sep 112006
 
 11. septembra 2006

Po zverejnení programového vyhlásenia vlády SR vydala Podnikateľská aliancia Slovenska stanovisko, v ktorom upozornila na skutočnosť, že vláda vo svojom programe neidentifikuje potrebu znižovania odvodového zaťaženia. V prieskume, ktorý bol realizovaný v súvislosti s Auditom prekážok podnikania na Slovensku, podnikatelia identifikovali súčasné odvodové zaťaženie ako tretiu najväčšiu prekážku pre fungovanie a rast podnikania. Vysoké nominálne odvodové zaťaženie bráni rýchlejšiemu rastu zamestnanosti a pokiaľ nedôjde k reforme systému sociálneho a zdravotného zabezpečenia, hrozí, že v horizonte nasledujúcich dekád bude potrebné daňovo-odvodové zaťaženie zvyšovať. PAS preto znova upozorňuje na potrebu riešenia tohto problému a ponúka verejnosti vlastnú analýzu možností znižovania daňovo-odvodového zaťaženia na Slovensku.

Z analýzy vyplýva, že podnikateľom prekáža nielen výška odvodových sadzieb, ktorých plošné zníženie by väčšina podporila aj za cenu rozšírenia odvodovej základne, ale tiež byrokracia. Časté zmeny, ktoré treba sledovať, duplicitné nahlasovanie informácií či riziko sankcií za nesplnenie povinností z nevedomosti považujú dokonca za väčšie negatíva ako samotnú výšku sadzieb. Tieto skutočnosti spôsobujú, že nemálo daňovníkov sa odvodom vyhýba. Čoraz častejšie sa v odborných diskusiách skloňujú riziká pre verejné financie vyplývajúce zo starnutia populácie, ktoré v nasledujúcich desaťročiach začne tlačiť na rast verejných výdavkov. A to sa týka nielen dôchodkového systému ale aj zdravotníctva.

Preto treba hľadať takú odvodovú schému, ktorá bude nielen čo najjednoduchšia, bude sa s ňou spájať čo najmenej administratívy, bude stimulovať k plateniu a odrádzať od unikania daniam, ale ktorá bude dlhodobo vytvárať na súkromný sektor čo najmenší reálny tlak. Stabilné zníženie odvodov si však napokon vyžiada redukciu miery štátneho prerozdeľovania. Čím skôr sa k tomu politici odvážia, tým to bude menej bolestnejšie.

PAS vo svojej analýze navrhuje dve skupiny odporúčaní, realizácia ktorých môže prispieť k zlepšeniu súčasného stavu. V prvej skupine sú opatrenia zjednodušujúce a sprehľadňujúcu daňovo-odvodovú agendu. Podnikatelia by v prvom rade privítali výrazné zníženie počtu zásahov do daňovo-odvodovej legislatívy a zväčšenie časového odstupu medzi vydaním nových noriem a ich účinnosťou. V konečnom dôsledku by malo toto opatrenie viesť k zavedeniu moratória na zásahy do legislatívy upravujúcej odvodové povinnosti s výnimkou zmien znižujúcich administratívne zaťaženie. Stabilizácii legislatívy by pomohlo dôsledné vyhodnocovanie počtu dotknutých subjektov a povinná kalkulácia vplyvu na finančné a administratívne zaťaženie týchto subjektov. Prínosom by bolo zverejňovanie informácií o praktických dôsledkoch zmien predpisov v oblasti odvodového zaťaženia na internete spolu s relevantným, nerozporným a včasným právnym výkladom.

Z hľadiska technického zjednodušenia výberu odvodov PAS odporúča stotožniť hrubú mzdu zamestnanca so mzdovými nákladmi zamestnávateľa a zlúčiť súčasné odvodové sadzby daňového charakteru do jedného redistribučného odvodu, ktorý by platil zamestnanec, ale štátu odvádzal zamestnávateľ jednou platbou na jeden účet. Úsporu verejných výdavkov i podnikateľskej administratívy môže priniesť zjednotenie výberu daní a odvodov a príslušné výkazníctvo a hlásenia na daňových či finančných úradoch. Tento krok by zároveň umožnil zaviesť jedno daňovo-odvodové priznanie fyzických osôb, ktorého primárnou vlastnosťou by mala byť jednoduchosť. Navrhované zjednotenie výberu daní cez individuálne účty, cez ktoré by sa vyplácali aj dávky, by zlepšilo sledovanie tokov medzi verejným sektorom a domácnosťami. To by pomohlo jednoduchšie a účinnejšie koncipovať aj dávkovú schému.

Ďalšie zníženie administratívnych povinností podnikateľov sa dá docieliť zabezpečením výmeny informácií medzi daňovými úradmi, zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou, obchodným registrom, živnostenskými úradmi a Štatistickým úradom. To vytvorí priestor na zrevidovanie počtu a rozsahu výkazov a hlásení. Súčasne sa odstráni duplicitné nahlasovanie rovnakých údajov viacerým inštitúciám. K zjednodušeniu systému by prispelo aj to, ak by sa kľúčové parametre daňovo-odvodového systému, ako sadzby a limity vymeriavacieho základu, menili len raz ročne a v rovnakom termíne.

Na Slovensku transferujú sociálne platby paralelne Sociálna poisťovňa a špecializovaná štátna správa. Mohla by to pritom zabezpečovať jedna inštitúcia, ktorá by mala v kompetencii nielen financovanie dávok, ale aj sociálnych služieb. Taký integrovaný systém by bol odolnejší proti zneužívaniu, hlavne keby bol zoznam beneficientov sociálnych dávok dostupný na internete, aby bolo zneužívanie solidarity verejne kontrolovateľné, a teda aj riskantnejšie.

Vyššie uvedené odporúčania zjednodušia a sprehľadnia daňovo-odvodový systém a sú teda v záujme ďalšieho hospodárskeho rastu krajiny. Je však nutné poznamenať, že tieto opatrenia nevytvoria dostatočne veľký priestor na výraznejšie zníženie odvodových sadzieb. Tento priestor môže vzniknúť až po celospoločenskej diskusii o znížení miery štátom zabezpečovaného prerozdeľovania. PAS preto odporúča začať verejnú diskusiu o postupnej redukcii plnení a zásluhovosti v starobnom dôchodkovom poistení a zároveň o obmedzení zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného rozpočtu tak, aby boli solidárne systémy udržateľné aj v nasledujúcich desaťročiach. V oblasti dôchodkového poistenia je potrebné presadiť plán postupného zúženia prvého piliera dôchodkového poistenia do systému, ktorý zabezpečuje dôchodcom elementárnu solidárnu dávku.

Pre zníženie odvodov do systému zdravotného poistenia je potrebné povedať, kto bude mať nárok na aký verejný servis a kto bude tento servis zabezpečovať s jednoznačným cieľom významne znížiť prostriedky, ktoré zadefinovaný rozsah bude ročne daňovníkov stáť. Cieľom by malo byť zúženie zdravotného plnenia z verejného odvodového systému na ekonomicky závislú populáciu alebo razantnejšie rozšírenie množiny diagnóz, ktoré by z vlastných zdrojov hradili aspoň ekonomicky aktívni občania z úspor alebo dobrovoľného poistenia. Zároveň by malo dôjsť k zúženiu minimálnej verejnej zdravotníckej siete, ktorej povinnosťou je poskytovanie solidárneho rozsahu starostlivosti. Ostatné zariadenia by sa mali privatizovať tak, aby súťažili na súkromnom ihrisku, teda trhu.

Na príjmovej strane verejného rozpočtu možno nižšie sadzby odvodov dosihnuť vyrovnaním odvodového zaťaženia všetkých typov príjmov fyzických osôb, čiže rozšírením platenia odvodov podľa jednotného režimu na všetky príjmy fyzických osôb vrátane príjmov živnostníkov a výnosov z investovaného kapitálu tak, aby nestúplo celkové daňovo-odvodové zaťaženie ekonomiky a vznikol priestor na zníženie odvodovej sadzby.

PAS je presvedčená, realizácia navrhovaných zmien v systémoch sociálneho a zdravotného poistenia zabezpečí stabilitu a rovnovážnu bilanciu verejných financií v nasledujúcich desaťročiach. Zjednodušenie a zníženie odvodového zaťaženia zároveň vytvorí priaznivé podmienky pre rozvoj podnikania, rast zamestnanosti a zvyšovanie životnej úrovne obyvateľom SR.

Tlačová správa

Plné znenie publikácie