Júl 272015
 
 27. Júl 2015

Na Slovensku je zatiaľ nepredstaviteľné odsúdenie Davida Ratha, stredočeského hajtmana a bývalého poslanca parlamentu za ČSSD, okrem iného aj za korupciu.

Krajský súd v Prahe odsúdil Davida Ratha, stredočeského hajtmana a bývalého poslanca parlamentu (ČSSD) okrem iného aj za korupciu. Česká republika sa tak pridala k ďalším postkomunistickým krajinám ako napríklad Chorvátsko a Rumunsko, v ktorých boli tiež úspešne odstíhaní vysokopostavení politici.

Slovenská prokuratúra je pri pohľade na percento úspešnosti obžalôb v súvislosti s korupciou na tom porovnateľne ako prokuratúra v Chorvátsku a Rumunsku. Nie sú však medzi nimi podľa občianskeho združenia VIA IURIS vysokopostavení politici a štátni funkcionári.

Ako tvrdí občianske združenie, v Chorvátsku bol napríklad za korupciu odsúdený bývalý premiér Sanader, v Rumunsku bývalý premiér Nastase a stíhaný je súčasný premiér Ponta. „Zároveň v Rumunsku vlani odsúdili 24 starostov, sedem sudcov, päť poslancov, dvoch exministrov. Vďaka úspešným a dobre pripraveným kauzám sa rumunská protikorupčná prokuratúra stala štvrtou najpopulárnejšou inštitúciou v krajine,“ tvrdí VIA IURIS.

Podľa združenia bolo za obdobie od roku 2000 až 2014 na Slovensku v priemere ročne obžalovaných 97 ľudí, za celé obdobie celkom 1454 osôb za korupčné trestné činy a za rovnaké obdobie bolo ročne priemerne odsúdených za uvedené skutky 91 osôb, za celé obdobie celkom 1359 osôb.

Viac na túto tému si prečítate tu:

V SR korupciu stíhajú.Nie však vysoko postavených politikov

Mar 112015
 
 11. Marec 2015

Dnes sa uskutočnilo stretnutie zástupcov členov iniciatívy Rule of Law s pplk. JUDr. Hraškom, zástupcom riaditeľa národnej protikorupčnej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru, ktorý je zodpovedný za vypracovanie podkladov k návrhu Akčného plánu na posilnenie SR ako právneho štátu v časti „Korupcia ako negatívny a škodlivý faktor“. Stretnutia sa zúčastnili p. Jacko (SCC), p. Kičina (PAS), p. Kopál (SOPK) a p. Zubalová (Klub500).

Zástupcovia iniciatívy uvítali snahu MV SR koordinovať aktivity zamerané na boj proti korupcii a ocenili možnosť pokračovať v ďalšej diskusii na pôde medzirezortnej pracovnej skupiny na boj proti korupcii (MPSO-Korupcia). Zdôraznili však, že predkladaný dokument je pomerne všeobecný a je potrebné ho dopracovať a zároveň si stanoviť niekoľko kľúčových priorít namiesto širokej škály relatívne všeobecných opatrení.

Keďže Minister vnútra má povinnosť dokument podstúpiť premiérovi, ktorý je povinný kompletný návrh Akčného plánu v termíne do 31.3.2015 sprístupniť na rokovanie v rámci Rady solidarity a rozvoja SR, najefektívnejší spôsob, ako pripomienkovať daný dokument, je práve prostredníctvom tohto orgánu, v ktorom sú priamo zastúpení aj viacerí členovia iniciatívy Rule of Law.

Feb 172015
 
 17. Február 2015

Štrnásť podnikateľských združení, zamestnávateľských asociácií a obchodných komôr zoskupených v „Iniciatíve za vládu zákona (Rule of Law)“ pripravilo návrhy, ktoré majú prispieť k systematickému zlepšovaniu stavu justície, odstraňovaniu korupcie a zvyšovaniu transparentnosti a predvídateľnosti legislatívneho procesu na Slovensku.

V stanovisku, ktoré zástupcovia podnikateľskej koalície zaslali prezidentovi SR, predsedovi NR SR a odovzdali predsedovi vlády SR konštatujú, že súčasný stav justície, miera výskytu korupcie a nepredvídateľný legislatívny proces majú negatívny dopad na hospodársky rast a životnú úroveň občanov a predstavujú nielen spoločenský, ale aj ekonomický problém, pričom opäť vyzývajú na odbornú diskusiu o možných riešeniach. O vytvorení iniciatívy informovali podnikatelia vládu v júni 2014.

Odporúčania sú výsledkom práce odborných skupín zložených z expertov podnikateľských a zamestnávateľských združení, ktorí sa stretávali počas roka 2014 v rámci troch oblastí:

1. Transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu
2. Odstránenie korupcie ako negatívneho a škodlivého faktoru pre reputáciu Slovenska
3. Transparentná a efektívna justícia ako pevný základ pre domácich aj zahraničných investorov

V oblasti transparentnosti a predvídateľnosti legislatívneho procesu navrhujú podnikatelia zaviesť systematický prístup v komunikácií s verejnosťou o legislatívnych zmenách a zaviesť do praxe analýzy vplyvov zákonov a regulačných opatrení (tzv. regulatory impact assessment – RIA). Za rovnako dôležité považujú podnikatelia zavedenie transparentného mechanizmu pripomienkovania poslaneckých návrhov, ako aj zlepšenie postupu preberania európskej legislatívy.

V oblasti odstraňovania korupcie experti z radov iniciatívy navrhujú zaviesť jednoznačné pravidlá a transparentné kritériá pri čerpaní prostriedkov z európskych fondov. Zároveň vnímajú za potrebné presadzovať princípy transparentnosti, odbornosti a kontinuity v rámci štátnej správy. Zodpovednosť si členovia iniciatívy uvedomujú aj smerom do vnútra podnikateľského sektora, preto podporujú aktivity zamerané na zlepšenie etických štandardov v rámci slovenského podnikateľského prostredia.

Podnikatelia považujú efektívnu a transparentnú justíciu za nutný prvok stabilného a predvídateľného podnikateľského prostredia. Pre zmenu negatívneho vnímania justičného systému je preto podľa nich potrebné prijať systematické opatrenia vo všetkých jeho zložkách. Navrhujú preto kroky, ktoré prispejú k skráteniu dĺžky súdnych konaní, zmenám v oblasti procesov konkurzu a reštrukturalizácie a zvýšeniu predvídateľnosti súdnych rozhodnutí.

Predstavitelia iniciatívy sú presvedčení, že pre posilnenie fungovania Slovenska ako právneho štátu je potrebný konštruktívny, celospoločenský dialóg, ku ktorému vyzývajú aj ústavných činiteľov.

Jan 312014
 
 31. Január 2014

Univerzita pre prax v cestovnom ruchu bol názov workshopu, ktorý zorganizovala Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave v rámci programu medzinárodného veľtrhu Slovakiatour. S prezentáciou o konkurencieschopnosti cestovného ruchu v SR a porovnaním SR s inými krajinami na podujatí vystúpil R. Kičina, výkonný riaditeľ PAS.

Prezentácia R. Kičinu

Dec 052013
 
 5. December 2013

Vymožiteľnosť práva a boj proti korupcii boli hlavnými témami Trend Fóra, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Radisson Blu Carlton Hotel v Bratislave. PAS mala na podujatí priestor na prezentáciu výsledkov vlastného projektu o rozsahu korupcie na Slovensku a možnostiach jej obmedzovania. V panelovej diskusii sa k tejto téme okrem výkonného riaditeľa PAS R. Kičinu vyjadrili Attila Zajonc, riaditeľ bratislavskej expozitúry Národnej protikorupčnej jednotky, Karel Randák, člen správnej rady Nadačného fondu proti korupcii (ČR), Daniel Bican, riaditeľ oddelenia vyšetrovania podvodov a riešenie sporov v EY a Pavel Nechala, právnik Transparency International Slovensko.

Videozáznam z podujatia
Fotogaléria z podujatia 
Prezentácia R. Kičinu