dec 012013
 
 1. decembra 2013

V treťom štvrťroku hodnotili podnikatelia dva vybrané zákony s vplyvom na podnikateľské prostredie. Obom udelili kladný rating, čo znamená, že schválené predpisy majú pozitívny vplyv na podnikanie. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), ktorým sa zavádza elektronická komunikácia so všetkými orgánmi verejnej moci, je momentálne najlepšie hodnoteným zákonom od začiatku aktuálneho volebného obdobia. Zámerom zákona je ustanoviť všeobecnú právnu úpravu spôsobu výkonu verejnej moci v elektronickej podobe vrátane súvisiacich právnych inštitútov a tým umožniť realizáciu elektronických služieb orgánov verejnej moci jednotným spôsobom. Druhým pozitívne hodnoteným opatrením je novela zákona o nelegálnej práci a inšpekcii práce, ktorá zvyšuje pokuty za nelegálne zamestnávanie s cieľom podporiť zamestnanosť zabezpečovanú formou pracovnoprávnych vzťahov, zlepšiť dodržiavanie pracovných podmienok a podmienok zamestnávania v súlade s pracovnoprávnymi predpismi.

Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 3. štvrťrok 2013 Miera súhlasu Koeficient dôležitosti Rating
[-3;3] (%) [-300;300]
1. Návrh zákona o e-Governmente 1,34 51% 68,54
2. Novela zákona o nelegálnej práci a inšpekcii práce 0,40 33% 12,33

 

Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív

 

aug 282013
 
 28. augusta 2013

V druhom štvrťroku hodnotili podnikatelia dva vybrané zákony s vplyvom na podnikateľské prostredie. Obom udelili záporný rating, čo znamená, že schválené predpisy prispejú skôr k zhoršeniu podmienok na podnikanie. Negatívnejšie hodnotenie získala novela zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií, ktorá sprísňuje a spresňuje definíciu významnej investície a ktorá oberá mestá a obce o možnosť vyjadriť sa k významným investíciám, ktoré sa majú realizovať na ich území. Menej negatívne hodnotili podnikatelia druhú fázu reformy ESO, ktorej obsahom je zrušenie dezintegrovanej špecializovanej miestnej štátnej správy a vytvorenie jednotnej sústavy miestnych orgánov štátnej správy. Rezervovanosť hodnotenia podnikateľov vyplývala najmä z toho, že v tejto fáze dochádza len k zmene štruktúry a názvov vybraných úradov, no praktické výhody v podobe zjednodušenia procesov budú zrejme predmetom až ďalších noviel.

Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 2. štvrťrok 2013 Miera súhlasu Koeficient dôležitosti Rating
[-3;3] (%) [-300;300]
1. Návrh zákona o organizácii miestnej štátnej správy (II. etapa reformy ESO) -0,10 42% -4,13
2. Novela zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií -0,62 34% -21,17

 

Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív

 

jan 182013
 
 18. januára 2013

 

Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 4. štvrťrok 2012 Miera súhlasu Koeficient dôležitosti Rating
[-3;3] (%) [-300;300]
1. Novela zákona o štátnej správe (reforma ESO) 0,37 34% 12,80
2. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti -0,38 34% -13,01
3. Štátny rozpočet na rok 2013 -0,89 45% -39,97
4. Novela Zákonníka práce -2,08 61% -126,69
5. Novela zákona o dani z príjmov -2,14 66% -141,17

 

Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív

nov 192012
 
 19. novembra 2012

 

Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 3. štvrťrok 2012 Miera súhlasu Koeficient dôležitosti Rating
[-3;3] (%) [-300;300]
1. Nový zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach -0,55 39% -21,12
2. Novela zákona o osobitnom odvode finančných inštitúcií -0,65 43% -27,61
3. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) -0,56 55% -30,35
4. Novela zákona o správnych poplatkoch -1,59 48% -77,05
5. Novela zákona o sociálnom poistení -1,89 61% -114,99

 

Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív