jún 142006
 
 14. júna 2006

Projekt Komplexný audit prekážok podnikania na Slovensku realizovala Podnikateľská aliancia Slovenska a Republiková únia zamestnávateľov v súlade s programom Minerva a jej akčným plánom pre podnikateľské prostredie.

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 13. júla 2005 schválila návrh akčného plánu pre podnikateľské prostredie, v rámci ktorého vyčlenila finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a poverila PAS a RÚZ realizáciou Auditu. Práce na spracovaní Auditu, výsledky ktorého sú predmetom tejto publikácie, prebiehali od augusta 2005 do apríla 2006. Pri spracovaní jednotlivých kapitol spolupracovala PAS a RÚZ s najlepšími expertnými kapacitami, či už inštitúciami alebo jednotlivcami, ktoré sú pre dané oblasti v SR k dispozícii.

PAS bola odborným garantom kapitoly 1 – Makroekonomický rámec pre podnikanie v SR, kapitoly 4 – Finančné (daňové, odvodové, poplatkové) zaťaženie podnikateľských subjektov, ako aj dotazníkového prieskumu a cielených rozhovorov s podnikateľmi a manažérmi o prekážkach podnikania a možných spôsoboch ich odstraňovania. Zistenia a závery prieskumu predstavujú významnú pridanú hodnotu.

Predkladaný Audit ponúka okrem dôkladnej analýzy súčasného stavu i návrh opatrení, prostredníctvom ktorých možno identifikované bariéry eliminovať. Výrazná pozornosť pri jeho spracovaní bola venovaná súčinnosti požiadaviek a procesov verejnej správy v rôznych oblastiach ovplyvňujúcich podnikanie. Audit sa súčasne sústredil nie len na úroveň centrálnej štátnej správy, ale aj na miestnu a regionálnu úroveň. Audit bol prioritne zameraný na oblasti mimo rámca regulácie zo strany EÚ, v určitých momentoch sa však pokúsil identifikovať aj legislatívne a administratívne zmeny, ktoré by mala SR na úrovni EÚ presadzovať.

Výsledky projektu boli odprezentované verejnosti na odbornej konferencii dňa 14. júna 2006 v hoteli Radisson SAS, Carlton Bratislava. Prezentácia vedúceho koordinačnej skupiny projektu Jána Oravca je k nahliadnutiu tu.

Vyhlásenie PAS a RÚZ k Auditu prekážok podnikania v Slovenskej republike

Plné znenie publikácie:
Komplexný audit prekážok podnikania na Slovensku