Monitorovanie legislatívneho procesu

 

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) chce svojim členom, ale aj sympatizantom, poskytnúť včasné a presné informácie o aktuálnom dianí v oblasti hospodárskej politiky vlády, ako aj pripravovaných legislatívnych normách a zmenách v inštitucionálnom zabezpečení. Touto formou chce prispieť k informovanosti podnikateľov a k ich aktívnemu zasahovaniu do procesu tvorby hospodárskej politiky vlády a legislatívy.

Táto stránka predstavuje službu pre podnikateľov, ktorá by im mala uľahčovať orientáciu v pripravovaných zmenách. Ak bude nejaké opatrenie vyhodnotené ako zaujímavé z hľadiska jeho dopadov na podnikateľské prostredie, zverejníme k nemu prehľadný komentár vrátane analýzy najzávažnejších zmien.

2016

9. septembra 2016

Slovensko s guľou na nohe? Ako mu pomôcť zbaviť sa zbytočnej príťaže?

10. júna 2016

Podnikatelia platia koncesionárske poplatky dvakrát, nahrádzajú tým ich neefektívny výber od domácností

19. apríla 2016

Program vlády Róberta Fica je všeobecný, prevažne nekonkrétny a málo ústretový voči podnikateľom

2015

29. septembra 2015

TASR: Nový zákon má zefektívniť a zrýchliť verejné obstarávania

24. septembra 2015

TASR: Namiesto nového stavebného zákona bude novela starého v skrátenom režime

23. septembra 2015

TASR: Minister dopravy stiahol z parlamentu stavebný zákon
TREND: Daňová novela podporila investorov i mnohodetných vodičov

13. augusta 2015

Návrh zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov

3. augusta 2015

Sociálna poisťovňa pošle nový výmer platieb sociálnych odvodov

2. júna 2015

Návrh novely zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií

29. mája 2015

Návrh zákona o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci
Návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania

28. mája 2015

Návrh zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

20. mája 2015

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
Novela zákona o dani z príjmov

30. apríla 2015

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2014

16. marca 2015

Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám

6. marca 2015

Novela zákona o verejnom obstarávaní

23. februára 2015

Návrh novely zákona o sociálnom poistení
Novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

22. januára 2015

Zákon o verejnom obstarávaní

7. januára 2015

Návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave

2014

11. decembra 2014

Návrh Národnej stratégie zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020

10. decembra 2014

Správny súdny poriadok

8. decembra 2014

Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie

31. októbra 2014

Strategický plán boja proti korupcii v SR

23. októbra 2014

Novela zákona o investičnej pomoci

23. septembra 2014

Návrh akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2014 – 2015

22. augusta 2014

Novela zákona o dani z motorových vozidiel

18. augusta 2014

Novela Zákonníka práce

14. augusta 2014

Novela zákona o službách zamestnanosti

12. augusta 2014

Novela zákona o dani z príjmov
Návrh zákona civilný sporový poriadok

7. augusta 2014

Vyhláška Ministerstva financií SR o splnení podmienky na zníženie sadzby osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií

6. augusta 2014

Opatrenie Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky

25. júna 2014

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov SR

19. júna 2014

Návrh zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb

18. júna 2014

Návrh zákona o územnom plánovaní a výstavbe (stavebný zákon)

10. apríla 2014

Návrh Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky – Slovensko 2020

9. apríla 2014

Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

8. apríla 2014

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

7. apríla 2014

Národný program reforiem SR 2014

2. apríla 2014

Návrh zákona o opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

17. marca 2014

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

14. marca 2014

Návrh zákona o katastri nehnuteľností

5. marca 2014

Správa o plnení úloh vyplývajúcich zo strategického plánu boja proti korupcii v Slovenskej republike

11. februára 2014

Informácia o plnení odporúčaní vyplývajúcich pre SR z Hodnotiacej správy z III. kola hodnotenia na Tému I „Trestnoprávna úprava“ a Tému II „Transparentnosť financovania politických strán“ vypracovanej Skupinou štátov proti korupcii (GRECO)

27. januára 2014

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na jeho zlepšovanie

24. januára 2014

Návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb

21. januára 2014

Novela zákona o rozhodcovskom konaní

17. januára 2014

Novela zákona o platobných službách

2013

15. novembra 2013

Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení

13. novembra 2013

Návrh Energetickej politiky Slovenskej republiky

16. septembra 2013

Analýza možnosti zavedenia inštitútu finančného vyšetrovania, ktoré by bol orgán činný v trestnom konaní povinný začať za presne vymedzených podmienok

29. júla 2013

Správa o plnení opatrení na zabezpečenie odporúčaní prijatých Pracovnou skupinou OECD pre úplatkárstvo v medzinárodných obchodných transakciách pre SR

22. júla 2013

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa menia podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond

21. júna 2013

Novela zákona o sociálnom poistení

1. júna 2013

Novela zákona o dani z príjmov

28. mája 2013

Zmeny v zákone o účtovníctve a daňových zákonoch

18. apríla 2013

Novela zákona o súdnych exekútoroch

15. apríla 2013

Program stability Slovenskej republiky na roky 2013 až 2016

21. marca 2013

Národný program reforiem 2013

13. februára 2013

Návrh zákona o odbytovom fonde

28. januára 2013

Novela zákona o Environmentálnom fonde

2012

20. decembra 2012

Návrh na zavedenie systému hodnotenia daňových subjektov (verejný rating)

19. decembra 2012

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na jeho zlepšovanie

16. novembra 2012

Novela zákona o investičnej pomoci

14. novembra 2012

Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní

13. októbra 2012

Novela zákona o službách zamestnanosti

10. októbra 2012

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013-2015

3. septembra 2012

Novela zákona o verejnom obstarávaní

17. augusta 2012

Návrh zákona o obmedzení platieb v hotovosti

13. júla 2012

Návrh zákona o odpadoch

9. júla 2012

Novela Zákonníka práce

29. júna 2012

Návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny

28. júna 2012

Návrh zákona o Európskom mechanizme pre stabilitu

19. júna 2012

Novela Obchodného zákonníka a zákona o regulácii v sieťových odvetviach

11. júna 2012

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

24. mája 2012

Novela zákona o sociálnom poistení

22. mája 2012

Aktualizácia Národného programu reforiem SR 2012

15. mája 2012

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky

2011

7. decembra 2011

Vláda SR: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky

2. novembra 2011

Vláda SR: Návrh na vytvorenie registra projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov

12. októbra 2011

Vláda SR: Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 – upravené nové znenie
Vláda SR: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2012

29. septembra 2011

Vláda SR: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych zárukách

21. septembra 2011

Vláda SR: Novela zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií

14. septembra 2011

Vláda SR: Informácia o Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vykonávaných opatreniach podporujúcich konkurencieschopnosť Slovenska

24. augusta 2011

Vláda SR: Správa o úverových možnostiach bankového sektora pre podnikateľský sektor

17. augusta 2011

Vláda SR: Analýza dlhodobej udržateľnosti a návrhy na zmenu dôchodkového systému Slovenskej republiky – nové znenie
Vláda SR: Minerva 2.0 – Slovensko do prvej ligy
Vláda SR: Novela zákona o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

10. augusta 2011

Vláda SR: Novela zákona o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov – nové znenie
Vláda SR: Návrh strategického plánu boja proti korupcii v Slovenskej republike – upravené znenie
Vláda SR: Návrh registra účtovných závierok
Vláda SR: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
Vláda SR: Novela zákona o sudcoch a prísediacich
Vláda SR: Novela zákona o Súdnej rade SR
Vláda SR: Novela zákona o inšpekcii práce, o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

6. júla 2011

Vláda SR: Správa o úverových možnostiach slovenského bankového sektora pre podnikateľský sektor
Vláda SR: Návrh politiky vlády SR na zlepšenie podnikateľského prostredia v SR (stratégia Singapur)
Vláda SR: Návrh opatrení na zvýšenie transparentnosti v súvislosti s nákupom a využívaním informačno-komunikačných technológií (IKT) vo verejnom sektore

29. júna 2011

Vláda SR: Analýza a návrh možnosti urýchlenia procesu registrácie majetku vykonanej na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 160 zo dňa 2. marca 2011 k správe o stave podnikateľského prostredia v SR

22. júna 2011

Návrh na uzavretie Zmluvy o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu

8. júna 2011

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii
Novela zákona o bankách

18. mája 2011

Koncepcia reformy daňovo-odvodového systému

11. mája 2011

Návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2012 – 2014

4. mája 2011

Návrh koncepcie boja proti daňovým podvodom na dani z pridanej hodnoty
Návrh koncepcie boja proti daňovým únikom v oblasti dane z práce

28. apríla 2011

Novela zákona o zdravotných poisťovniach
Novela Zákonníka práce

20. apríla 2011

Vláda SR: Novela zákona o investičnej pomoci
Vláda SR: Program stability Slovenskej republiky na roky 2011 až 2014
Vláda SR: Národný program reforiem Slovenskej republiky 2011 – 2014

30. marca 2011

Vláda SR: Novela zákona o elektronických komunikáciách
Vláda SR: Návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2011-2016

23. marca 2011

Vláda SR: Návrh rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro
Vláda SR: Novela zákona o elektronickom výbere mýta

2. marca 2011

Vláda SR: Správa o úverových možnostiach slovenského bankového sektora pre podnikateľský sektor
Vláda SR: Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na jeho zlepšovanie

16. februára 2011

Vláda SR: Novela zákona o zdravotných poisťovaniach

9. februára 2011

Vláda SR: Analýza ekonomickej výhodnosti držania akcií s cieľom príjmu z dividend alebo predaja akcií

2. februára 2011

Vláda SR: Revízia budovania eGovernmentu (strednodobý plán implementácie priorít)
Vláda SR: Návrh novely Obchodného zákonníka

26. januára 2011

Vláda SR: Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami

12. januára 2011

Vláda SR: Správa o čerpaní štátnej pomoci vo forme investičných stimulov a investičnej pomoci
Vláda SR: Návrh na zrušenie zákona o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností
Vláda SR: Návrh na zrušenie zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny

2010

8. septembra 2010

Vláda SR: Návrh zákona o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vláda SR: Návrh krátkodobých štrukturálnych opatrení vlády SR
Vláda SR: Správa o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií SR za prvý polrok 2010 a predikcia vývoja do konca roka

28. apríla 2010

Vláda SR: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 427/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá pre vozidlá do 3,5 t- nové znenie

7. apríla 2010

Vláda SR: Informácia o poskytovaní úverov bankovými inštitúciami SR – február 2010
Vláda SR: Informácia o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za II. polrok 2009

31. marca 2010

Vláda SR: Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie 1.7.2009 – 31.12.2009

10. marca 2010

Vláda SR: Správa o plnení opatrení vlády SR na prekonanie dopadov hospodárskej a finančnej krízy za rok 2009

4. marca 2010

NRSR: Návrh poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny
NRSR: Novela o dani z pridanej hodnoty

3. marca 2010

Vláda SR: Novela zákona o potravinách

25. februára 2010

Vláda SR: Návrh na použitie a nakladanie s revolvingovými prostriedkami a s tým spojené rozhodovacie a kontrolné procesy
Vláda SR: Správa o úverových možnostiach slovenského bankového sektora pre podnikateľský sektor

11. februára 2010

NRSR: Novela o službách zamestnanosti

3. februára 2010

NRSR: Novela zákona o podpore a pomoci poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
Vláda SR: Informácia o poskytovaní úverov bankovými inštitúciami SR – december 2009
Vláda SR: Správa o zavedení eura a jeho dopadoch na slovenskú spoločnosť k 31. 12. 2009

27. januára 2010

Vláda SR: Návrh Koncepcie životného minima
Vláda SR: Novela o konkurze a reštrukturalizácii

20. januára 2010

NR SR: Novela zákona o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
Vláda SR: Novela zákona o spotrebnej dani
NR SR: Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

19. januára 2010

Vláda SR: Informácia o poskytovaní úverov bankovými inštitúciami SR – november 2009
Vláda SR: Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie

13. januára 2010

Vláda SR: Návrh zákona o službách na vnútornom trhu – nové znenie
Vláda SR: Novela zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
Vláda SR: Návrh zákona o podpore cestovného ruchu
Vláda SR: Návrh zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov

2009

16. decembra 2009

Vláda SR: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 350/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií – nové znenie
Vláda SR: Novela zákona o tepelnej energií
Vláda SR: Novela zákona o sociálnych službách

9. decembra 2009

Vláda SR: Novela zákona o službách zamestnanosti
Vláda SR: Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. a vkladu časti podniku spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. ako nepeňažného vkladu do základného imania spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s
Vláda SR: Návrh zákona o obaloch – nové znenie
Vláda SR: Správa o makroekonomickom prostredí a vývoji verejných financií za tri štvrťroky 2009 a predikcia vývoja do konca roka

4. decembra 2009

Pripomienkové konanie: Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie

2. decembra 2009

Vláda SR: Správa o úverových možnostiach slovenského bankového sektora pre podnikateľský sektor
Vláda SR – Návrh na využitie finančných prostriedkov štátu na vytvorenie nových pracovných miest, resp. na zachovanie zamestnanosti
Vláda SR: Novela zákona o sociálnom poistení

12. novembra 2009

NR SR: Novela Zákonníka práce
Pripomienkové konanie: Novela zákona o službách zamestnanosti

4. novembra 2009

Vláda SR: Analýza súčasného stavu a vývoja zamestnanosti, riziká vývoja zamestnanosti v ďalšom období, východiská a návrh opatrení pre podporu rastu zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti
Vláda SR: Správa o zavedení eura a jeho dopadoch na slovenskú spoločnosť k 30.09.2009
Vláda SR: Komplexné vyhodnotenie účinnosti prijatých opatrení vlády SR pre riešenie dopadov globálnej hospodárskej a finančnej krízy v oblasti zamestnanosti Predkladateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
NR SR: Zákon o štátnom rozpočte na rok 2010

28. októbra 2009

NR SR: Novela zákona o službách zamestnanosti

22. októbra 2009

NR SR: Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
NR SR: Novela zákona o dani z príjmov

21. októbra 2009

Vláda SR: Stratégia informatizácie spoločnosti na roky 2009-2013

14. októbra 2009

Vláda SR: Informácia o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za I. polrok 2009
Vláda SR: Národný program reforiem SR na roky 2008-2010 – Implementačná správa 2009
Vláda SR: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy
Vláda SR: Novela zákona o službách zamestnanosti

7. októbra 2009

Vláda SR: Nový model financovania vedy a techniky v Slovenskej republike

30. septembra 2009

Vláda SR: Novela Zákonníka práce
Vláda SR: Novela zákona o dôchodkovom sporení
Vláda SR: Návrh zákona o správe daní – nové znenie
Vláda SR: Novela zákona č. 596/2008 o štátnom rozpočte na rok 2009

24. septembra 2009

NR SR: Poslanecký návrh novely zákona o sociálnom poistení

Monitorovanie legislatívneho procesu

 

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) chce svojim členom, ale aj sympatizantom, poskytnúť včasné a presné informácie o aktuálnom dianí v oblasti hospodárskej politiky vlády, ako aj pripravovaných legislatívnych normách a zmenách v inštitucionálnom zabezpečení. Touto formou chce prispieť k informovanosti podnikateľov a k ich aktívnemu zasahovaniu do procesu tvorby hospodárskej politiky vlády a legislatívy.

Táto stránka predstavuje službu pre podnikateľov, ktorá by im mala uľahčovať orientáciu v pripravovaných zmenách. Ak bude nejaké opatrenie vyhodnotené ako zaujímavé z hľadiska jeho dopadov na podnikateľské prostredie, zverejníme k nemu prehľadný komentár vrátane analýzy najzávažnejších zmien.

2016

9. septembra 2016

Slovensko s guľou na nohe? Ako mu pomôcť zbaviť sa zbytočnej príťaže?

10. júna 2016

Podnikatelia platia koncesionárske poplatky dvakrát, nahrádzajú tým ich neefektívny výber od domácností

19. apríla 2016

Program vlády Róberta Fica je všeobecný, prevažne nekonkrétny a málo ústretový voči podnikateľom

2015

29. septembra 2015

TASR: Nový zákon má zefektívniť a zrýchliť verejné obstarávania

24. septembra 2015

TASR: Namiesto nového stavebného zákona bude novela starého v skrátenom režime

23. septembra 2015

TASR: Minister dopravy stiahol z parlamentu stavebný zákon
TREND: Daňová novela podporila investorov i mnohodetných vodičov

13. augusta 2015

Návrh zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov

3. augusta 2015

Sociálna poisťovňa pošle nový výmer platieb sociálnych odvodov

2. júna 2015

Návrh novely zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií

29. mája 2015

Návrh zákona o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci
Návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania

28. mája 2015

Návrh zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

20. mája 2015

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
Novela zákona o dani z príjmov

30. apríla 2015

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2014

16. marca 2015

Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám

6. marca 2015

Novela zákona o verejnom obstarávaní

23. februára 2015

Návrh novely zákona o sociálnom poistení
Novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

22. januára 2015

Zákon o verejnom obstarávaní

7. januára 2015

Návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave

2014

11. decembra 2014

Návrh Národnej stratégie zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020

10. decembra 2014

Správny súdny poriadok

8. decembra 2014

Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie

31. októbra 2014

Strategický plán boja proti korupcii v SR

23. októbra 2014

Novela zákona o investičnej pomoci

23. septembra 2014

Návrh akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2014 – 2015

22. augusta 2014

Novela zákona o dani z motorových vozidiel

18. augusta 2014

Novela Zákonníka práce

14. augusta 2014

Novela zákona o službách zamestnanosti

12. augusta 2014

Novela zákona o dani z príjmov
Návrh zákona civilný sporový poriadok

7. augusta 2014

Vyhláška Ministerstva financií SR o splnení podmienky na zníženie sadzby osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií

6. augusta 2014

Opatrenie Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky

25. júna 2014

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov SR

19. júna 2014

Návrh zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb

18. júna 2014

Návrh zákona o územnom plánovaní a výstavbe (stavebný zákon)

10. apríla 2014

Návrh Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky – Slovensko 2020

9. apríla 2014

Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

8. apríla 2014

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

7. apríla 2014

Národný program reforiem SR 2014

2. apríla 2014

Návrh zákona o opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

17. marca 2014

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

14. marca 2014

Návrh zákona o katastri nehnuteľností

5. marca 2014

Správa o plnení úloh vyplývajúcich zo strategického plánu boja proti korupcii v Slovenskej republike

11. februára 2014

Informácia o plnení odporúčaní vyplývajúcich pre SR z Hodnotiacej správy z III. kola hodnotenia na Tému I „Trestnoprávna úprava“ a Tému II „Transparentnosť financovania politických strán“ vypracovanej Skupinou štátov proti korupcii (GRECO)

27. januára 2014

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na jeho zlepšovanie

24. januára 2014

Návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb

21. januára 2014

Novela zákona o rozhodcovskom konaní

17. januára 2014

Novela zákona o platobných službách

2013

15. novembra 2013

Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení

13. novembra 2013

Návrh Energetickej politiky Slovenskej republiky

16. septembra 2013

Analýza možnosti zavedenia inštitútu finančného vyšetrovania, ktoré by bol orgán činný v trestnom konaní povinný začať za presne vymedzených podmienok

29. júla 2013

Správa o plnení opatrení na zabezpečenie odporúčaní prijatých Pracovnou skupinou OECD pre úplatkárstvo v medzinárodných obchodných transakciách pre SR

22. júla 2013

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa menia podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond

21. júna 2013

Novela zákona o sociálnom poistení

1. júna 2013

Novela zákona o dani z príjmov

28. mája 2013

Zmeny v zákone o účtovníctve a daňových zákonoch

18. apríla 2013

Novela zákona o súdnych exekútoroch

15. apríla 2013

Program stability Slovenskej republiky na roky 2013 až 2016

21. marca 2013

Národný program reforiem 2013

13. februára 2013

Návrh zákona o odbytovom fonde

28. januára 2013

Novela zákona o Environmentálnom fonde

2012

20. decembra 2012

Návrh na zavedenie systému hodnotenia daňových subjektov (verejný rating)

19. decembra 2012

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na jeho zlepšovanie

16. novembra 2012

Novela zákona o investičnej pomoci

14. novembra 2012

Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní

13. októbra 2012

Novela zákona o službách zamestnanosti

10. októbra 2012

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013-2015

3. septembra 2012

Novela zákona o verejnom obstarávaní

17. augusta 2012

Návrh zákona o obmedzení platieb v hotovosti

13. júla 2012

Návrh zákona o odpadoch

9. júla 2012

Novela Zákonníka práce

29. júna 2012

Návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny

28. júna 2012

Návrh zákona o Európskom mechanizme pre stabilitu

19. júna 2012

Novela Obchodného zákonníka a zákona o regulácii v sieťových odvetviach

11. júna 2012

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

24. mája 2012

Novela zákona o sociálnom poistení

22. mája 2012

Aktualizácia Národného programu reforiem SR 2012

15. mája 2012

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky

2011

7. decembra 2011

Vláda SR: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky

2. novembra 2011

Vláda SR: Návrh na vytvorenie registra projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov

12. októbra 2011

Vláda SR: Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 – upravené nové znenie
Vláda SR: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2012

29. septembra 2011

Vláda SR: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych zárukách

21. septembra 2011

Vláda SR: Novela zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií

14. septembra 2011

Vláda SR: Informácia o Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vykonávaných opatreniach podporujúcich konkurencieschopnosť Slovenska

24. augusta 2011

Vláda SR: Správa o úverových možnostiach bankového sektora pre podnikateľský sektor

17. augusta 2011

Vláda SR: Analýza dlhodobej udržateľnosti a návrhy na zmenu dôchodkového systému Slovenskej republiky – nové znenie
Vláda SR: Minerva 2.0 – Slovensko do prvej ligy
Vláda SR: Novela zákona o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

10. augusta 2011

Vláda SR: Novela zákona o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov – nové znenie
Vláda SR: Návrh strategického plánu boja proti korupcii v Slovenskej republike – upravené znenie
Vláda SR: Návrh registra účtovných závierok
Vláda SR: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
Vláda SR: Novela zákona o sudcoch a prísediacich
Vláda SR: Novela zákona o Súdnej rade SR
Vláda SR: Novela zákona o inšpekcii práce, o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

6. júla 2011

Vláda SR: Správa o úverových možnostiach slovenského bankového sektora pre podnikateľský sektor
Vláda SR: Návrh politiky vlády SR na zlepšenie podnikateľského prostredia v SR (stratégia Singapur)
Vláda SR: Návrh opatrení na zvýšenie transparentnosti v súvislosti s nákupom a využívaním informačno-komunikačných technológií (IKT) vo verejnom sektore

29. júna 2011

Vláda SR: Analýza a návrh možnosti urýchlenia procesu registrácie majetku vykonanej na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 160 zo dňa 2. marca 2011 k správe o stave podnikateľského prostredia v SR

22. júna 2011

Návrh na uzavretie Zmluvy o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu

8. júna 2011

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii
Novela zákona o bankách

18. mája 2011

Koncepcia reformy daňovo-odvodového systému

11. mája 2011

Návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2012 – 2014

4. mája 2011

Návrh koncepcie boja proti daňovým podvodom na dani z pridanej hodnoty
Návrh koncepcie boja proti daňovým únikom v oblasti dane z práce

28. apríla 2011

Novela zákona o zdravotných poisťovniach
Novela Zákonníka práce

20. apríla 2011

Vláda SR: Novela zákona o investičnej pomoci
Vláda SR: Program stability Slovenskej republiky na roky 2011 až 2014
Vláda SR: Národný program reforiem Slovenskej republiky 2011 – 2014

30. marca 2011

Vláda SR: Novela zákona o elektronických komunikáciách
Vláda SR: Návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2011-2016

23. marca 2011

Vláda SR: Návrh rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro
Vláda SR: Novela zákona o elektronickom výbere mýta

2. marca 2011

Vláda SR: Správa o úverových možnostiach slovenského bankového sektora pre podnikateľský sektor
Vláda SR: Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na jeho zlepšovanie

16. februára 2011

Vláda SR: Novela zákona o zdravotných poisťovaniach

9. februára 2011

Vláda SR: Analýza ekonomickej výhodnosti držania akcií s cieľom príjmu z dividend alebo predaja akcií

2. februára 2011

Vláda SR: Revízia budovania eGovernmentu (strednodobý plán implementácie priorít)
Vláda SR: Návrh novely Obchodného zákonníka

26. januára 2011

Vláda SR: Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami

12. januára 2011

Vláda SR: Správa o čerpaní štátnej pomoci vo forme investičných stimulov a investičnej pomoci
Vláda SR: Návrh na zrušenie zákona o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností
Vláda SR: Návrh na zrušenie zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny

2010

8. septembra 2010

Vláda SR: Návrh zákona o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vláda SR: Návrh krátkodobých štrukturálnych opatrení vlády SR
Vláda SR: Správa o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií SR za prvý polrok 2010 a predikcia vývoja do konca roka

28. apríla 2010

Vláda SR: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 427/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá pre vozidlá do 3,5 t- nové znenie

7. apríla 2010

Vláda SR: Informácia o poskytovaní úverov bankovými inštitúciami SR – február 2010
Vláda SR: Informácia o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za II. polrok 2009

31. marca 2010

Vláda SR: Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie 1.7.2009 – 31.12.2009

10. marca 2010

Vláda SR: Správa o plnení opatrení vlády SR na prekonanie dopadov hospodárskej a finančnej krízy za rok 2009

4. marca 2010

NRSR: Návrh poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny
NRSR: Novela o dani z pridanej hodnoty

3. marca 2010

Vláda SR: Novela zákona o potravinách

25. februára 2010

Vláda SR: Návrh na použitie a nakladanie s revolvingovými prostriedkami a s tým spojené rozhodovacie a kontrolné procesy
Vláda SR: Správa o úverových možnostiach slovenského bankového sektora pre podnikateľský sektor

11. februára 2010

NRSR: Novela o službách zamestnanosti

3. februára 2010

NRSR: Novela zákona o podpore a pomoci poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
Vláda SR: Informácia o poskytovaní úverov bankovými inštitúciami SR – december 2009
Vláda SR: Správa o zavedení eura a jeho dopadoch na slovenskú spoločnosť k 31. 12. 2009

27. januára 2010

Vláda SR: Návrh Koncepcie životného minima
Vláda SR: Novela o konkurze a reštrukturalizácii

20. januára 2010

NR SR: Novela zákona o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
Vláda SR: Novela zákona o spotrebnej dani
NR SR: Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

19. januára 2010

Vláda SR: Informácia o poskytovaní úverov bankovými inštitúciami SR – november 2009
Vláda SR: Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie

13. januára 2010

Vláda SR: Návrh zákona o službách na vnútornom trhu – nové znenie
Vláda SR: Novela zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
Vláda SR: Návrh zákona o podpore cestovného ruchu
Vláda SR: Návrh zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov

2009

16. decembra 2009

Vláda SR: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 350/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií – nové znenie
Vláda SR: Novela zákona o tepelnej energií
Vláda SR: Novela zákona o sociálnych službách

9. decembra 2009

Vláda SR: Novela zákona o službách zamestnanosti
Vláda SR: Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. a vkladu časti podniku spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. ako nepeňažného vkladu do základného imania spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s
Vláda SR: Návrh zákona o obaloch – nové znenie
Vláda SR: Správa o makroekonomickom prostredí a vývoji verejných financií za tri štvrťroky 2009 a predikcia vývoja do konca roka

4. decembra 2009

Pripomienkové konanie: Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie

2. decembra 2009

Vláda SR: Správa o úverových možnostiach slovenského bankového sektora pre podnikateľský sektor
Vláda SR – Návrh na využitie finančných prostriedkov štátu na vytvorenie nových pracovných miest, resp. na zachovanie zamestnanosti
Vláda SR: Novela zákona o sociálnom poistení

12. novembra 2009

NR SR: Novela Zákonníka práce
Pripomienkové konanie: Novela zákona o službách zamestnanosti

4. novembra 2009

Vláda SR: Analýza súčasného stavu a vývoja zamestnanosti, riziká vývoja zamestnanosti v ďalšom období, východiská a návrh opatrení pre podporu rastu zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti
Vláda SR: Správa o zavedení eura a jeho dopadoch na slovenskú spoločnosť k 30.09.2009
Vláda SR: Komplexné vyhodnotenie účinnosti prijatých opatrení vlády SR pre riešenie dopadov globálnej hospodárskej a finančnej krízy v oblasti zamestnanosti Predkladateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
NR SR: Zákon o štátnom rozpočte na rok 2010

28. októbra 2009

NR SR: Novela zákona o službách zamestnanosti

22. októbra 2009

NR SR: Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
NR SR: Novela zákona o dani z príjmov

21. októbra 2009

Vláda SR: Stratégia informatizácie spoločnosti na roky 2009-2013

14. októbra 2009

Vláda SR: Informácia o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za I. polrok 2009
Vláda SR: Národný program reforiem SR na roky 2008-2010 – Implementačná správa 2009
Vláda SR: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy
Vláda SR: Novela zákona o službách zamestnanosti

7. októbra 2009

Vláda SR: Nový model financovania vedy a techniky v Slovenskej republike

30. septembra 2009

Vláda SR: Novela Zákonníka práce
Vláda SR: Novela zákona o dôchodkovom sporení
Vláda SR: Návrh zákona o správe daní – nové znenie
Vláda SR: Novela zákona č. 596/2008 o štátnom rozpočte na rok 2009

24. septembra 2009

NR SR: Poslanecký návrh novely zákona o sociálnom poistení