okt 112006
 
 11. októbra 2006

Doterajšie opatrenia vlády vnímajú podnikatelia skôr negatívne
(výsledky prieskumu PAS, realizovaného pri príležitosti 100 dní vlády)

Opatrenia prijaté počas prvých 100 dní novej vlády, ktoré sa priamo či nepriamo týkajú podnikateľského prostredia hodnotia podnikatelia združení v PAS skôr negatívne. Z osemnástich vybraných vládnych opatrení dostalo v prieskume PAS až štrnásť negatívne hodnotenie. Najväčšie výhrady majú podnikatelia k posilňovaniu právomocí vlády pri regulácii cien energií a oslabovaniu pozície nestraníckeho regulačného orgánu. Nezávislé postavenie regulačných úradov má pritom za cieľ eliminovať vplyv politikov. Tí môžu byť totiž vystavení pokušeniu realizovať opatrenia, ktoré chcú voliči teraz a na úkor opatrení, ktoré sú pre nich dobré v strednodobom horizonte. Ďalším rizikom je, že pokiaľ štát zareguluje ceny energií na neprimerane nízkej úrovni, odrazí sa to v znížených investíciách energetických spoločností, čo prinesie problémy v budúcnosti.

Rovnako negatívne hodnotili podnikatelia posilňovanie pozície štátu v podnikoch. Vláda odmieta privatizáciu viacerých štátnych podnikov, pristupuje v nich k personálnym zmenám, čo zdôvodňuje tvrdením, že štát ich dokáže riadiť v prospech všetkých občanov. Podiely štátu v podnikoch však popierajú nezainteresovanosť regulácie podnikania ako celku. Tretím najhoršie hodnoteným opatrením bolo októbrové zvýšenie minimálnej mzdy. Desiatky ekonomických štúdií pritom poukazujú na skutočnosť, že rast minimálnej mzdy vedie k vyššej nezamestnanosti, zhoršuje šancu zamestnať sa u chudobných, mladých, ľudí s malými schopnosťami, a tak zvyšuje ich chudobu. Z negatívne hodnotených opatrení vlády ďalej nasledujú zastavenie privatizácie v energetike a doprave a zmeny v súdnictve spojené s úvahami o zrušení špeciálneho súdu a obnovení zrušených okresných súdov. Až potom nasledujú zmeny v daňovom systéme, z ktorých je najhoršie hodnotené plánované zavedenie zníženej sadzby DPH. Okrem toho podnikatelia negatívne hodnotili zrušenie poplatkov v zdravotníctve, nesystémové vyplácanie vianočných dôchodkov, desať percentné plošné viazanie výdavkov v rezortoch za účelom využitia usporených prostriedkov na realizáciu predvolebných sľubov.

V rámci pozitívne hodnotených opatrení dostal najviac bodov zákon o elektronickom mýte, ktorý má zaviesť spravodlivejšie a účinnejšie spoplatnenie ciest a zároveň harmonizovať pravidlá spoplatnenia s predpismi EÚ. Zvyšné tri – prechodné zvýšenie zdravotného poistenia za poistencov štátu, zvýšenie príspevku pri narodení prvého dieťaťa a podpora hypoték možno označiť ako nepatrné pozitíva. Na hodnotiacej škále od -300 do 300 bodov získali len 9, 4, resp. 1 bod.

PAS považuje za dôležité, aby vláda SR v nasledujúcom období venovala viac pozornosti zlepšovaniu podnikateľského prostredia. Priority pre zlepšovanie podnikateľského prostredia definovala PAS už pred voľbami v dokumente s názvom Wish List 2006. V rámci udržiavania makroekonomickej stability PAS očakáva schválenie rozpočtu verejnej správy na rok 2007 s deficitom najviac 3 %. V tejto súvislosti upozorňuje vládu na potrebu vyhodnocovania efektívnosti verejných výdavkov, ktoré by odhaľovalo rezervy a vytváralo priestor na prípadné úspory. Podnikatelia majú jednoznačný záujem na znižovaní schodku verejných financií a dosiahnutiu vyrovnaného rozpočtu. Pozornosť treba zamerať na neefektívnosti sociálneho systému, ktorý je treba postupne optimalizovať. Kľúčovými otázkami v tejto oblasti sú eliminácia únikov na vstupe, výstupe, ako aj vnútri systému a zvyšovanie transparentnosti. PAS akceptuje zmeny v Zákonníku práce, ktoré je nevyhnuté realizovať z titulu vyhovenia predpisom EÚ. Zásadne však nesúhlasí s nadmerným zvyšovaním ochrany zamestnancov. Vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami definované súčasným Zákonníkom práce vníma ako vyrovnané. Zvyšovanie ochrany zamestnanca by sa odrazilo v raste transakčných nákladov a znížení flexibility pracovného trhu. Vyššia ochrana pracovných miest zvyšuje nezamestnaným bariéry vstupu na pracovný trh. V oblasti eurofondov očakáva PAS zvýšenie transparentnosti, pretože v prieskumoch podnikatelia upozorňujú na vysokú korupciu pri prideľovaní grantov. Rovnako dôležité je znižovanie byrokratických požiadaviek súvisiacich s eurofondmi a meranie výsledkov projektov a zrozumiteľné informovanie verejnosti o spoločenských prínosoch rozdelených peňazí.

PAS je presvedčená, že realizácia uvedených návrhov by prispela k ďalšiemu zlepšeniu podnikateľského prostredia, rastu zamestnanosti a rýchlejšiemu zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľov SR.

PAS – 100 dní novej vlády – vyhodnotenie prieskumu

 

Hodnotiaci interval
[-300;300] *

1. Zákon o elektronickom mýte
Zákon o elektronickom mýte má zaviesť spoplatnenie diaľnic, rýchlostných ciest a vybraných úsekov ciest 1. triedy pre nákladné autá nad 3,5 tony. Majitelia áut by mali podľa nového systému platiť za prejazdené kilometre. Cena za km zatiaľ nie je stanovená.

54

2. Prechodné zvýšenie zdravotného poistenia za poistencov štátu
Opatrenie zvýši sadzbu zdravotného poistenia za ekonomicky neaktívne osoby zo štyroch na päť percent z priemernej mzdy na obdobie od januára do apríla 2007. Opatrenie zvýši príjmy do zdravotníctva o 2,1 mld.

9

3. Zvýšenie príspevku pri narodení 1. dieťaťa
Opatrenie pridalo k dnešnému príspevku pri narodení dieťaťa, ktorý je na každé dieťa 4 460 korún, extra príspevok na prvé dieťa vo výške 11-tisíc korún. Opatrenie bude stáť 288 mil. Sk.

4

4. Podpora hypoték
Vláda chce dotovať hypotéky vo výške 1,5 % z úrokov sadzby pre klientov do 35 rokov a s príjmom nižším ako je 1,3 násobok priemernej mzdy v hospodárstve. Jedným percentom by k zvýhodneniu mala prispieť banka, ktorá bude úver poskytovať. Opatrenie sa vzťahuje približne na tretinu žiadateľov.

1

5. Zjednotenie výšky paušálnych výdavkov
Opatrenie zjednotí výšku paušálnych výdavkov živnostníkov na úroveň 40 %. Opatrenie sa dotkne cca 3800 živnostníkov, ktorí si túto výnimku uplatnili za r.2005, z celkového počtu 340 000.

-25

6. Viazanie výdavkov v rezortoch
Začiatkom augusta schválila vláda materiál s názvom Návrh viazania výdavkov kapitol štátneho rozpočtu na rok 2006. Plošným, desaťpercentným znížením výdavkov 34 štátnych inštitúcií sa má ušetriť 4,3 mld. Sk. Tie chce vláda použiť na plnenie predvolebných sľubov.

-26

7. Zníženie poplatku za recept
Zníženie poplatku za recept z 20 Sk na 5 Sk. Päťkorunový poplatok ostáva v plnej výške lekárňam, zvyšných 15 Sk tvorili príjem zdravotných poisťovní. Opatrenie spôsobí výpadok príjmov zdravotných poisťovní vo výške 570 mil. Sk za rok; táto strata by sa mala pokryť v rámci limitov rozpočtov verejnej správy. Opatrenie platí od 1. októbra 2006.

-45

8. Vianočné príspevky dôchodcom
Dôchodcovia s dôchodkom do 10 365 Sk dostanú vianočný príspevok vo výške od 1500 do 2000 Sk. Opatrenie bude v tomto roku stáť 1,7 mld. Sk.

-53

9. Zmena daňovej asinácie pre PO
Zníženie percenta daňovej asinácie pre právnické osoby z 2 % na 0,5%. Opatrenie zníži príjmy tretieho sektora a zvýši príjmy štátneho rozpočtu o cca 650 mil. Sk.

-81

10. Zrušenie poplatkov v zdravotníctve
Vláda od 1. septembra tohto roku sa rušila 20-korunové poplatky za návštevu u lekára a 50-korunové poplatky za hospitalizáciu. Výpadok príjmov zdravotníckych zariadení predstavuje cca 570 mil. Sk. Vykryť by sa mal v rámci limitov rozpočtov verejnej správy. O presnom spôsobe kompenzácie však Ministerstvo zdravotníctva nehovorí.

-88

11. Milionárska daň
Opatrenie zavedie degresívnu odpočítateľnú položku v intervale hrubých príjmov od 47 572 Sk do 79 952 Sk; zvýši daňové zaťaženie osôb s hrubým príjmom nad 47 572 Sk; opatrenie má priniesť do štátneho rozpočtu v roku 2008 cca 1,1 mld. Sk. Maximálne zvýšenie dane o 1514 Sk mesačne pocítia ľudia s hrubým príjmom nad 79 952 Sk.

-101

12. Zníženie DPH na lieky
Zavedenie zníženej, 10 percentnej sadzby DPH na lieky predstavuje výpadok rozpočtových príjmov vo výške 2,67mld. Sk. Znížená DPH sa prejaví v nižších cenách liekov, z čoho budú profitovať najmä zdravotné poisťovne, ktoré hradia v priemere 80% ceny liekov.

-109

13. Zastavenie privatizácie Bratislavského letiska
Vláda rozhodla o odstúpení od zmluvy o kúpe akcií bratislavského letiska z titulu nepredloženie súhlasu s koncentráciou zo strany Protimonopolného úradu.

-120

14. Zmeny v súdnictve
Ministerstvo spravodlivosti navrhuje zrušenie Špeciálneho súdu na boj proti organizovanej trestnej činnosti a obnovenie zrušených okresných súdov.

-154

15. Zastavenie privatizácie v energetike
Fond národného majetku SR zrušili privatizáciu šiestich teplárenských spoločností v Bratislave, Košiciach, Trnave, Žiline, Martine a vo Zvolene. Jediným akcionárom teplárenských spoločností tak naďalej zostáva FNM. Predaj 51 % akcií priamo strategickému investorovi schválila ešte bývalá vláda začiatkom septembra minulého roka.

-156

16. Zvýšenie minimálnej mzdy
Zvýšenie minimálnej mzdy zo 6 900 Sk na 7 600 Sk od 1. októbra 2006.

-175

17. Posilnenie pozície štátu v podnikoch
Vláda odmieta privatizáciu viacerých štátnych podnikov, pristupuje v nich k personálnym zmenám, avizuje, že štát ich dokáže riadiť v prospech všetkých občanov. Ide najmä o energetické a dopravné podniky. V spoločnostiach s majetkovým podielom hodlá vláda posilniť svoje právomoci v ich riadení.

-179

18. Opatrenia na znižovanie cien energií
Vláda uvažuje o posilnení právomocí pri regulácii cien energií a oslabenie pozície nestraníckeho regulačného orgánu. Cieľom má byť zníženie cien pre zákazníkov na úkor ziskov dodávajúcich spoločností.

-179

 
 
  PRIEMERNÉ HODNOTENIE OPATRENÍ

-79

* metodika hodnotenia bola inšpirovaná projektom HESO, ktorý realizuje inštitút INEKO