Mar 012013
 
 1. Marec 2013

Aktuálne zmeny v oblasti práce na dohodu výrazne negatívne ovplyvnili podnikanie podľa každého tretieho podnikateľa. Približne rovnaký podiel respondentov (34,4 %) hodnotí dopady nových dohôd ako mierne negatívne. Pozitívne nevníma predmetné zmeny takmer žiadny podnikateľ, v prieskume to bolo menej ako 1 % opýtaných. Neutrálne sa k zmenám podmienok zamestnávania na dohodu stavia 31,3 % podnikateľov. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska, do ktorého sa zapojilo 131 podnikateľov.

Graf 1: Ako ovplyvnili Vaše podnikanie zmeny v odvodoch a pracovných podmienkach pre pracovníkov na dohodu?

Hlavnou príčinou negatívneho postoja podnikateľov sú zvýšené náklady vyplývajúce zo zavedenia plnej výšky odvodov zamestnávateľa na všetky dohody okrem tých, ktoré vykonávajú študenti alebo dôchodcovia. Na zvýšenie nákladov firmy zareagovali zväčša prepúšťaním dohodárov. V podnikoch, ktoré sa zapojili do prieskumu, predstavovali dohodári v minulom roku v priemere 14,56 % celkovej pracovnej sily. Od nového roka ich je len 5,8 %, čo predstavuje pokles o 60,2 %.

V polovici prípadov podniky znižovali počty dohodárov a ich prácu pridelili iným zamestnancom. Vo štvrtine podnikov časť dohodárov prepustili a ich pracovné aktivity zanikli. Čiastočne akceptoval zvýšené náklady pri súčasnom čiastočnom znížení čistých miezd pracovníkov na dohodu každý piaty podnik. Približne 17 % podnikov zachovalo čisté mzdy dohodárov a zvýšené náklady prebrali v plnej miere na seba. Opačne sa zachovalo 15 % podnikov, ktoré pri zachovanej úrovni nákladov práce premietli zvýšené náklady na odvody pracovníkov na dohodu do nižších čistých miezd. Iným spôsobom, napr. prijatím dohodárov na štandardný pracovný úväzok, alebo intenzívnejšou spoluprácou so študentmi, rieši novú situáciu 6 % podnikov.

Graf 2: Ako sa podniky vysporiadali s vyššími nákladmi na zamestnávanie dohodárov?

Pozn: Súčet percent v uvedenom grafe prekračuje hodnotu 100 %, nakoľko v každom podniku mohli aplikovať viaceré z uvedených opatrení.

PAS dlhodobo podporuje postupné približovanie daňovo-odvodových režimov rôznych právnych foriem práce, no v prípade zavedenia odvodov na práce na dohody v minulosti upozorňovala na potrebu ochrany dohodárov s nízkymi príjmami prostredníctvom odpočítateľnej položky na odvody – tak, ako je to stanovené pri brigádnickej práci študentov. Túto možnosť PAS odporúča vláde zvážiť v čo najkratšom čase, vzhľadom na radikálny pokles zamestnancov pracujúcich na dohody a rastúcu nezamestnanosť na Slovensku. Vláda by tým zjednodušila možnosť privyrobenia si pre ľudí s najnižšími príjmami, vytvorila by vhodnejšie podmienky na zapojenie dlhodobo nezamestnaných do trhu práce a zároveň by naďalej zamedzila zneužívanie systému dohôd na vyplácanie neúmerných odmien v snahe vyhnúť sa odvodom.

 

Sep 032012
 
 3. September 2012

Máloktorý zákon vyvoláva toľko protichodných názorov, a navyše tak často, ako Zákonník práce. Zamestnávatelia zdôrazňujú potrebu flexibility pre rýchlejšiu tvorbu pracovných miest, odborári volajú po posilňovaní ochrany zamestnancov. Problémom týchto diskusií je, že sa zakladajú viac na emóciách ako na dátach a analýzach. Jednou zo základných otázok je, akým spôsobom ovplyvňuje flexibilita Zákonníka práce tvorbu pracovných miest.

OECD od roku 1990 meria flexibilitu pracovných kódexov svojich členských krajín a sleduje tiež úroveň zamestnanosti. Ak preskúmame závislosť týchto dvoch ukazovateľov za posledné dve desaťročia, zistíme, že krajiny s vyššou flexibilitou pracovného kódexu majú zvyčajne aj vyššiu mieru zamestnanosti. Pozitívnymi príkladmi sú Švajčiarsko, Dánsko, Japonsko, USA, Veľká Británia, Nový Zéland či Kanada, kde priemerná miera zamestnanosti za ostatných dvadsať rokov prekračuje 70 %. Negatívnymi príkladmi sú Španielsko, Taliansko, Grécko, ale tiež Belgicko s priemernou mierou zamestnanosti pod 60 %. Pravdou je, že samotná flexibilita pracovného kódexu nie je jediným, dokonca ani prevažujúcim faktorom ovplyvňujúcim mieru zamestnanosti. Na tú majú súčasne vplyv aj ďalšie prvky podnikateľského prostredia, ako napríklad daňovo-odvodové zaťaženie, miera administratívneho zaťaženia, vymožiteľnosť práva, miera korupcie, či kvalita vzdelávania. Každopádne, dáta OECD za posledné dve dekády ukazujú, že neflexibilný pracovný kódex je z jednej pätiny príčinou nižšej zamestnanosti v ekonomike. Náklady vyplývajúce z prísnejších podmienok zamestnávania znižujú ochotu zamestnávateľov tvoriť štandardné pracovné miesta a naopak zvyšujú motiváciu hľadať alternatívne riešenia. Na Slovensku ide najmä o využívanie dohôd, spoluprácu so živnostníkmi, najímanie agentúrnych pracovníkov, využívanie nadčasovej práce vrátane prekračovania jej limitov alebo rovno čiernu prácu s výplatou na ruku.

Preukázaná závislosť medzi prísnosťou Zákonníka práce a zamestnanosťou spolu so skutočnosťou, že európskymi rekordérmi v miere nezamestnanosti sú Španielsko, Grécko a Portugalsko – krajiny s najrigidnejšími pracovnými kódexmi v EÚ, by mali byť hlavnými argumentmi proti pripravovaným zmenám. Ak dnes Slovensko čelí viac ako 13%-nej nezamestnanosti, ktorú dokáže znížiť len s podporou súkromného sektora, je nevyhnutné, aby politici viac prihliadali na názory podnikateľov. Podľa prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska v navrhovanej novele Zákonníka práce podnikateľom najviac prekáža opätovné zavedenie súbehu výpovednej doby a odstupného, obmedzenie uzatvárania pracovných pomerov na určitú dobu a posilňovanie právomocí a manažérskych kompetencií zástupcov zamestnancov napr. pri stanovovaní noriem práce alebo zavádzaní pružného pracovného času. Šancu odstrániť alebo aspoň zmierniť príslušné ustanovenia novely majú teraz v rukách poslanci Národnej rady SR. Ak ju zahodia, negatívne dopady v podobe vyšších transakčných nákladov nepocítia len samotní podnikatelia, ale aj všetci zamestnanci a najmä nezamestnaní.

Ak majú vláda a poslanci skutočný záujem posilniť pozíciu zamestnancov na trhu práce, nech oslabia silu zamestnávateľov nie cez rigidné a zväzujúce predpisy, ale posilňovaním konkurencie na trhu práce. Inými slovami, čím viac podnikateľov bude na Slovensku rozvíjať svoje aktivity a tvoriť pracovné miesta, tým bude dobrý zamestnanec vzácnejší, váženejší a lepšie oceňovaný. Stačí si spomenúť na predkrízové roky 2007 a 2008, kedy sa v médiách začali objavovať správy o nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily a nájsť si prácu nebol zďaleka taký problém ako dnes. Chce to len začať konečne zlepšovať kvalitu podnikateľské ho prostredia. Reálne, nie na papieri.

Róbert Kičina
výkonný riaditeľ PAS

Jan 052012
 
 5. Január 2012

Analýza skúma systémy monitorovania potrieb trhu práce používané v jednotlivých krajinách EÚ. Skúma prepojenie trhu práce a vzdelávania v kontexte zisťovania perspektívnych profesií, zabezpečovania prípravy absolventov v štruktúre žiadanej na trhu práce a podpory vzdelávania v žiadaných profesiách.

Stiahnite si plné znenie analýzy.

Máj 162011
 
 16. Máj 2011

(stanovisko PAS)

Podnikateľská aliancia Slovenska hodnotí vládou schválenú verziu novely Zákonníka práce ako nedostatočnú. Napriek tomu, že sa mení až 140 ustanovení tohto zákona, predmetná novela nemá potenciál zaviesť do pracovného práva takú úroveň flexibility, aká v ňom bola pred rokom 2007. Z tohto dôvodu vyzýva PAS poslancov Národnej rady SR, aby sa pri rokovaní o novej podobe Zákonníka práce sústredili predovšetkým na úpravu troch kľúčových bodov, ktorými sú: náklady spojené s prepúšťaním pracovníkov, dĺžka nadčasovej práce a pozícia zástupcov zamestnancov pri manažérskom rozhodovaní v podnikoch.

Výpovedná doba v trvaní 5 mesiacov síce mierne zníži dnešné náklady na prepúšťanie služobne starších zamestnancov, no v porovnaní so stavom pred rokom 2007, kedy mali takíto zamestnanci nárok na tri mesačné platy, budú zamestnávatelia nútení platiť o dve tretiny viac. Pri prepúšťaní služobne starších zamestnancov budú podniky musieť naďalej znášať zvýšené neproduktívne náklady na vyplácanie odstupného, pričom by sa tieto peniaze dali využiť efektívnejšie na rozvoj podnikania a perspektívnu tvorbu nových pracovných miest. Vo väčšine krajín OECD je dnes doba výpovednej lehoty a odstupného kratšia ako na Slovensku. Novelou navrhnuté odstupňovanie trvania výpovednej doby síce pozíciu SR voči iným krajinám OECD mierne zlepší, ale zďaleka nedosiahne úroveň krajín ako USA, Nový Zéland, Veľká Británia, Austrália, ktoré sú charakteristické nízkou ochranou zamestnancov pri prepúšťaní, ale aj nízkou úrovňou nezamestnanosti. Slovensko má pritom vlastnú pozitívnu skúsenosť ako flexibilný zákonník práce podnecuje rast zamestnanosti a ekonomiky. Z uvedených dôvodov požaduje PAS skrátenie povinného trvania výpovednej doby z navrhovaných piatich mesiacov na maximálne tri mesiace s možnosťou dohadovania dlhšej výpovednej doby v kolektívnom vyjednávaní alebo priamo medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Do novely sa nedostala pôvodne zvažovaná myšlienka rozšírenia dobrovoľnej nadčasovej práce, čo by zlepšilo schopnosť podnikov vyrovnávať sa s nárazovými zákazkami a umožnilo zamestnancom dosiahnuť nadštandardný príjem.  Súčasné obmedzenie nadčasov navyše komplikuje výkon niektorých povolaní, napríklad v zdravotníctve. Možnosť rozšírenia limitu nadčasovej práce po dobrovoľnej dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom zníži transakčné náklady v podnikoch, ktorým dnes nepostačuje zákonom stanovený rozsah nadčasovej práce a tak sú nútené obchádzať Zákonník práce cez dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, spoluprácou so živnostníkmi alebo formou mimoriadnych odmien. Z uvedených dôvodov požaduje PAS zrušenie obmedzenia dobrovoľnej nadčasovej práce, ktorej rozsah navrhuje dohadovať na podnikovej úrovni medzi zamestnancom a zamestnávateľom, prípadne v kolektívnom vyjednávaní.

Závažným nedostatkom predkladanej novely  Zákonníka práce je fakt, že nerieši obmedzenie manažérskych kompetencií, ktoré získali zástupcovia zamestnancov v roku 2007. Ide o 16 ustanovení Zákonníka práce, kedy je platnosť manažérskeho rozhodnutia vedenia spoločnosti podmienená dohodou so zástupcami zamestnancov. Ide napríklad o vydávanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času,  či normovanie práce. Vzhľadom na to, že predstavitelia zástupcov zamestnancov nenesú zodpovednosť za manažérske rozhodnutia voči akcionárom, neinvestujú vlastné peniaze do fungovania a rozvoja podniku a neznášajú podnikateľské riziko, požaduje PAS, aby sa v novej podobe Zákonníka práce nahradila povinnosť dohodnúť sa povinnosťou prerokovať predmetné rozhodnutia so zástupcami zamestnancov. Odstránila by sa tým súčasná nesystémová nerovnováha medzi absentujúcou zodpovednosťou zástupcov zamestnancov za výsledky podniku a ich nadštandardnou právomocou tento výsledok ovplyvňovať.

V čase, keď Slovensko zaznamenáva druhú najvyššiu nezamestnanosť v Európskej únii, je pre rast zamestnanosti a hospodárstva mimoriadne dôležité prijať flexibilný pracovný kódex, ktorý zníži neproduktívne náklady podnikov, dá ľuďom viac možností dobrovoľne pracovať a zarobiť  viac a zverí rozhodovacie právomoci do rúk tých, ktorí pracovné miesta vytvárajú a za svoje rozhodnutia nesú zodpovednosť. PAS verí, že poslanci Národnej rady SR sú si vedomí tejto skutočnosti a zohľadnia uvedené tri zásadné pripomienky PAS pri predkladaní poslaneckých pozmeňujúcich návrhov k novele Zákonníka práce a následne pri hlasovaní o definitívnej podobe pracovného kódexu na nasledujúce obdobie.