feb 162005
 
 16. februára 2005

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) sa v rámci svojho nového projektu podujala skúmať regionálne rozdiely v daňovom zaťažení na Slovensku. Program voľne prístupný na tejto stránke umožňuje zoraďovať mestá do rebríčkov podľa výšky jednotlivých daní z nehnuteľností a podľa percentuálnej medziročnej zmeny sadzieb. Slovenské mestá a obce v rámci fiškálnej decentralizácie prijali nové sadzby daní s platnosťou od začiatku roka 2005. Hlavným zámerom PAS pri tvorbe tohto programu bolo podporiť daňovú konkurenciu ako nástroj na znižovanie daní na miestnej úrovni.

V prvej skúmanej skupine je 45 obvodných miest Slovenska a 14 bratislavských mestských častí. Program obsahuje aj interaktívnu kalkulačku daní z nehnuteľností, ktorá užívateľovi dokáže vypočítať celkovú výšku dane podľa zadanej štruktúry nehnuteľností v jednotlivých mestách SR. Prvé údaje získala PAS z internetových stránok jednotlivých miest. Program umožňuje databázu rozširovať a priebežne do nej dopĺňať údaje za ďalšie mestá a obce.

Použitím rebríčkov daní z nehnuteľností majú podnikatelia možnosť porovnať daňové zaťaženie mesta, v ktorom podnikajú, s daňovým zaťažením iných miest. Mestá a obce zasa majú možnosť prezentovať sa z priaznivej perspektívy daní z nehnuteľností a prilákať nových investorov do nižšie zdanených regiónov.

Cieľom novej iniciatívy PAS je vytvoriť informačný systém, ktorý by sprístupňoval informácie o podmienkach podnikania v jednotlivých regiónoch Slovenska. Do programu hodlá zapojiť ďalšie inštitúcie. Ak sa projekt podarí naplno rozbehnúť, jeho výsledky budú môcť prispieť k zmenšovaniu regionálnych rozdielov na Slovensku. Práve rastúcu nevyváženosť hospodárskeho vývoja v rôznych častiach Slovenska považuje právom Európska únia, Svetová banka, OECD a ďalšie inštitúcie za jeden z najväčších problémov krajiny.

Rebríčky miest a obcí podľa výšky dane z nehnuteľností

Zdaňovanie pozemkov
a) Orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady
b) Trvalé trávne porasty
c) Záhrady
d) Zastavané plochy a nádvoria
e) Stavebné pozemky
f) Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

Zdaňovanie stavieb
a) Stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby
b) Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
c) Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
d) Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov
e) Priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie a administratívu
f) Stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
g) Ostatné stavby

Zdaňovanie bytov a nebytových priestorov
a) Byt
b) Nebytový priestor

________________________________
Poznámky:
1) Poradia miest a obcí v rebríčkoch a výpočet kalkulačky sú len orientačné. Pri výpočtoch sa zohľadňujú len základné sadzy z centrálnych častí miest a obcí (okrem Bratislavy), získané zo všeobecných záväzných nariadení miest a obcí. Výnimky a úľavy neboli pri výpočtoch brané do úvahy.
2) Z celkovej štruktúry nehnuteľností boli vynechané kategórie „lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy“ a „rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy“
3) Pri výpočte percentuálnych zmien oproti roku 2004 sa vychádzalo len zo základných sadzieb platných v roku 2004 podľa zákona č. 317/1992 o dani z nehnuteľností.
4) Zoznam miest a obcí nie je konečný – PAS vyzýva zástupcov miest a obcí Slovenska, aby zaslali údaje o štruktúre daní z nehnuteľností na ich území, v prípade, že majú záujem byť v budúcnosti zaradení do rebríčkov a kalkulačky.
5) Cieľ projektu: Podporiť daňovú konkurenciu ako nástroj na znižovanie daní na miestnej úrovni, propagácia miest a obcí z daňovej stránky a prilákanie nových investorov do nižšie zdanených regiónov.

 

Tlačová správa z 16.2.2005
Tlačová správa z 16.2.2005 – skrátená verzia

 

Stiahnite si Rebríčky a kalkulačku daní z nehnuteľností do svojho PC (po kliknutí pravým tlačítkom myši na linku vyberte voľbu „Uložiť ako“)

Postup pre správne spustenie programu:

1) Otvorte program MS Excel
2) Kliknite na „Nástroje“ (Tools), následne na „Makro“ (Macro) a následne na „Zabezpečenie“ (Security)
3) Vyberte nízku úroveň (low) ochrany, kliknite ok
4) Teraz otvorte súbor „menu_projekty_dan_z_nehnutelnosti_2009_kalkulacka.xls“ uložený vo Vašom počítači