aug 302007
 
 30. augusta 2007

(stanovisko PAS)

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je znepokojená tým, že vláda pristupuje k riešeniu celospoločenských problémov s výrazným vplyvom na podnikateľské prostredie nesystémovo, preferujúc dosahovanie krátkodobých výsledkov pred dlhodobou stabilitou. Navrhované opatrenia týkajúce sa dôchodkového zabezpečenia, zdravotníctva a zrýchlenia výstavby diaľnic ohrozujú dlhodobú udržateľnosť systémov, povedú k nadmernému finančnému zaťažovaniu budúcich generácií a v konečnom dôsledku zhoršujú súčasný i budúci stav podnikateľského prostredia.

Vládou schválená novela zákona o sociálnom poistení zvýši odvodové zaťaženie tých príjmových skupín, ktoré už dnes platia najvyššie odvody. PAS upozorňuje na skutočnosť, že v minulosti dochádzalo k najväčším únikom z daňovo-odvodového systému práve v čase vysokých sadzieb. Zavedenie ďalšej hranice horného vymeriavacieho základu, ako aj časté zmeny v tejto oblasti vnímajú podnikatelia ako vážnu prekážku podnikania. Preto PAS naďalej požaduje zjednodušenie administratívy odvodovej agendy, zjednotenie vymeriavacích základov na platenie odvodov a obmedzenie výnimiek, prostredníctvom ktorých si môžu platitelia odvodovú povinnosť legálne znížiť alebo sa plateniu odvodov úplne vyhnúť. Prehľadnosť a rozšírenie okruhu platiteľov odvodov zabezpečí zvýšenie výberu poistného a zároveň vytvorí priestor na potenciálne zníženie sadzieb. Riešenie napätia v rozpočte Sociálnej poisťovne okliešťovaním druhého piliera považuje PAS za krátkozraké, lebo ide proti pôvodnému zámeru reformy systémovo upraviť dôchodkový systém tak, aby bol udržateľný a nevytváral nové deficity.

Nedostatok peňazí v zdravotníctve chce vláda riešiť reštrikciami voči subjektom, ktoré dokážu v zdravotníckom reťazci vyvinúť najväčší tlak na zvyšovanie efektívnosti a kvality poskytovaných služieb. Zákaz zisku a zníženie správneho fondu oslabí motiváciu zdravotných poisťovní šetriť a obmedzí konkurenciu medzi zdravotnými poisťovňami so všetkými jej pozitívnymi efektmi. Riešenie PAS vidí v rozdelení diagnóz do kategórií plne hradených štátom, čiastočne hradených štátom a priamo hradených občanom so zohľadnením veku pacientov. Stanovenie rozsahu základnej zdravotnej starostlivosti a vyčlenenie častí sektora, ktoré môžu byť založené na spolupráci súkromných ziskových subjektov financovaných zásluhovo je najlepšia cesta na zlepšenie súčasného stavu.

V súvislosti s výstavbou diaľnic PAS nesúhlasí s návrhmi zákonov, ktoré majú zásadným spôsobom zmeniť proces vyvlastňovania. Podľa ústavy SR je vyvlastňovanie prípustné „len v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme“. Pokiaľ súd v prípade sporu definitívne nepotvrdí platnosť oboch podmienok, štát nemá mandát na vyvlastnenie majetku a nakladanie s ním. Predložené opatrenie sa zameriava na riešenie následkov a nie príčiny, ktorou je pomalé súdnictvo. Rýchla a efektívna práca súdov by sa prejavila nielen v podobe rýchlejšej výstavby infraštruktúry ale v celkovom zlepšení vymáhateľnosti práva pre všetkých.

PAS vyzýva poslancov NR SR aby nepodporili návrhy zákonov, ktoré prinesú krátkodobé efekty v uvedených oblastiach a aby vyvíjali tlak na predloženie komplexných návrhov, ktoré zabezpečia udržateľný rozvoj ekonomiky, podnikateľského prostredia a životnej úrovne obyvateľov SR.