mar 162015
 
 16. marca 2015

V závere roka 2014 bolo hodnotených až sedem opatrení schválených v Národnej rade SR v sledovanom období. Šesť zákonov bolo hodnotených kladne, jeden zákon získal negatívne hodnotenie. Priemerný rating zákonov v štvrtom štvrťroku bol -6,88 bodu (na škále od -300 do 300 bodov).

Najlepšie podnikatelia ohodnotili novelu zákona o dani z motorových vozidiel, ktorá zjednotila sadzby dane z motorových vozidiel a zvýhodnila novšie a ekologickejšie vozidlá. Novela získala rating +20,22 bodu. Druhým najpozitívnejšie hodnoteným opatrením s ratingom +15,81 bodu bola novela Občianskeho súdneho poriadku, ktorou sa zaviedla povinnosť vyhotovovania zvukových záznamov zo súdnych pojednávaní. Na treťom mieste sa umiestnil Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, ktorý o.i. zaviedol prísnejšiu ochranu nahlasovateľov korupcie (rating +5,67 bodu). Na ďalších priečkach skončili s veľmi nízkym pozitívnym hodnotením novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi (zavedenie súbehu dávky v hmotnej núdzi s prímom z práce), novela zákona o službách zamestnanosti (zavedenie príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní) a novela zákona o zdravotnom poistení (zavedenie odpočítateľnej položky pre nízkopríjmových zamestnancov).

Výrazne negatívne hodnotenie získala novela zákona o dani z príjmov, ktorá o.i. zmenila podmienky odpisovania majetku, zrušila osobitné lízingové odpisovanie, zaviedla elektronickú registračnú pokladňu, pravidlá nízkej kapitalizácie a superodpočet nákladov na výskum a vývoj.

Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 4. štvrťrok 2014 Miera súhlasu Koeficient dôležitosti Rating
[-3;3] (%) [-300;300]
1. Zákon o dani z motorových vozidiel 0,62 33% 20,22
2. Novela Občianskeho súdneho poriadku 0,75 21% 15,81
3. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 0,30 19% 5,67
4. Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi 0,19 16% 2,99
5. Novela zákona o službách zamestnanosti 0,13 20% 2,46
6. Novela zákona o zdravotnom poistení 0,06 28% 1,71
7. Novela zákona o dani z príjmov -1,31 43% -55,74

 

Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív

Podnikatelia každý štvrťrok hodnotia, aký vplyv na podnikateľské prostredie majú vybrané zákony, o ktorých v danom období hlasovali poslanci Národnej rady SR. Vybrané zákony a opatrenia sú hodnotené dvoma ukazovateľmi. Prvým je miera súhlasu podnikateľov s daným zákonom. Druhým je koeficient dôležitosti daného zákona pre podnikateľské prostredie alebo pre chod ekonomiky. Výsledným ukazovateľom je rating, ktorý je súčinom miery súhlasu a koeficientu dôležitosti a kvantifikuje prínos k zlepšeniu, resp. k zhoršeniu podnikateľského prostredia.

dec 062014
 
 6. decembra 2014

V treťom štvrťroku 2014 boli hodnotené dve opatrenia schválené v Národnej rade SR v sledovanom období. Obe boli hodnotené mierne pozitívne a získali rovnaký rating +5,14 bodu (na škále od -300 do 300 bodov).

Cieľom novela zákona o dani z pridanej hodnoty bola transpozícia časti smernice EÚ, s cieľom dosiahnuť zdanenie v mieste skutočnej spotreby pri určitých typoch služieb, rozšírenie pôsobnosti osobitnej úpravy tzv. mini one-stop-shop, zabezpečenie flexibility daňovej kontroly prostredníctvom čiastkového protokolu. V praktickej rovine sa zaviedla možnosť vrátenia časti nadmerného odpočtu dane pred skončením kontroly, on-line prepojenie registračných pokladníc s finančnou správou a zotrvanie sadzby DPH na úrovni 20%.

Novela zákona o sudcoch a prísediacich zaviedla sudcovské previerky (pozn.: pri hodnotení opatrenia PAS požiadala podnikateľov, aby neprihliadali na pozastavenie účinnosti previerok Ústavným súdom), zúženie imunity sudcov a prísediacich, sprísnenie podmienok pre prácu sudcov z domu,  predĺženie funkčného obdobia predsedov a podpredsedov súdov, zmeny pri tvorbe disciplinárnych senátov a utajenie hlasovania súdnej rady.

Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 3. štvrťrok 2014 Miera súhlasu Koeficient dôležitosti Rating
[-3;3] (%) [-300;300]
1. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty 0,13 40 % 5,14
2. Novela zákona o sudcoch a prísediacich 0,18 28 % 5,14

 

Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív

Podnikatelia každý štvrťrok hodnotia, aký vplyv na podnikateľské prostredie majú vybrané zákony, o ktorých v danom období hlasovali poslanci Národnej rady SR. Vybrané zákony a opatrenia sú hodnotené dvoma ukazovateľmi. Prvým je miera súhlasu podnikateľov s daným zákonom. Druhým je koeficient dôležitosti daného zákona pre podnikateľské prostredie alebo pre chod ekonomiky. Výsledným ukazovateľom je rating, ktorý je súčinom miery súhlasu a koeficientu dôležitosti a kvantifikuje prínos k zlepšeniu, resp. k zhoršeniu podnikateľského prostredia.

sep 032014
 
 3. septembra 2014

V druhom štvrťroku 2014 boli hodnotené štyri opatrenia schválené v Národnej rade SR v sledovanom období. Jedno získalo pozitívny rating, ostatné tri boli hodnotené negatívne.

Pozitívne podnikatelia ohodnotili novelu zákona o ochrane hospodárskej súťaže, ktorou sa zaviedli zmeny pri udeľovaní pokút za dohody obmedzujúce hospodársku súťaž, zmeny v kompetenciách Protimonopolného úradu SR a odmena za predloženie dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž.

Naopak, najviac negatívnych hlasov získala novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorou sa zaviedola povinnosť zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami zamestnancov 1. a 2. rizikovej kategórie, nové povinnosti zamestnávateľov a úpravy vyplývajúce z rozsiahlych zmien v oblasti chemickej legislatívy. Zámerom opatrenia bolo upraviť povinnosti zamestnávateľa týkajúce sa ochrany zdravia pri práci súvisiace so zabezpečením zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov. Taktiež sa v jednom zákone upravujú podmienky činnosti pracovnej zdravotnej služby (PZS), ktoré boli v doterajšej právnej úprave rozdelené do dvoch zákonov, čo spôsobovalo problémy v aplikačnej praxi.

Druhým najhoršie hodnoteným opatrením bol zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktorého cieľom bolo zaregulovať nadobúdanie poľnohospodárskych pozemkov a zamedziť ich špekulatívnym nákupom, následnej zmene druhu pozemku a možnému zneužívaniu vlastníctva vo vzťahu k doterajším nájomcom, najmä požadovaním neprimeraného nájomného.

Tretím negatívne hodnoteným opatrením bola novela Ústavy SR, ktorá zaviedla zmeny v organizácii a právomociach súdnej rady, zaviedla previerky sudcov a definovala manželstvo ako zväzok muža a ženy. Hodnotenie tohto opatrenia bolo síce negatívne, no bolo veľmi blízke nule, čiže malo podľa podnikateľov zanedbateľné dopady na podnikanie.

Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 2. štvrťrok 2014 Miera súhlasu Koeficient dôležitosti Rating
[-3;3] (%) [-300;300]
1. Novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže 0,46 29 % 13,49
2. Novela Ústavy SR -0,03 31 % -0,93
3. Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku -0,53 22 % -11,71
4. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia -0,85 43 % -36,57

 

Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív

Podnikatelia každý štvrťrok hodnotia, aký vplyv na podnikateľské prostredie majú vybrané zákony, o ktorých v danom období hlasovali poslanci Národnej rady SR. Vybrané zákony a opatrenia sú hodnotené dvoma ukazovateľmi. Prvým je miera súhlasu podnikateľov s daným zákonom. Druhým je koeficient dôležitosti daného zákona pre podnikateľské prostredie alebo pre chod ekonomiky. Výsledným ukazovateľom je rating, ktorý je súčinom miery súhlasu a koeficientu dôležitosti a kvantifikuje prínos k zlepšeniu, resp. k zhoršeniu podnikateľského prostredia.

jún 022014
 
 2. júna 2014

V prvom štvrťroku 2014 boli hodnotené tri opatrenia schválené v Národnej rade SR v sledovanom období. Všetky tri získali pozitívny rating, čo znamená, že podľa podnikateľov sú skôr prínosom pre ďalšie podnikanie na Slovensku.

Najvyšší rating získala novela zákona o ochrane osobných údajov, ktorá zjednodušila a uľahčila niektoré požiadavky pri plnení povinností v rámci procesu spracúvania osobných údajov fyzických osôb zo strany podnikateľov. Okrem iného zrušila povinnosť prevádzkovateľa vypracovať bezpečnostnú smernicu a znížila pokuty za nedodržanie zákona.

Ako druhý v poradí skončil v hodnotení zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ktorý bol prijatý s cieľom podrobnejšie upraviť informačné povinnosti predávajúceho a rozšíriť formálne požiadavky na zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Podrobnejšie sa upravil aj postup pri uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Zákon predlžuje lehotu na odstúpenie od zmluvy zo 7 na 14 dní. Zároveň sa sprísnil telefonický a podomový predaj.

Tretím opatrením bola novela zákona o správe daní, ktorou sa zaviedol inštitút záväzného stanoviska k uplatňovaniu daňových predpisov. Novela ďalej zmenila pravidlá týkajúce sa zverejňovania informácii o daňových subjektoch porušujúcich zákon alebo neplniacich si daňovú povinnosť.

Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 1. štvrťrok 2014 Miera súhlasu Koeficient dôležitosti Rating
[-3;3] (%) [-300;300]
1. Novela zákona o ochrane osobných údajov 1,18 50 % 58,46
2. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku 0,82 30 % 24,89
3. Novela zákona o správe daní (daňového poriadku) 0,46 39 % 18,05

 

Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív

Podnikatelia každý štvrťrok hodnotia, aký vplyv na podnikateľské prostredie majú vybrané zákony, o ktorých v danom období hlasovali poslanci Národnej rady SR. Vybrané zákony a opatrenia sú hodnotené dvoma ukazovateľmi. Prvým je miera súhlasu podnikateľov s daným zákonom. Druhým je koeficient dôležitosti daného zákona pre podnikateľské prostredie alebo pre chod ekonomiky. Výsledným ukazovateľom je rating, ktorý je súčinom miery súhlasu a koeficientu dôležitosti a kvantifikuje prínos k zlepšeniu, resp. k zhoršeniu podnikateľského prostredia.

feb 192014
 
 19. februára 2014

Vo štvrtom štvrťroku hodnotili podnikatelia šesť vybraných zákonov s vplyvom na podnikateľské prostredie. Pozitívne hodnotenie získala novela zákona o správnych poplatkoch, ktorá upravuje zavedenie možnosti platby správnych poplatkov platobnou kartou a zrušenie kolkových známok. Obmedzenie zjednodušenia účtovného výkazníctva iba na malé podniky viedlo k mierne negatívnemu hodnoteniu novely zákona o účtovníctve, keďže aj stredné podniky očakávajú odbúravanie byrokracie súvisiacej s týmto typom výkazov. Rovnako mierne negatívne hodnotenie získala novela zákona o sociálnom poistení, ktorá na jednej strane zjednodušuje registráciu SZČO na jednotlivé typy poistenia no zároveň vytvára odvodovú úľavu pre dlhodobo nezamestnaných, kde hrozí, že títo zamestnanci nebudú dočasne poistení. Negatívne bolo hodnotené aj zavedenie elektronického výkazu v rámci novely zákona o DPH, čo prinesie podnikateľom novú administratívnu povinnosť. Výrazne negatívne vnímajú podnikatelia zavedenie daňových licencií a to i napriek zníženiu sadzby korporátnej dane z 23 % na 22 %. Najhoršie hodnotenie v závere minulého roka získala novela zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorá zaviedla extenziu vyšších kolektívnych zmlúv aj na zamestnávateľov, ktorí nie sú účastní odvetvových kolektívnych vyjednávaní.

Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 4. štvrťrok 2013 Miera súhlasu Koeficient dôležitosti Rating
[-3;3] (%) [-300;300]
1. Novela zákona o správnych poplatkoch 1,10 35% 38,40
2. Novela zákona o účtovníctve -0,17 42% -7,05
3. Novela zákona o sociálnom poistení -0,26 31% -8,04
4. Novela zákona o DPH -0,31 55% -16,94
5. Novela zákona o dani z príjmov  -0,68 55% -37,31
6. Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní -1,58 40% -62,39

 

Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív

Podnikatelia každý štvrťrok hodnotia, aký vplyv na podnikateľské prostredie majú vybrané zákony, o ktorých v danom období hlasovali poslanci Národnej rady SR. Vybrané zákony a opatrenia sú hodnotené dvoma ukazovateľmi. Prvým je miera súhlasu podnikateľov s daným zákonom. Druhým je koeficient dôležitosti daného zákona pre podnikateľské prostredie alebo pre chod ekonomiky. Výsledným ukazovateľom je rating, ktorý je súčinom miery súhlasu a koeficientu dôležitosti a kvantifikuje prínos k zlepšeniu, resp. k zhoršeniu podnikateľského prostredia.