okt 242004
 
 24. októbra 2004

Podnikateľská aliancia Slovenska vníma súčasnú výšku odvodového zaťaženia ako jednu z prekážok v raste konkurencieschopnosti ekonomiky SR. Z tohto dôvodu realizovala v septembri a októbri 2004 projekt, ktorého hlavný cieľ spočíval v zmapovaní súčasnej štruktúry a výšky povinných odvodov, v pomenovaní dôsledkov súčasnej štruktúry a výšky odvodov na podnikateľské prostredie a v načrtnutí možných stratégií znižovania odvodov v budúcnosti.

Výsledkom nemala byť vyčerpávajúca analýza, ale sústredenie názorov relevantných odborníkov zo SR na problematiku odvodového zaťaženia a identifikácia možných riešení, ktorý typ odvodov je na znižovanie najvhodnejší z pohľadu citeľného zlepšovania podnikateľského a celkového ekonomického prostredia a v prípade ktorého typu odvodov je jeho znižovanie najreálnejšie (najnižšia politická a ekonomická cena).

Zvláštne poďakovanie patrí spoločnostiam:

• Capital Partners Group, a.s. , Bratislava
• Ceram Čab, a.s., Nové Sady
• ECCO Slovakia, a.s., Martin
• Orange Slovensko, a.s., Bratislava
• UniBanka, a.s., Bratislava
• Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR

ktoré svojou priamou podporou umožnili vznik tejto publikácie.

Štúdia – Možnosti ďalšieho znižovania odvodového zaťaženia v SR (vo formáte .pdf)
Tlačová správa (vo formáte .pdf)