších nedostatkov.

20. marec – Národná rada SR schválila čiastkovú novelizáciu ZP. V šiestich bodoch čiastočne alebo úplne rešpektovala návrhy PAS na odstránenie najzávažnejších nedostatkov. Hlavným prínosom je zachovanie v platnosti dohôd o pracovnej činnosti, možnosti zamestnávateľa počas troch mesiacov opäť utvoriť zrušené pracovné miesto a možnosti zamestnanca pracovať v týždni až 58 hodín …viac

22. marec – PAS vydala stanovisko, podľa ktorého považuje novelizáciu ZP za nedostatočnú. Hoci sa odstránilo niekoľko závažných nedostatkov, v úprave ZP bude treba pokračovať …viac

1. apríl – nový Zákonník práce v zmysle novely z 20. marca nadobudol účinnosť

2. apríl – PAS informovala členov vlády SR, poslancov Národnej rady SR, predstaviteľov odborov, podnikateľských združení a ďalších dôležitých inštitúcií o nepriaznivých dopadoch nového ZP, ktorý začal platiť 1. apríla 2002, na podnikateľské prostredie na Slovensku. Aj po čiastočnej marcovej novelizácii, ktorá odstraňuje niektoré závažné nedostatky, je podľa PAS nutná komplexná novelizácia ZP.

30. apríl – PAS skončila a vyhodnotila projekt.