okt 162007
 
 16. októbra 2007

Sociálny systém na Slovensku zohľadňuje mieru solidarity rešpektovanú verejnosťou. Pri presadzovaní zmien v sociálnom systéme treba brať do úvahy všetky rozhodujúce vplyvy, vrátane verejnej mienky a politickej situácie. Záujmom všetkých prispievateľov by malo byť, aby sociálny systém fungoval efektívne – aby sa pomoc v primeranej výške dostala len k tým, ktorí ju skutočne potrebujú. Úsilie vynaložené na zefektívnenie systému musí rešpektovať reálne podmienky.

Na Slovensku doteraz nebola vypracovaná analýza efektívnosti sociálneho systému. Nevieme presne povedať, kde sú rezervy, ktoré by mohli viesť k adresnejšiemu poskytovaniu sociálnej pomoci a prípadne aj k nižším odvodovým sadzbám. Dostupné analýzy síce formulujú desiatky odporúčaní, ktorých realizácia by zvýšila efektívnosť systému, no nedefinujú bariéry na implementáciu týchto odporúčaní. Cieľom tejto analýzy bolo na základe dostupných informácií vypracovať zoznam kľúčových opatrení na zvýšenie efektívnosti sociálneho systému a identifikovať prekážky, ktoré implementácii opatrení bránia.

Návrh 10 + 1 opatrení vypracovala Podnikateľská aliancia Slovenska v rámci nepravidelnej aktivity na rok 2007 Otvorená stratégia optimalizácie sociálneho systému. Po preštudovaní dostupných podkladov od rôznych autorov bol zostavený zoznam obsahujúci viac ako tri desiatky konkrétnych odporúčaní na zlepšenie sociálneho systému. Odporúčania následne posúdila Výkonná rada PAS a identifikovala také, ktoré môžu mať najpriaznivejší vplyv na zefektívnenie sociálneho systému. Pritom brala do úvahy dopad na podnikateľské prostredie.

Do TOP 10 sa dostali opatrenia s najvyššou prioritou z hľadiska dôležitosti a realizovateľnosti. Pri každom sú zmapované najväčšie bariéry brániace ich realizovaniu. Jedenáste opatrenie sumarizuje výsledky analýzy vplyvu výdavkovej strany sociálneho systému na motiváciu pracovať.

PAS odporúča vláde zaoberať sa konkrétnymi návrhmi. Dôsledkom realizovania opatrení by bolo zefektívnenie systému, čo by umožnilo pristúpiť k zníženiu vysokého odvodového zaťaženia. Slovensko by malo využiť práve obdobie silného hospodárskeho rastu a riešiť problémy, keď je na to relatívny dostatok zdrojov a ochota obyvateľov.

PAS nevolá po nezodpovednom znižovaní sadzieb, ktoré by vyvolalo nedostatok zdrojov a nestabilitu systému. Ponúka návrhy na riešenia, ktoré umožnia reálne uvažovať o zmene na príjmovej časti systému. Keďže podnikatelia vnímajú komplikovanosť a vysokú finančnú náročnosť odvodového systému ako jednu z najvážnejších bariér na skvalitňovanie podnikateľského prostredia, prisudzujú riešeniu tejto otázky veľkú váhu. Práve ďalšie zlepšenie podmienok na podnikanie by Slovensku pomohlo riešiť problémy s vysokou nezamestnanosťou a umožnilo by obyvateľom krajiny rýchlejšie dobiehať životnú úroveň vyspelých partnerov z Európskej únie.

 

VYHODNOTENIE OPATRENÍ

Pri posudzovaní opatrení vedúcich k efektívnejšiemu sociálnemu systému vzala PAS do úvahy vlastné doteraz spracované materiály a dostupné externé materiály z rokov 2004 až 2007. Napokon definovala 32 konkrétnych opatrení, ktorých zoznam je uvedený v prílohe. Z nich na základe dôležitosti a realizovateľnosti vybrala desať najdôležitejších. Ich zoznam je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

TOP 10

Por. Opatrenie

Ohodnotenie (max. 20 bodov)

Časový horizont (roky)

1. Pri možnosti znižovania daňovo-odvodového zaťaženia uprednostniť znižovanie odvodového zaťaženia

17,75

1

2. Zaviesť daňovo-sociálne účty, na ktorých by finančný úrad evidoval inkasované dane a odvody a cez ktoré by sa vyplácali všetky typy peňažných sociálnych dávok

16,50

3

3. Predkladať jedno ročné spoločné daňovo-odvodové priznanie fyzických osôb

16,25

2

4. Zjednotiť vymeriavacie základy na výpočet odvodov zamestnancov a živnostníkov

16,00

2,25

5. Povinne poskytovať záväzné a úplné informácie o aktuálnom odvodovom systéme na jedinom mieste, alebo aj e-mailom, ak podnikatelia o to prejavia záujem

15,75

1,5

6. Kľúčové parametre daňovo-odvodového systému (sadzby, limity vymeriavacieho základu) meniť len raz ročne a v rovnakom termíne (napríklad k 1. júlu)

15,75

1,75

7. Rozšíriť platenie odvodov podľa jednotného režimu na všetky príjmy fyzických osôb a primerane znížiť sadzby

15,50

2,5

8. Zefektívniť fungovanie I. piliera dôchodkového poistenia tak, aby bol udržateľný

14,75

2,5

9. Poistenie nad rámec definovanej základnej zdravotnej starostlivosti zmeniť na povinné komerčné poistenie

14,75

4

10. Zdobrovoľniť druhý pilier dôchodkového poistenia pre sporiteľov s nadpriemerným príjmom (premeniť ho na dobrovoľné komerčné sporenie)

14,75

12,5

 

Ak by sa bralo do úvahy čiastkové kritérium dôležitosti, z TOP 10 by boli najdôležitejšie tieto tri opatrenia:
– Poistenie nad rámec definovanej základnej zdravotnej starostlivosti zmeniť na povinné komerčné poistenie
– Zdobrovoľniť druhý pilier dôchodkového poistenia pre sporiteľov s nadpriemerným príjmom (premeniť ho na dobrovoľné komerčné sporenie)
– Pri možnosti znižovania daňovo-odvodového zaťaženia uprednostniť znižovanie odvodového zaťaženia.

Ak by sa bralo do úvahy čiastkové kritérium realizovateľnosti, z TOP 10 by boli najjednoduchšie realizovateľné tieto tri opatrenia:
– Pri možnosti znižovania daňovo-odvodového zaťaženia uprednostniť znižovanie odvodového zaťaženia
– Rozšíriť platenie odvodov podľa jednotného režimu na všetky príjmy fyzických osôb a primerane znížiť sadzby
– Kľúčové parametre daňovo-odvodového systému (sadzby, limity vymeriavacieho základu) meniť len raz ročne a v rovnakom termíne (napríklad k 1. júlu).

Čiastkové kritérium realizovateľnosti súvisí s bariérami, ktoré sa stavajú do cesty pri prijímaní opatrení. Do úvahy sa brali hroziace prekážky zo strany politickej priechodnosti, technickej realizovateľnosti, legislatívnej náročnosti, lobistických tlakov zainteresovaných skupín a ďalšie.

PAS odhadla časový horizont realizovania jednotlivých opatrení. Niektoré z nich možno realizovať pomerne rýchlo, drvivú väčšinu ešte v priebehu funkčného obdobia súčasnej vlády. Prijatie jedného z nich (zdobrovoľniť druhý pilier dôchodkového poistenia pre sporiteľov s nadpriemerným príjmom) presahuje nielen funkčné obdobie súčasnej vlády, ale aj dve ďalšie. Tri najrýchlejšie realizovateľné opatrenia z TOP 10 sú:
– Pri možnosti znižovania daňovo-odvodového zaťaženia uprednostniť znižovanie odvodového zaťaženia
– Zjednotiť vymeriavacie základy na výpočet odvodov zamestnancov a živnostníkov
– Kľúčové parametre daňovo-odvodového systému (sadzby, limity vymeriavacieho základu) meniť len raz ročne a v rovnakom termíne (napríklad k 1. júlu).

K desiatke najdôležitejších opatrení pripojila PAS jedenáste, ktoré sumarizuje výsledky čiastkovej analýzy vplyvu výdavkovej časti sociálneho systému na motiváciu pracovať. Parametre sociálneho systému by sa mali upraviť tak, aby sa odstránil negatívny vplyv na motiváciu pracovať. Aby bolo možné efektívne a výrazne znižovať dlhodobú nezamestnanosť, treba zmeniť systém sociálneho zabezpečenia tak, aby motivoval zamestnať sa najmä ľudí s nízkou kvalifikáciou.

Prílohy:

Analýza 10+1 opatrení na optimalizáciu sociálneho systému na Slovensku (opis opatrení)

Vyhodnotenie opatrení

Tlačová správa

 

Realizáciu projektu finančne podporili: