feb 012007
 
 1. februára 2007

Výsledky IPP za 4. štvrťrok 2006

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa v štvrtom štvrťroku 2006 mierne zhoršilo. Ide o druhý pokles hodnoty Indexu podnikateľského prostredia od začiatku jeho tvorby, t.j. od októbra 2001. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý pravidelne, na základe vlastného prieskumu, pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 125,05 bodu, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom pokles o 0,45 %.

Podľa výsledkov v 4. štvrťroku 2006 pokleslo až 82 % z celkového počtu sledovaných prvkov IPP. Najväčší pokles zaznamenala položka legislatíva upravujúca dane, poplatky, investície s poklesom 3,99 % a s dosiahnutou aktuálnou bodovou hodnotou 157,8 bodu. Pokles bol spôsobený ostatnou úpravou daňového systému, ktorá priniesla viacero zmien vrátane degresívnej odpočítateľnej položky a nižšej sadzby DPH na lieky. Druhým najväčším sklamaním pre podnikateľov bola položka funkčnosť politického systému v štáte, ktorá zaznamenala pokles o 3,51 % s konečnou bodovou hodnotou 61,4 bodu. Vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva skončilo na tretej priečke s poklesom 3,21 % a počtom bodov 94,8. Podnikatelia sa v praxi nestretli so skracovaním priemernej doby trvania súdneho sporu i napriek jej štatistickému skracovaniu. Pokles tetjo položky môže súvisieť aj so snahou MS SR o zrušenie Špeciálneho súdu. Pokles o viac ako 3 % zaznamenala aj položka efektívnosť hospodárenia štátu, prístup k štátnej pomoci, ktorá má dlhodobo klesajúcu tendenciu s aktuálnym počtom 77,8 bodu. Podnikatelia nie sú spokojní so zásahmi do nezávislosti inštitúcií a so zvyšovaním priameho daňového zaťaženia. Navrhujú v čo možno najväčšej miere zjednodušiť daňový a najmä odvodový systém. Tým by sa mohlo ušetriť na administratívnych nákladoch, na rôznych daňových a odvodových únikoch, často neúmyselných, vyplývajúcich z vysokého stupňa zložitosti zákonov, vyhlášok, smerníc, usmernení, ako aj z ich nejednoznačných výkladov, uplatnení a výpočtov.

Naopak najväčší nárast, o 3,1 % v porovnaní s predošlým štvrťrokom zaznamenala položka prístup k finančným zdrojom, ktorá dosiahla aktuálnu bodovú hodnotu 229,5 bodu. Druhou najlepšie hodnotenou položkou Indexu podnikateľského prostredia v porovnaní s predošlým štvrťrokom je spoľahlivosť, finančná disciplína obchodných partnerov s nárastom o 1,61 %. Na treťom mieste s nárastom o 1,37 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku sa umiestnili hneď dve položky, cenová stabilita a úroveň infraštruktúry (doprava, telekomunikácie, …).