máj 112004
 
 11. mája 2004

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) uskutočnila v rámci svojho projektu zameraného na retrospektívne hodnotenie prijatej legislatívy prieskum medzi vybranými podnikateľmi, zameraný na vyhodnotenie zákona o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

Zákon nadobudol účinnosť 1. januára tohto roku zároveň s novým zákonom o sociálnom poistení. Hlavnou zmenou, ktorú legislatívne opatrenie zaviedlo, je povinnosť zamestnávateľov platiť svojim zamestnancom dávky v prvých 10 dňoch práceneschopnosti. Do 31. decembra 2003 platila zamestnancovi dávky počas celej doby práceneschopnosti Sociálna poisťovňa. Od začiatku tohto roka sa ale systém zmenil tak, že počas prvých desiatich dní práceneschopnosti platí zamestnancovi celú dávku zamestnávateľ, a to tak, že v prvých troch dňoch vyplatí zamestnancovi 25% z denného vymeriavacieho základu (DVZ) a počas nasledujúcich sedem dní 55% z DVZ. Počnúc 11. dňom úlohu vyplácania dávok preberá na seba Sociálna poisťovňa, pričom dávka zostáva na úrovni 55% DVZ. Ako kompenzáciu za zvýšené náklady zákon znížil odvody zamestnávateľov do nemocenského poistného fondu SP z dovtedajších 3,4% na 1,4% z vymeriavacieho základu.

Z prieskumu, ktorý realizovala PAS v apríli t.r. vyplynulo, že väčšina opýtaných podnikateľov – až 60%, považuje nové znenie zákona za prínos pre podnikateľské prostredie. Naproti tomu, 32% respondentov tvrdí, že opatrenie predstavuje miernu prekážku pre podnikanie. V oblasti účinkov zákona na náklady zamestnávateľov boli podnikatelia vo svojich vyjadreniach značne nejednotní. 36%respondentov konštatovalo, že nový systém priniesol ich spoločnosti zníženie nákladov. Naopak, 32% opýtaných zaznamenalo zvýšenie nákladov pri povinnosti platiť svojim zamestnancom dávky v prvých 10 dňoch PN. Ďalších 32% manažérov nezaznamenalo v dôsledku zavedenia nového systému žiadne zmeny v úrovni nákladov spoločnosti.

Zaujímavejšie dopadlo porovnanie práceneschopnosti zamestnancov za prvé tri mesiace tohto roka s rovnakým obdobím minulého roka. Výsledky prieskumu ukázali, že v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, v období od 1. januára do 31. marca 2004 klesla u respondentov priemerná práceneschopnosť na jedného zamestnanca o 36% – (o 1 deň). Kým totiž počas prvých troch mesiacov tohto roka vykázali zúčastnené podniky priemernú PN na jedného zamestnanca 1,8 dňa, v rovnakom období minulého roka to bolo niečo viac ako 2,8 dňa na zamestnanca.

Marian Driensky, projektový manažér PAS